سیمان کردستان

سکرد | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 13,510 0.07
قیمت پایانی: 13,520 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,300 پایانی 13,520 0.00
بیشترین 13,730 کمترین 13,130
حجم 2.22 میلیون دفعات 367
حد قیمت 13,030 - 14,390 ارزش 12.7 میلیارد
حجم مبنا 2.538 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
930 تعداد خریدار 3
14.164 میلیون حجم خرید 1.129 میلیون
856 تعداد فروشنده 1
15.262 میلیون حجم فروش 30,453
1.099 میلیون تغییر مالکیت 1.099 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,000 خرید13,030 فروش13,030 تعداد29,675 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,090 تعداد4,035 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,100 تعداد16,648 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,120 تعداد2,381 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش13,170 تعداد1,524 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 353 دوره 9 ماهه
سود TTM 544
P/E TTM 24.173

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 326 P/E مجمع 40.34
سود نقدی 70
درصد توزیع 21.47 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 44.35 % رتبه 68
6 ماهه 185.56 % رتبه 96
9 ماهه 164.59 % رتبه 145
1 ساله 94.99 % رتبه 233
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.804 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.34

P/B

% 13.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 13,520 درصد تغییر : 2.81 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 13,150 درصد تغییر : 4.09 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 13,710 درصد تغییر : 0.65 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 13,800 درصد تغییر : 5.29 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 14,570 درصد تغییر : 0.69 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 14,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 14,470 درصد تغییر : 3.95 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 13,920 درصد تغییر : 4.90 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 13,270 درصد تغییر : 3.00 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/05 پایانی : 13,680 درصد تغییر : 1.01 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/04 پایانی : 13,820 درصد تغییر : 4.49 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/03 پایانی : 14,470 درصد تغییر : 7.42 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/05/01 پایانی : 13,470 درصد تغییر : 1.32 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/04/30 پایانی : 13,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
تاریخ : 1401/04/29 پایانی : 13,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 367
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 50.00 7,870 حجم : 966,498 ارزش بازار : 6.156 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 30.00 7,050 حجم : 739,389 ارزش بازار : 36.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 50.00 8,820 حجم : 4.57 میلیون ارزش بازار : 100.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 180.00 28,070 حجم : 310,664 ارزش بازار : 16.361 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : سهرمز آخرین : 180.00 26,690 حجم : 239,876 ارزش بازار : 16.78 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 1,504 20,700 حجم : 79,717 ارزش بازار : 14.05 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سمازن آخرین : 40.00 12,960 حجم : - ارزش بازار : 23.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 50.00 15,300 حجم : - ارزش بازار : 15.015 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 53,520 65,750 حجم : 270,268 ارزش بازار : 10.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : سقاین آخرین : 690.00 42,000 حجم : 267,488 ارزش بازار : 12.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها