سیمان کردستان

سکرد | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,760 0.15
قیمت پایانی: 6,750 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,600 پایانی 6,750 0.00
بیشترین 6,760 کمترین 6,600
حجم 7.57 میلیون دفعات 674
حد قیمت 6,120 - 6,760 ارزش 51.1 میلیارد
حجم مبنا 5.841 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
239 تعداد خریدار -
7.573 میلیون حجم خرید -
289 تعداد فروشنده 2
6.073 میلیون حجم فروش 1.5 میلیون
1.5 میلیون تغییر مالکیت 1.5 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور158 تعداد1,528,926 خرید6,760 فروش7,030 تعداد2,363 دستور2
دستور4 تعداد10,000 خرید6,750 فروش19,440 تعداد9,021 دستور2
دستور2 تعداد8,449 خرید6,720 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد6,300 خرید6,700 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد20,000 خرید6,650 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -51 دوره 6 ماهه
سود TTM 177
P/E TTM 38.136

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 207 P/E مجمع 32.61
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 34.22 % رتبه 420
6 ماهه 23.42 % رتبه 362
9 ماهه 38.2 % رتبه 342
1 ساله 58.66 % رتبه 293
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
14.85 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.03

P/B

% 12.12

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 6,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 6,750 درصد تغییر : 4.81 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 6,440 درصد تغییر : 4.21 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 6,180 درصد تغییر : 1.15 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 6,110 درصد تغییر : 2.71 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 6,280 درصد تغییر : 3.68 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 6,520 درصد تغییر : 1.56 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 6,420 درصد تغییر : 4.22 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 6,160 درصد تغییر : 0.82 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 6,110 درصد تغییر : 0.49 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 6,080 درصد تغییر : 2.53 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/14 پایانی : 5,930 درصد تغییر : 0.85 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/13 پایانی : 5,880 درصد تغییر : 1.67 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 5,980 درصد تغییر : 0.17 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 5,990 درصد تغییر : 0.67 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 40.00 9,370 حجم : 12.88 میلیون ارزش بازار : 11.196 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سیدکو آخرین : 50.00 6,820 حجم : 10.09 میلیون ارزش بازار : 41.22 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سیتا آخرین : 200.00 15,210 حجم : 12.99 میلیون ارزش بازار : 169.51 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سهگمت آخرین : 240.00 26,400 حجم : 1.15 میلیون ارزش بازار : 19.065 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سهرمز آخرین : 200.00 19,690 حجم : 1.48 میلیون ارزش بازار : 21.561 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سمتاز آخرین : 5,892 28,096 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/21
نماد : سمازن آخرین : 130.00 14,100 حجم : 8.29 میلیون ارزش بازار : 23.394 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سکرما آخرین : 70.00 17,960 حجم : 3.87 میلیون ارزش بازار : 17.737 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سکارون آخرین : 50,819 170,089 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : سقاین آخرین : 90.00 63,870 حجم : 877,537 ارزش بازار : 15.945 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها