سپید ماکیان

سپید | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش طیور )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش طیور

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 55,440 0.36
قیمت پایانی: 55,240 0.00

آخرین معامله

1400/11/6
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 55,980 پایانی 55,240 0.00
بیشترین 56,000 کمترین 53,550
حجم 4.24 میلیون دفعات 2,279
حد قیمت 52,480 - 58,000 ارزش 234.2 میلیارد
حجم مبنا 714,286 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/11/6
حقیقی حقوقی
504 تعداد خریدار 12
3.021 میلیون حجم خرید 1.219 میلیون
1,212 تعداد فروشنده 3
4.215 میلیون حجم فروش 25,067
1.193 میلیون تغییر مالکیت 1.193 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/11/6
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 5,777 دوره 9 ماهه
سود TTM 7,060
P/E TTM 7.824

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,512 P/E مجمع 15.73
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 85.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.54 % رتبه 52
6 ماهه 97.92 % رتبه 27
9 ماهه 177.33 % رتبه 25
1 ساله 177.33 % رتبه 47
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
55.516 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.36

P/B

% 23.5

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 55,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.24 میلیون دفعات : 2,279
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 55,240 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 55,240 درصد تغییر : 0.88 حجم : 123,070 دفعات : 189
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 54,760 درصد تغییر : 4.20 حجم : 2.89 میلیون دفعات : 1,929
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 57,160 درصد تغییر : 0.78 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 2,090
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 57,610 درصد تغییر : 4.16 حجم : 2.3 میلیون دفعات : 2,304
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 55,310 درصد تغییر : 3.93 حجم : 2.37 میلیون دفعات : 2,174
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 57,570 درصد تغییر : 0.76 حجم : 1.26 میلیون دفعات : 1,955
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 58,010 درصد تغییر : 0.92 حجم : 606,025 دفعات : 1,718
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 58,550 درصد تغییر : 3.14 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 2,280
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 60,450 درصد تغییر : 4.48 حجم : 13.75 میلیون دفعات : 4,711
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 57,860 درصد تغییر : 0.05 حجم : 851,460 دفعات : 1,496
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 57,830 درصد تغییر : 0.66 حجم : 935,876 دفعات : 1,776
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 57,450 درصد تغییر : 2.58 حجم : 2.31 میلیون دفعات : 2,023
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 58,970 درصد تغییر : 0.31 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 2,006
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زماهان آخرین : 290.00 6,220 حجم : 1.45 میلیون ارزش بازار : 6.882 هزار میلیارد تاریخ : 10:39
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها