سپید ماکیان

سپید | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش طیور )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش طیور

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 58,120 2.65
قیمت پایانی: 57,860 3.08

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 60,000 پایانی 57,860 1,840.00
بیشترین 60,890 کمترین 56,760
حجم 5.71 میلیون دفعات 13,249
حد قیمت 56,100 - 62,000 ارزش 330.2 میلیارد
حجم مبنا 714,286 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,381 تعداد خریدار 12
9.919 میلیون حجم خرید 1.243 میلیون
14,943 تعداد فروشنده 15
10.523 میلیون حجم فروش 639,538
603,806 تغییر مالکیت 603,806

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد50,000 خرید57,800 فروش57,800 تعداد307 دستور7
دستور2 تعداد144,287 خرید57,700 فروش57,900 تعداد44 دستور1
دستور1 تعداد512 خرید57,550 فروش57,950 تعداد44 دستور1
دستور2 تعداد3,179 خرید57,500 فروش57,970 تعداد44 دستور1
دستور2 تعداد6,200 خرید57,450 فروش57,990 تعداد1,095 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,964 دوره 3 ماهه
سود TTM 5,388
P/E TTM 10.611

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,512 P/E مجمع 16.28
سود نقدی 3,000
درصد توزیع 85.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 195.48 % رتبه 16
6 ماهه 195.48 % رتبه 39
9 ماهه 195.48 % رتبه 278
1 ساله 195.48 % رتبه 612
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
58.149 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.17

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 59,700 درصد تغییر : 4.43 حجم : 9.05 میلیون دفعات : 15,798
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 57,170 درصد تغییر : 3.18 حجم : 11.16 میلیون دفعات : 17,517
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 59,050 درصد تغییر : 4.59 حجم : 12.98 میلیون دفعات : 14,821
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 61,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.89 میلیون دفعات : 61,309
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 61,890 درصد تغییر : 3.15 حجم : 6.89 میلیون دفعات : 61,309
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 63,900 درصد تغییر : 0.87 حجم : 8.41 میلیون دفعات : 47,563
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 63,350 درصد تغییر : 3.77 حجم : 15.43 میلیون دفعات : 36,195
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 61,050 درصد تغییر : 4.04 حجم : 8.51 میلیون دفعات : 28,641
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 63,620 درصد تغییر : 0.32 حجم : 8.35 میلیون دفعات : 32,784
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 63,420 درصد تغییر : 1.60 حجم : 20.24 میلیون دفعات : 137,014
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 62,420 درصد تغییر : 5.00 حجم : 3.52 میلیون دفعات : 28,605
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 59,450 درصد تغییر : 5.00 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 8,819
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 56,620 درصد تغییر : 4.02 حجم : 5.56 میلیون دفعات : 18,885
تاریخ : 1400/06/09 پایانی : 54,430 درصد تغییر : 0.95 حجم : 15.29 میلیون دفعات : 49,462
تاریخ : 1400/06/08 پایانی : 54,950 درصد تغییر : 4.12 حجم : 14.05 میلیون دفعات : 39,537
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زماهان آخرین : 541.00 10,291 حجم : 2.69 میلیون ارزش بازار : 11.79 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها