سپید ماکیان

سپید | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش طیور )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش طیور

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,180 0.17
قیمت پایانی: 18,210 0.33

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,300 پایانی 18,210 60.00
بیشترین 18,440 کمترین 18,020
حجم 1.295 میلیون دفعات 825
حد قیمت 17,250 - 19,050 ارزش 23.58 میلیارد
حجم مبنا 1.2 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
148 تعداد خریدار 4
849,872 حجم خرید 444,788
490 تعداد فروشنده 5
1.272 میلیون حجم فروش 22,687
422,101 تغییر مالکیت 422,101

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد47,508 خرید18,170 فروش18,180 تعداد470 دستور1
دستور2 تعداد58,800 خرید18,150 فروش18,190 تعداد262 دستور2
دستور1 تعداد35,600 خرید18,140 فروش18,200 تعداد11,361 دستور3
دستور1 تعداد28,900 خرید18,130 فروش18,210 تعداد1,793 دستور5
دستور1 تعداد53,200 خرید18,120 فروش18,230 تعداد131 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 1,834 دوره 6 ماهه
سود TTM 3,054
P/E TTM 5.963

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 2,395 P/E مجمع 7.6
سود نقدی 800
درصد توزیع 33.4 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.81 % رتبه 99
6 ماهه 14.51 % رتبه 72
9 ماهه 0.58 % رتبه 54
1 ساله 2.48 % رتبه 59
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
54.63 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.09

P/B

% 19.98

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 18,210 درصد تغییر : 0.33 حجم : 1.295 میلیون دفعات : 825
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 18,150 درصد تغییر : 2.89 حجم : 3.243 میلیون دفعات : 1,157
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 17,640 درصد تغییر : 0.57 حجم : 2.12 میلیون دفعات : 949
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 17,540 درصد تغییر : 0.45 حجم : 1.945 میلیون دفعات : 901
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 17,620 درصد تغییر : 1.23 حجم : 2.028 میلیون دفعات : 903
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 17,840 درصد تغییر : 0.28 حجم : 1.016 میلیون دفعات : 801
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 17,790 درصد تغییر : 0.11 حجم : 611,118 دفعات : 609
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 17,770 درصد تغییر : 0.23 حجم : 2.421 میلیون دفعات : 904
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 17,810 درصد تغییر : 1.44 حجم : 916,965 دفعات : 727
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 18,070 درصد تغییر : 0.66 حجم : 1.544 میلیون دفعات : 947
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 18,190 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.838 میلیون دفعات : 781
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 18,120 درصد تغییر : 0.71 حجم : 2.049 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 18,250 درصد تغییر : 0.98 حجم : 5.149 میلیون دفعات : 1,012
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 18,430 درصد تغییر : 0.99 حجم : 5.729 میلیون دفعات : 1,338
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 18,250 درصد تغییر : 0.87 حجم : 4.353 میلیون دفعات : 1,122
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زماهان آخرین : 20.00 6,690 حجم : 1.619 میلیون ارزش بازار : 7.639 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها