سیمان سپاهان

سپاها | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,620 0.31
قیمت پایانی: 9,650 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,760 پایانی 9,650 0.00
بیشترین 9,780 کمترین 9,480
حجم 3.02 میلیون دفعات 441
حد قیمت 9,080 - 10,220 ارزش 25.5 میلیارد
حجم مبنا 1.87 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
54 تعداد خریدار 3
446,371 حجم خرید 1.895 میلیون
94 تعداد فروشنده 2
1.933 میلیون حجم فروش 408,636
1.487 میلیون تغییر مالکیت 1.487 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد550 خرید9,690 فروش9,730 تعداد91,812 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید9,670 فروش9,750 تعداد10,000 دستور2
دستور1 تعداد2,064 خرید9,650 فروش9,770 تعداد10,240 دستور3
دستور1 تعداد530 خرید9,640 فروش9,800 تعداد37,000 دستور4
دستور3 تعداد103,200 خرید9,500 فروش9,810 تعداد9,700 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 1,021 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,612
P/E TTM 6.061

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 1,317 P/E مجمع 7.42
سود نقدی 1,100
درصد توزیع 83.52 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.61 % رتبه 90
6 ماهه 40.98 % رتبه 127
9 ماهه 25.23 % رتبه 197
1 ساله 6.67 % رتبه 201
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.556 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.69

P/B

% 27.91

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 9,650 درصد تغییر : 1.23 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 9,770 درصد تغییر : 0.10 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 9,760 درصد تغییر : 0.10 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 9,770 درصد تغییر : 0.61 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 9,830 درصد تغییر : 0.20 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 9,810 درصد تغییر : 0.62 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 9,750 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 9,750 درصد تغییر : 0.21 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 9,770 درصد تغییر : 1.88 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 9,590 درصد تغییر : 4.81 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 9,150 درصد تغییر : 0.11 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 9,160 درصد تغییر : 4.38 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 9,580 درصد تغییر : 1.64 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 441
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 50.00 7,870 حجم : 966,498 ارزش بازار : 6.156 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 30.00 7,050 حجم : 739,389 ارزش بازار : 36.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 50.00 8,820 حجم : 4.57 میلیون ارزش بازار : 100.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 180.00 28,070 حجم : 310,664 ارزش بازار : 16.361 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : سهرمز آخرین : 180.00 26,690 حجم : 239,876 ارزش بازار : 16.78 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 1,504 20,700 حجم : 79,717 ارزش بازار : 14.05 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سمازن آخرین : 40.00 12,960 حجم : - ارزش بازار : 23.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 50.00 15,300 حجم : - ارزش بازار : 15.015 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 10.00 13,510 حجم : 2.22 میلیون ارزش بازار : 12.804 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 53,520 65,750 حجم : 270,268 ارزش بازار : 10.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها