سیمان سپاهان

سپاها | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,980 0.00
قیمت پایانی: 21,980 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,000 پایانی 21,980 0.00
بیشترین 22,170 کمترین 21,400
حجم 1.205 میلیون دفعات 407
حد قیمت 20,320 - 23,360 ارزش 26.48 میلیارد
حجم مبنا 980,000 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
140 تعداد خریدار 3
946,663 حجم خرید 258,412
188 تعداد فروشنده 3
906,081 حجم فروش 298,994
40,582 تغییر مالکیت 40,582

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,600 خرید21,980 فروش22,020 تعداد1,249 دستور2
دستور2 تعداد780 خرید21,930 فروش22,030 تعداد12,210 دستور2
دستور2 تعداد3,521 خرید21,900 فروش22,060 تعداد15,000 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید21,840 فروش22,070 تعداد845 دستور1
دستور1 تعداد235 خرید21,710 فروش22,100 تعداد5,500 دستور2

EPS

سال مالی 1402/06/31
تحقق سود 1,351 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,435
P/E TTM 9.027

DPS

آخرین مجمع 1401/06/31
سود واقعی 1,969 P/E مجمع 11.16
سود نقدی 1,770
درصد توزیع 89.89 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.65 % رتبه 243
6 ماهه 142.07 % رتبه 249
9 ماهه 150.53 % رتبه 299
1 ساله 158.43 % رتبه 244
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
53.851 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.95

P/B

% 28.25

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 21,980 درصد تغییر : 0.64 حجم : 1.205 میلیون دفعات : 407
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 21,840 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.385 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 21,840 درصد تغییر : 0.32 حجم : 3.385 میلیون دفعات : 483
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 21,910 درصد تغییر : 4.18 حجم : 5.046 میلیون دفعات : 691
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 21,030 درصد تغییر : 1.50 حجم : 3.086 میلیون دفعات : 551
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 20,720 درصد تغییر : 4.95 حجم : 3.41 میلیون دفعات : 672
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 21,800 درصد تغییر : 2.98 حجم : 3.392 میلیون دفعات : 889
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 22,470 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.976 میلیون دفعات : 1,074
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 22,470 درصد تغییر : 1.14 حجم : 2.976 میلیون دفعات : 1,074
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 22,730 درصد تغییر : 6.51 حجم : 10.895 میلیون دفعات : 1,361
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 21,340 درصد تغییر : 5.91 حجم : 7.123 میلیون دفعات : 959
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 20,150 درصد تغییر : 1.51 حجم : 3.165 میلیون دفعات : 576
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 19,850 درصد تغییر : 4.61 حجم : 4.679 میلیون دفعات : 993
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 20,810 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.956 میلیون دفعات : 676
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 20,810 درصد تغییر : 0.39 حجم : 2.956 میلیون دفعات : 676
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : - 29,610 حجم : 3.469 میلیون ارزش بازار : 35.532 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
نماد : سیدکو آخرین : 190.00 19,660 حجم : 7.9 میلیون ارزش بازار : 116.82 هزار میلیارد تاریخ : 1402/03/09
نماد : سیتا آخرین : 80.00 18,380 حجم : 2.607 میلیون ارزش بازار : 201.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 200.00 56,100 حجم : 361,675 ارزش بازار : 40.739 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهرمز آخرین : 260.00 23,150 حجم : 532,918 ارزش بازار : 41.751 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 450.00 53,850 حجم : 121,191 ارزش بازار : 54.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:04
نماد : سمازن آخرین : 190.00 23,690 حجم : 557,933 ارزش بازار : 57.951 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 290.00 28,670 حجم : 565,231 ارزش بازار : 43.44 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سکرد آخرین : 40.00 10,310 حجم : 1.949 میلیون ارزش بازار : 22.594 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 100.00 70,650 حجم : 214,523 ارزش بازار : 14.733 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها