پرداخت الکترونیک سامان کیش

سپ | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,340 4.97
قیمت پایانی: 20,470 0.69

آخرین معامله

11:47
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,340 پایانی 20,470 140.00
بیشترین 21,340 کمترین 21,340
حجم 457,549 دفعات 58
حد قیمت 30,130 - 33,290 ارزش 9.8 میلیارد
حجم مبنا 3.644 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:47
حقیقی حقوقی
63 تعداد خریدار -
586,289 حجم خرید -
125 تعداد فروشنده 1
548,789 حجم فروش 37,500
37,500 تغییر مالکیت 37,500

عرضه و تقاضا

11:47
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور
دستور تعداد0 خرید0 فروش0 تعداد0 دستور

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 675 دوره 9 ماهه
سود TTM 731
P/E TTM 43.68

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 550 P/E مجمع 58.05
سود نقدی 100
درصد توزیع 18.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.5 % رتبه 347
6 ماهه 16.02 % رتبه 246
9 ماهه 46.6 % رتبه 195
1 ساله 77.65 % رتبه 241
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
163.76 هزار میلیارد

ارزش بازار

12.47

P/B

% 3.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 20,330 درصد تغییر : 36.33 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 31,930 درصد تغییر : 0.69 حجم : 586,289 دفعات : 332
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 31,710 درصد تغییر : 0.16 حجم : 173,928 دفعات : 146
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 31,760 درصد تغییر : 0.19 حجم : 172,105 دفعات : 125
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 31,820 درصد تغییر : 0.28 حجم : 555,363 دفعات : 229
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 31,730 درصد تغییر : 0.09 حجم : 92,334 دفعات : 111
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 31,760 درصد تغییر : 0.00 حجم : 210,721 دفعات : 163
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 31,760 درصد تغییر : 0.32 حجم : 394,317 دفعات : 222
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 31,660 درصد تغییر : 0.22 حجم : 150,650 دفعات : 172
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 31,590 درصد تغییر : 0.22 حجم : 129,897 دفعات : 149
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 31,520 درصد تغییر : 0.32 حجم : 256,207 دفعات : 168
تاریخ : 1400/10/13 پایانی : 31,420 درصد تغییر : 0.03 حجم : 59,487 دفعات : 68
تاریخ : 1400/10/12 پایانی : 31,410 درصد تغییر : 0.13 حجم : 101,022 دفعات : 168
تاریخ : 1400/10/11 پایانی : 31,370 درصد تغییر : 0.13 حجم : 117,841 دفعات : 116
تاریخ : 1400/10/08 پایانی : 31,330 درصد تغییر : 0.13 حجم : 169,579 دفعات : 106
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 660.00 9,800 حجم : 2.53 میلیون ارزش بازار : 4.98 هزار میلیارد تاریخ : 1400/10/28
نماد : مداران آخرین : 640.00 13,520 حجم : 351,574 ارزش بازار : 8.47 هزار میلیارد تاریخ : 11:29
نماد : سیستم آخرین : 139.00 4,955 حجم : 977,635 ارزش بازار : 48.47 هزار میلیارد تاریخ : 11:48
نماد : رکیش آخرین : - 5,890 حجم : 5.31 میلیون ارزش بازار : 37.296 هزار میلیارد تاریخ : 11:48
نماد : رتاپ آخرین : 71.00 4,591 حجم : 1.87 میلیون ارزش بازار : 27.342 هزار میلیارد تاریخ : 11:48
نماد : رانفور آخرین : 141.00 3,449 حجم : 5.4 میلیون ارزش بازار : 120.672 هزار میلیارد تاریخ : 11:47
نماد : رافزا آخرین : 2,150 47,300 حجم : 236,074 ارزش بازار : 9.18 هزار میلیارد تاریخ : 11:48
نماد : پرداخت آخرین : 150.00 15,280 حجم : 700,380 ارزش بازار : 45.45 هزار میلیارد تاریخ : 11:44
نماد : آپ آخرین : 320.00 6,740 حجم : 4.41 میلیون ارزش بازار : 37.241 هزار میلیارد تاریخ : 11:43
نماد : سپیدار آخرین : 880.00 18,670 حجم : 220,844 ارزش بازار : 12.586 هزار میلیارد تاریخ : 11:48
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها