پرداخت الکترونیک سامان کیش

سپ | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,280 5.96
قیمت پایانی: 23,240 5.78

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,730 پایانی 23,240 1,270.00
بیشترین 23,280 کمترین 22,480
حجم 5.52 میلیون دفعات 926
حد قیمت 21,320 - 23,280 ارزش 128.2 میلیارد
حجم مبنا 3.644 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
323 تعداد خریدار 1
5.399 میلیون حجم خرید 116,816
397 تعداد فروشنده 4
4.148 میلیون حجم فروش 1.367 میلیون
1.251 میلیون تغییر مالکیت 1.251 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور18 تعداد38,387 خرید23,280 فروش32,100 تعداد490 دستور1
دستور1 تعداد432 خرید23,110 فروش43,460 تعداد2,430 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید23,080 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد220 خرید23,050 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد19,292 خرید23,000 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/09/30
تحقق سود 228 دوره 3 ماهه
سود TTM 665
P/E TTM 34.968

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 550 P/E مجمع 42.25
سود نقدی 100
درصد توزیع 18.18 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 43.4 % رتبه 325
6 ماهه 67.71 % رتبه 274
9 ماهه 3.55 % رتبه 347
1 ساله 17.34 % رتبه 217
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
116.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.5

P/B

% 6.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 23,240 درصد تغییر : 5.78 حجم : 5.52 میلیون دفعات : 926
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 21,970 درصد تغییر : 1.38 حجم : 1.42 میلیون دفعات : 431
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 21,670 درصد تغییر : 0.19 حجم : 868,786 دفعات : 399
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 21,630 درصد تغییر : 0.84 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 480
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 21,450 درصد تغییر : 0.09 حجم : 1.36 میلیون دفعات : 466
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 21,470 درصد تغییر : 0.23 حجم : 1.06 میلیون دفعات : 378
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 21,520 درصد تغییر : 0.37 حجم : 582,801 دفعات : 317
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 21,440 درصد تغییر : 0.71 حجم : 952,313 دفعات : 614
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 21,290 درصد تغییر : 2.16 حجم : 1.66 میلیون دفعات : 693
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 20,840 درصد تغییر : 4.27 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 346
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 21,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 809,571 دفعات : 452
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 21,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.44 میلیون دفعات : 306
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 21,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 486,945 دفعات : 154
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 21,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 581,963 دفعات : 184
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 21,770 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.22 میلیون دفعات : 177
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 580.00 18,880 حجم : 46,812 ارزش بازار : 9.725 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : مداران آخرین : 750.00 24,360 حجم : 11,632 ارزش بازار : 16.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سیستم آخرین : 760.00 24,850 حجم : 26,902 ارزش بازار : 43.52 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : رکیش آخرین : 710.00 23,050 حجم : - ارزش بازار : 61.776 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : رتاپ آخرین : 140.00 6,720 حجم : 4.46 میلیون ارزش بازار : 40.44 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : رانفور آخرین : 280.00 6,500 حجم : 16.68 میلیون ارزش بازار : 177.8 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : رافزا آخرین : 3,199 103,449 حجم : 2,765 ارزش بازار : 21.326 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : پرداخت آخرین : 730.00 23,850 حجم : 58,673 ارزش بازار : 73.65 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : آپ آخرین : 520.00 16,890 حجم : 2,563 ارزش بازار : 46.137 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سپیدار آخرین : 1,762 56,983 حجم : 7,310 ارزش بازار : 11.746 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها