سیمان هرمزگان

سهرمز | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 19,690 1.01
قیمت پایانی: 19,890 0.00

آخرین معامله

1400/04/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,850 پایانی 19,890 0.00
بیشترین 20,850 کمترین 19,200
حجم 1.48 میلیون دفعات 774
حد قیمت 19,120 - 21,120 ارزش 29.3 میلیارد
حجم مبنا 3.175 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/04/29
حقیقی حقوقی
309 تعداد خریدار 2
1.189 میلیون حجم خرید 286,318
232 تعداد فروشنده 3
1.293 میلیون حجم فروش 182,295
104,023 تغییر مالکیت 104,023

عرضه و تقاضا

1400/04/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد5,071 خرید19,600 فروش19,700 تعداد262 دستور1
دستور1 تعداد1,793 خرید19,590 فروش19,950 تعداد250 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید19,500 فروش19,980 تعداد557 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید19,460 فروش20,000 تعداد4,858 دستور3
دستور1 تعداد3,000 خرید19,420 فروش20,020 تعداد9,891 دستور1

EPS

سال مالی 1400/08/30
تحقق سود 294 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,515
P/E TTM 13.129

DPS

آخرین مجمع 1399/08/30
سود واقعی 1,594 P/E مجمع 12.48
سود نقدی 1,100
درصد توزیع 69.01 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.39 % رتبه 590
6 ماهه 18.51 % رتبه 563
9 ماهه 25.34 % رتبه 543
1 ساله 11.73 % رتبه 513
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
21.561 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.9

P/B

% 15.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/04/29 پایانی : 19,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/28 پایانی : 19,890 درصد تغییر : 1.14 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/27 پایانی : 20,120 درصد تغییر : 1.16 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/26 پایانی : 19,890 درصد تغییر : 2.02 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/23 پایانی : 20,300 درصد تغییر : 4.29 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/22 پایانی : 21,210 درصد تغییر : 0.66 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/21 پایانی : 21,070 درصد تغییر : 4.05 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/20 پایانی : 21,960 درصد تغییر : 3.30 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/19 پایانی : 22,710 درصد تغییر : 0.83 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/16 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 2.93 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/15 پایانی : 23,590 درصد تغییر : 4.07 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/12 پایانی : 24,590 درصد تغییر : 0.08 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/09 پایانی : 24,610 درصد تغییر : 0.04 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/08 پایانی : 24,620 درصد تغییر : 0.73 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/04/06 پایانی : 24,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 40.00 9,370 حجم : 12.88 میلیون ارزش بازار : 11.196 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سیدکو آخرین : 50.00 6,820 حجم : 10.09 میلیون ارزش بازار : 41.22 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سیتا آخرین : 200.00 15,210 حجم : 12.99 میلیون ارزش بازار : 169.51 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سهگمت آخرین : 240.00 26,400 حجم : 1.15 میلیون ارزش بازار : 19.065 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سمتاز آخرین : 5,892 28,096 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/21
نماد : سمازن آخرین : 130.00 14,100 حجم : 8.29 میلیون ارزش بازار : 23.394 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سکرما آخرین : 70.00 17,960 حجم : 3.87 میلیون ارزش بازار : 17.737 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سکرد آخرین : 10.00 6,760 حجم : 7.57 میلیون ارزش بازار : 14.85 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
نماد : سکارون آخرین : 50,819 170,089 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/27
نماد : سقاین آخرین : 90.00 63,870 حجم : 877,537 ارزش بازار : 15.945 هزار میلیارد تاریخ : 1400/04/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها