سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سمگا | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,090 0.33
قیمت پایانی: 6,110 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,240 پایانی 6,110 0.00
بیشترین 6,320 کمترین 5,990
حجم 75.59 میلیون دفعات 4,501
حد قیمت 5,900 - 6,640 ارزش 728.66 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
508 تعداد خریدار 4
14.196 میلیون حجم خرید 6.328 میلیون
342 تعداد فروشنده 6
10.402 میلیون حجم فروش 10.122 میلیون
3.794 میلیون تغییر مالکیت 3.794 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد4,283 خرید6,090 فروش6,160 تعداد18,927 دستور1
دستور2 تعداد27,537 خرید6,080 فروش6,170 تعداد539 دستور1
دستور4 تعداد9,700 خرید6,060 فروش6,180 تعداد2,000 دستور1
دستور4 تعداد46,000 خرید6,050 فروش6,200 تعداد10,000 دستور1
دستور3 تعداد49,500 خرید6,040 فروش6,220 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 7 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,131
P/E TTM 5.546

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,101 P/E مجمع 5.69
سود نقدی 250
درصد توزیع 22.71 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 35.51 % رتبه 49
6 ماهه 31.3 % رتبه 46
9 ماهه 47.25 % رتبه 37
1 ساله 52.27 % رتبه 47
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
96.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.19

P/B

% 36.64

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 6,110 درصد تغییر : 2.55 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 6,270 درصد تغییر : 0.00 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 6,270 درصد تغییر : 0.48 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 6,240 درصد تغییر : 2.80 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 6,420 درصد تغییر : 5.59 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 6,080 درصد تغییر : 0.00 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 6,080 درصد تغییر : 1.62 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 6,180 درصد تغییر : 1.28 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 6,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 6,260 درصد تغییر : 4.68 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 5,980 درصد تغییر : 1.87 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 5,870 درصد تغییر : 2.17 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 6,000 درصد تغییر : 1.87 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 5,890 درصد تغییر : 5.31 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 6,220 درصد تغییر : 1.58 حجم : 75.59 میلیون دفعات : 4,501
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گکیش آخرین : 41,501 23,750 حجم : 37,330 ارزش بازار : 5.181 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : گکوثر آخرین : 5.00 1,479 حجم : 18.56 میلیون ارزش بازار : 5.771 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : گپارس آخرین : 24,251 109,050 حجم : 119,039 ارزش بازار : 1.017 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
نماد : گشان آخرین : 59,801 17,810 حجم : 4.491 میلیون ارزش بازار : 32.459 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : گنگین آخرین : 19,550 37,550 حجم : 50 میلیون ارزش بازار : 111.6 هزار میلیارد تاریخ : 1401/05/26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها