سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سمگا | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 9,680 4.99
قیمت پایانی: 9,660 4.77

آخرین معامله

10:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 9,630 پایانی 9,660 440.00
بیشترین 9,680 کمترین 9,600
حجم 18.28 میلیون دفعات 528
حد قیمت 8,740 - 9,640 ارزش 176.62 میلیارد
حجم مبنا 2.554 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:28
حقیقی حقوقی
634 تعداد خریدار 4
12.617 میلیون حجم خرید 27.728 میلیون
602 تعداد فروشنده 2
28.745 میلیون حجم فروش 11.6 میلیون
16.128 میلیون تغییر مالکیت 16.128 میلیون

عرضه و تقاضا

10:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد5,000 خرید9,180 فروش9,230 تعداد19,518 دستور1
دستور2 تعداد5,704 خرید9,170 فروش9,240 تعداد127,878 دستور3
دستور1 تعداد6,971 خرید9,160 فروش9,250 تعداد56,301 دستور2
دستور3 تعداد2,256 خرید9,150 فروش9,260 تعداد51,397 دستور2
دستور1 تعداد35,794 خرید9,140 فروش9,270 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 163 دوره 9 ماهه
سود TTM 214
P/E TTM 43.024

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 939 P/E مجمع 9.82
سود نقدی 100
درصد توزیع 10.65 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.76 % رتبه 28
6 ماهه 15.58 % رتبه 60
9 ماهه 28.55 % رتبه 69
1 ساله 32.48 % رتبه 66
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
96.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.62

P/B

% 34.8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 9,220 درصد تغییر : 0.33 حجم : 40.34 میلیون دفعات : 2,245
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 9,190 درصد تغییر : 4.77 حجم : 41.63 میلیون دفعات : 3,229
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 9,650 درصد تغییر : 4.55 حجم : 41.63 میلیون دفعات : 3,229
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 10,110 درصد تغییر : 0.10 حجم : 41.63 میلیون دفعات : 3,229
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 10,120 درصد تغییر : 0.10 حجم : 28.09 میلیون دفعات : 2,800
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 10,110 درصد تغییر : 1.00 حجم : 11.42 میلیون دفعات : 2,349
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 10,010 درصد تغییر : 0.00 حجم : 41.67 میلیون دفعات : 5,708
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 10,010 درصد تغییر : 0.60 حجم : 41.67 میلیون دفعات : 5,708
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 9,950 درصد تغییر : 2.45 حجم : 41.67 میلیون دفعات : 5,708
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 10,200 درصد تغییر : 3.98 حجم : 41.67 میلیون دفعات : 5,708
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 9,810 درصد تغییر : 2.72 حجم : 99.73 میلیون دفعات : 9,371
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 9,550 درصد تغییر : 4.72 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 9,120 درصد تغییر : 4.60 حجم : 31.68 میلیون دفعات : 2,451
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 9,560 درصد تغییر : 4.02 حجم : 7.83 میلیون دفعات : 930
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 9,960 درصد تغییر : 0.02 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گکیش آخرین : 45,761 19,490 حجم : 37,330 ارزش بازار : 8.352 هزار میلیارد تاریخ : 10:27
نماد : گکوثر آخرین : 30.00 1,273 حجم : 4.28 میلیون ارزش بازار : 4.798 هزار میلیارد تاریخ : 10:31
نماد : گپارس آخرین : 33,201 100,100 حجم : 119,039 ارزش بازار : 2.04 هزار میلیارد تاریخ : 09:47
نماد : گشان آخرین : 62,761 14,850 حجم : 4.491 میلیون ارزش بازار : 115.295 هزار میلیارد تاریخ : 10:31
نماد : گنگین آخرین : 12,700 30,700 حجم : 50 میلیون ارزش بازار : 54 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها