سر. میراث فرهنگی و گردشگری

سمگا | سهام - فرابورس
هتل و رستوران ( هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه )
گروه:

هتل و رستوران

زیر گروه:

هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,454 2.00
قیمت پایانی: 26,954 0.14

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,454 پایانی 26,954 39.00
بیشترین 26,454 کمترین 26,454
حجم 135,406 دفعات 39
حد قیمت 26,969 - 29,170 ارزش 3.58 میلیارد
حجم مبنا 2.554 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
755 تعداد خریدار 1
8.403 میلیون حجم خرید 1,000,000
565 تعداد فروشنده 2
8.244 میلیون حجم فروش 1.159 میلیون
158,534 تغییر مالکیت 158,534

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید26,088 فروش26,969 تعداد19,530,211 دستور1052
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,970 تعداد2,439 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,980 تعداد3,650 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,990 تعداد538 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,993 تعداد2,096 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 825 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,196
P/E TTM 22.563

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 492 P/E مجمع 54.86
سود نقدی 49
درصد توزیع 9.96 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.36 % رتبه 71
6 ماهه 50.3 % رتبه 71
9 ماهه 41.67 % رتبه 68
1 ساله 217.6 % رتبه 50
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
121.293 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.93

P/B

% 43.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 26,954 درصد تغییر : 0.14 حجم : 135,406 دفعات : 39
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 26,993 درصد تغییر : 1.91 حجم : 9.4 میلیون دفعات : 1,422
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 27,519 درصد تغییر : 2.00 حجم : 63,702 دفعات : 36
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 28,080 درصد تغییر : 0.14 حجم : 126,235 دفعات : 50
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 28,119 درصد تغییر : 1.33 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 116
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 28,499 درصد تغییر : 1.89 حجم : 9.14 میلیون دفعات : 1,419
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 29,049 درصد تغییر : 0.00 حجم : 13.94 میلیون دفعات : 1,322
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 29,049 درصد تغییر : 2.00 حجم : 13.94 میلیون دفعات : 1,322
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 29,641 درصد تغییر : 2.00 حجم : 3 میلیون دفعات : 362
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 30,245 درصد تغییر : 1.93 حجم : 35.38 میلیون دفعات : 3,944
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 30,839 درصد تغییر : 1.61 حجم : 5.6 میلیون دفعات : 1,009
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 31,344 درصد تغییر : 5.52 حجم : 14.68 میلیون دفعات : 3,079
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 29,705 درصد تغییر : 4.42 حجم : 24.92 میلیون دفعات : 5,098
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 28,447 درصد تغییر : 3.89 حجم : 63.72 میلیون دفعات : 10,173
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 27,383 درصد تغییر : 3.78 حجم : 83.3 میلیون دفعات : 11,243
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : گکیش آخرین : 12,780 52,471 حجم : 37,330 ارزش بازار : 8.352 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : گکوثر آخرین : 149.00 2,647 حجم : 53.45 میلیون ارزش بازار : 9.956 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : گپارس آخرین : 72,237 205,538 حجم : 119,039 ارزش بازار : 2.04 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : گشان آخرین : 40,967 36,644 حجم : 4.491 میلیون ارزش بازار : 115.295 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها