سیمان ممتازان کرمان

سمتاز | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 24,000 8.09
قیمت پایانی: 22,204 0.00

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,850 پایانی 22,204 0.00
بیشترین 24,130 کمترین 23,103
حجم 79,717 دفعات 90
حد قیمت 23,103 - 24,281 ارزش 1.76 میلیارد
حجم مبنا 900,739 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
79 تعداد خریدار 2
325,302 حجم خرید 253,338
170 تعداد فروشنده 2
540,939 حجم فروش 37,701
215,637 تغییر مالکیت 215,637

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد35,000 خرید23,588 فروش24,050 تعداد2,363 دستور2
دستور1 تعداد500 خرید23,575 فروش24,119 تعداد1,500 دستور1
دستور1 تعداد225 خرید23,320 فروش24,120 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد300 خرید23,250 فروش24,128 تعداد627 دستور1
دستور1 تعداد220 خرید23,200 فروش24,130 تعداد500 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,337 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,725
P/E TTM 13.672

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,545 P/E مجمع 15.27
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 64.72 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.3 % رتبه 302
6 ماهه 69.57 % رتبه 485
9 ماهه 43.42 % رتبه 470
1 ساله 31.25 % رتبه 492
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
13.322 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 22,204 درصد تغییر : 0.00 حجم : 79,717 دفعات : 90
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 330.00 10,870 حجم : 12,834 ارزش بازار : 13.44 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سیدکو آخرین : 20.00 5,750 حجم : 2.44 میلیون ارزش بازار : 34.38 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سیتا آخرین : 20.00 15,000 حجم : 6.11 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سهگمت آخرین : 740.00 24,020 حجم : 1,261 ارزش بازار : 18.045 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سهرمز آخرین : 740.00 24,080 حجم : 2,000 ارزش بازار : 26.905 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سمازن آخرین : 20.00 12,150 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 19.909 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سکرما آخرین : 450.00 14,790 حجم : 411,598 ارزش بازار : 15.06 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سکرد آخرین : 290.00 9,500 حجم : 527 ارزش بازار : 21.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سکارون آخرین : 55,105 174,375 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/15
نماد : سقاین آخرین : 1,970 63,740 حجم : 369,946 ارزش بازار : 16.17 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها