سیمان مازندران

سمازن | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,960 0.31
قیمت پایانی: 12,920 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,000 پایانی 12,920 0.00
بیشترین 13,120 کمترین 12,810
حجم - دفعات -
حد قیمت 12,110 - 13,650 ارزش -
حجم مبنا 1.608 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
35 تعداد خریدار 4
606,705 حجم خرید 343,668
99 تعداد فروشنده 2
847,030 حجم فروش 103,343
240,325 تغییر مالکیت 240,325

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید13,090 فروش13,090 تعداد27,842 دستور3
دستور1 تعداد7,650 خرید13,050 فروش13,100 تعداد28,270 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید12,920 فروش13,150 تعداد6,850 دستور3
دستور1 تعداد1,500 خرید12,880 فروش13,160 تعداد1,627 دستور1
دستور2 تعداد6,000 خرید12,870 فروش13,180 تعداد2,400 دستور2

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 1,113 دوره 6 ماهه
سود TTM 2,078
P/E TTM 6.274

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 2,352 P/E مجمع 5.54
سود نقدی 2,000
درصد توزیع 85.03 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 3.82 % رتبه 154
6 ماهه 50.14 % رتبه 418
9 ماهه 54.22 % رتبه 391
1 ساله 34.92 % رتبه 361
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.008 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.08

P/B

% 24.4

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 12,920 درصد تغییر : 0.92 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 13,040 درصد تغییر : 1.24 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 12,880 درصد تغییر : 0.62 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 12,960 درصد تغییر : 0.62 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 12,880 درصد تغییر : 1.10 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 12,740 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 12,740 درصد تغییر : 0.16 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 12,720 درصد تغییر : 0.32 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 12,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 12,680 درصد تغییر : 0.48 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 12,620 درصد تغییر : 1.53 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 12,430 درصد تغییر : 0.40 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 12,480 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 12,480 درصد تغییر : 2.19 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 12,760 درصد تغییر : 0.24 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 50.00 7,870 حجم : 966,498 ارزش بازار : 6.156 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 30.00 7,050 حجم : 739,389 ارزش بازار : 36.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 50.00 8,820 حجم : 4.57 میلیون ارزش بازار : 100.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 180.00 28,070 حجم : 310,664 ارزش بازار : 16.361 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : سهرمز آخرین : 180.00 26,690 حجم : 239,876 ارزش بازار : 16.78 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 1,504 20,700 حجم : 79,717 ارزش بازار : 14.05 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سکرما آخرین : 50.00 15,300 حجم : - ارزش بازار : 15.015 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 10.00 13,510 حجم : 2.22 میلیون ارزش بازار : 12.804 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 53,520 65,750 حجم : 270,268 ارزش بازار : 10.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : سقاین آخرین : 690.00 42,000 حجم : 267,488 ارزش بازار : 12.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها