سیمان مازندران

سمازن | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,100 0.00
قیمت پایانی: 14,080 0.14

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 14,400 پایانی 14,080 20.00
بیشترین 14,400 کمترین 13,950
حجم 12.01 میلیون دفعات 2,273
حد قیمت 13,230 - 14,310 ارزش 169 میلیارد
حجم مبنا 5.394 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
822 تعداد خریدار 4
16.03 میلیون حجم خرید 6.806 میلیون
1,082 تعداد فروشنده 6
13.937 میلیون حجم فروش 8.899 میلیون
2.093 میلیون تغییر مالکیت 2.093 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد66,446 خرید14,260 فروش14,310 تعداد509,677 دستور11
دستور1 تعداد1,200 خرید14,250 فروش18,000 تعداد3,600 دستور1
دستور2 تعداد3,000 خرید14,200 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد1,500 خرید14,080 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد200,000 خرید14,060 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود -1,175 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,175
P/E TTM 12

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 1,175 P/E مجمع 12
سود نقدی 710
درصد توزیع 60.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 31.57 % رتبه 254
6 ماهه 46.19 % رتبه 277
9 ماهه 15.67 % رتبه 196
1 ساله 55.05 % رتبه 171
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
23.148 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.94

P/B

% 25.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 14,080 درصد تغییر : 0.14 حجم : 12.01 میلیون دفعات : 2,273
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 14,100 درصد تغییر : 4.44 حجم : 22.84 میلیون دفعات : 2,685
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 13,500 درصد تغییر : 3.05 حجم : 8.93 میلیون دفعات : 1,856
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 13,100 درصد تغییر : 2.83 حجم : 9.01 میلیون دفعات : 2,172
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 12,740 درصد تغییر : 1.93 حجم : 6.51 میلیون دفعات : 610
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 12,990 درصد تغییر : 1.67 حجم : 8.6 میلیون دفعات : 1,158
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 13,210 درصد تغییر : 0.61 حجم : 10.46 میلیون دفعات : 2,253
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 13,130 درصد تغییر : 4.37 حجم : 21.87 میلیون دفعات : 2,559
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 12,580 درصد تغییر : 1.26 حجم : 2.58 میلیون دفعات : 342
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 12,740 درصد تغییر : 1.39 حجم : 5.62 میلیون دفعات : 738
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 12,920 درصد تغییر : 0.47 حجم : 4.69 میلیون دفعات : 1,011
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 12,860 درصد تغییر : 1.08 حجم : 9.91 میلیون دفعات : 1,704
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 13,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.22 میلیون دفعات : 507
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 13,000 درصد تغییر : 1.22 حجم : 4.22 میلیون دفعات : 507
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 13,160 درصد تغییر : 5.28 حجم : 11.98 میلیون دفعات : 1,226
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 220.00 11,010 حجم : 700 ارزش بازار : 13.476 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سیدکو آخرین : 120.00 6,090 حجم : 1.56 میلیون ارزش بازار : 37.14 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سیتا آخرین : 30.00 15,000 حجم : 7.76 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سهگمت آخرین : 500.00 24,530 حجم : 888,909 ارزش بازار : 18.205 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سهرمز آخرین : 490.00 24,470 حجم : 1,760 ارزش بازار : 27.057 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سمتاز آخرین : 322.00 21,882 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکرما آخرین : 130.00 16,490 حجم : 799,279 ارزش بازار : 16.18 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکرد آخرین : 190.00 9,600 حجم : 2,500 ارزش بازار : 21.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکارون آخرین : 55,126 174,396 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سقاین آخرین : 1,440 70,790 حجم : 2,225 ارزش بازار : 18.058 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها