سیمان لارستان

سلار | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 67,804 148.81
قیمت پایانی: 27,251 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 63,900 پایانی 27,251 0.00
بیشترین 67,804 کمترین 63,856
حجم 1,500 دفعات 2
حد قیمت 65,711 - 69,775 ارزش 39.65 میلیون
حجم مبنا 733,919 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
991 تعداد خریدار 2
5.488 میلیون حجم خرید 800,000
1,094 تعداد فروشنده 1
6.256 میلیون حجم فروش 31,985
768,015 تغییر مالکیت 768,015

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد3,340 خرید66,999 فروش66,999 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد301 خرید66,455 فروش67,400 تعداد2,362 دستور2
دستور1 تعداد293 خرید66,190 فروش67,431 تعداد200 دستور1
دستور1 تعداد9,000 خرید65,800 فروش67,480 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید65,760 فروش67,490 تعداد50,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 270 دوره 9 ماهه
سود TTM 326
P/E TTM 201.929

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 141 P/E مجمع 466.87
سود نقدی 15
درصد توزیع 10.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 140.6 % رتبه 579
6 ماهه 175.6 % رتبه 540
9 ماهه 296.36 % رتبه 560
1 ساله 331.39 % رتبه 548
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.399 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/11/01 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/30 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/29 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 220.00 8,100 حجم : 9.49 میلیون ارزش بازار : 9.984 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 250.00 6,070 حجم : 10.46 میلیون ارزش بازار : 37.92 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 670.00 15,630 حجم : 77.09 میلیون ارزش بازار : 179.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 770.00 21,730 حجم : 746,958 ارزش بازار : 16.398 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهرمز آخرین : 80.00 23,790 حجم : 3.1 میلیون ارزش بازار : 25.702 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 10,324 32,528 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : سمازن آخرین : 280.00 9,590 حجم : 8.43 میلیون ارزش بازار : 16.226 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 100.00 16,860 حجم : 4.76 میلیون ارزش بازار : 16.815 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 280.00 8,440 حجم : 7.09 میلیون ارزش بازار : 19.184 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 90,733 210,003 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها