سیمان لارستان

سلار | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 57,629 111.47
قیمت پایانی: 27,251 0.00

آخرین معامله

1400/02/15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 57,629 پایانی 27,251 0.00
بیشترین 57,629 کمترین 57,629
حجم 1,500 دفعات 2
حد قیمت 57,629 - 63,031 ارزش 39.65 میلیون
حجم مبنا 733,919 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/15
حقیقی حقوقی
2 تعداد خریدار -
432 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
432 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش57,629 تعداد933,221 دستور234
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش57,630 تعداد4,546 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش58,820 تعداد1,671 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش58,826 تعداد1,515 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش58,827 تعداد720,733 دستور14

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 270 دوره 9 ماهه
سود TTM 326
P/E TTM 184.132

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 141 P/E مجمع 425.72
سود نقدی 15
درصد توزیع 10.64 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.2 % رتبه 620
6 ماهه 113.21 % رتبه 606
9 ماهه 143.47 % رتبه 596
1 ساله 260.76 % رتبه 598
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.399 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/28 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/20 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 27,251 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,500 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 330.00 10,870 حجم : 12,834 ارزش بازار : 13.44 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سیدکو آخرین : 20.00 5,750 حجم : 2.44 میلیون ارزش بازار : 34.38 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سیتا آخرین : 20.00 15,000 حجم : 6.11 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سهگمت آخرین : 740.00 24,020 حجم : 1,261 ارزش بازار : 18.045 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سهرمز آخرین : 740.00 24,080 حجم : 2,000 ارزش بازار : 26.905 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سمتاز آخرین : 1,796 24,000 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سمازن آخرین : 20.00 12,150 حجم : 2.42 میلیون ارزش بازار : 19.909 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سکرما آخرین : 450.00 14,790 حجم : 411,598 ارزش بازار : 15.06 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سکرد آخرین : 290.00 9,500 حجم : 527 ارزش بازار : 21.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سکارون آخرین : 55,105 174,375 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها