فارسیت درود

سفارود | سهام - فرابورس
کانی غیر فلزی ( محصولات سیمانی )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

محصولات سیمانی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 18,233 83.36
قیمت پایانی: 9,944 0.00

آخرین معامله

1399/12/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,233 پایانی 9,944 0.00
بیشترین 18,233 کمترین 18,233
حجم 2.777 میلیون دفعات 360
حد قیمت 18,233 - 18,977 ارزش 27.62 میلیارد
حجم مبنا 1.004 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/5
حقیقی حقوقی
71 تعداد خریدار -
129,864 حجم خرید -
8 تعداد فروشنده -
129,864 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,900 خرید18,233 فروش18,233 تعداد2,454,031 دستور184
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,234 تعداد2,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,300 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,540 تعداد1,500 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,550 تعداد3,266 دستور3

EPS

سال مالی 1398/12/29
تحقق سود -257 دوره 12 ماهه
سود TTM -257
P/E TTM -72.051

DPS

آخرین مجمع 1397/12/29
سود واقعی -322 P/E مجمع -57.51
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 80.86 % رتبه 573
6 ماهه 148.05 % رتبه 570
9 ماهه 110.23 % رتبه 564
1 ساله 237.38 % رتبه 579
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.203 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

% 70

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/11 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/08 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/07 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/06 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/05 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/04 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
تاریخ : 1399/11/02 پایانی : 9,944 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.777 میلیون دفعات : 360
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سفاسی آخرین : 3,385 13,949 حجم : 371,067 ارزش بازار : 6.972 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
نماد : سپرمی آخرین : 554.00 8,845 حجم : 700 ارزش بازار : 291.84 میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : سایرا آخرین : 8,423 44,688 حجم : 50,412 ارزش بازار : 1.654 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : ساذری آخرین : 203.00 6,005 حجم : 29,527 ارزش بازار : 1.323 هزار میلیارد تاریخ : 10:41
نماد : کفرآور آخرین : 6,777 26,400 حجم : 154,334 ارزش بازار : 3.532 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : کایتا آخرین : 475.00 9,745 حجم : 242 ارزش بازار : 1.854 هزار میلیارد تاریخ : 1399/11/11
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها