سیمان فارس و خوزستان

سفارس | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,930 0.90
قیمت پایانی: 17,990 1.24

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,000 پایانی 17,990 220.00
بیشترین 18,220 کمترین 17,770
حجم 2.441 میلیون دفعات 366
حد قیمت 16,530 - 19,010 ارزش 43.91 میلیارد
حجم مبنا 2.25 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
84 تعداد خریدار 4
1.038 میلیون حجم خرید 1.403 میلیون
141 تعداد فروشنده 4
1.346 میلیون حجم فروش 1.095 میلیون
307,916 تغییر مالکیت 307,916

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد6,700 خرید17,910 فروش17,930 تعداد309 دستور1
دستور6 تعداد22,287 خرید17,900 فروش17,970 تعداد12,570 دستور2
دستور1 تعداد6,000 خرید17,860 فروش17,980 تعداد105,556 دستور2
دستور2 تعداد1,000 خرید17,840 فروش17,990 تعداد106 دستور1
دستور2 تعداد31,060 خرید17,820 فروش18,000 تعداد30,605 دستور3

EPS

سال مالی 1402/02/31
تحقق سود 747 دوره 3 ماهه
سود TTM 4,050
P/E TTM 4.442

DPS

آخرین مجمع 1401/02/31
سود واقعی 3,539 P/E مجمع 5.08
سود نقدی 2,400
درصد توزیع 67.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.01 % رتبه 191
6 ماهه 4.51 % رتبه 164
9 ماهه 28.89 % رتبه 135
1 ساله 35.66 % رتبه 137
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
101.194 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.43

P/B

% 36.28

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 17,990 درصد تغییر : 1.24 حجم : 2.441 میلیون دفعات : 366
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 17,770 درصد تغییر : 1.02 حجم : 3.521 میلیون دفعات : 434
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 17,590 درصد تغییر : 0.51 حجم : 1.036 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 17,680 درصد تغییر : 0.45 حجم : 1.603 میلیون دفعات : 291
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 17,760 درصد تغییر : 0.39 حجم : 1.071 میلیون دفعات : 242
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 17,830 درصد تغییر : 0.34 حجم : 889,793 دفعات : 268
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 17,890 درصد تغییر : 0.50 حجم : 1.261 میلیون دفعات : 307
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 17,980 درصد تغییر : 0.84 حجم : 10.508 میلیون دفعات : 594
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 17,830 درصد تغییر : 2.53 حجم : 2.754 میلیون دفعات : 440
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 17,390 درصد تغییر : 0.99 حجم : 2.097 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 17,220 درصد تغییر : 0.47 حجم : 1.364 میلیون دفعات : 294
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 17,140 درصد تغییر : 1.72 حجم : 1.608 میلیون دفعات : 408
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 17,440 درصد تغییر : 0.68 حجم : 1.821 میلیون دفعات : 293
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 17,560 درصد تغییر : 0.23 حجم : 3.041 میلیون دفعات : 450
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 17,520 درصد تغییر : 1.45 حجم : 3.272 میلیون دفعات : 549
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 190.00 7,720 حجم : 670,941 ارزش بازار : 9.084 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سیدکو آخرین : 150.00 7,500 حجم : 1.116 میلیون ارزش بازار : 44.52 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سیتا آخرین : 50.00 9,050 حجم : 995,492 ارزش بازار : 99.11 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سهگمت آخرین : 300.00 34,800 حجم : 181,426 ارزش بازار : 25.253 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سهرمز آخرین : 30.00 25,500 حجم : 251,876 ارزش بازار : 27.675 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سمتاز آخرین : 200.00 24,200 حجم : 87,151 ارزش بازار : 24.05 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/08
نماد : سمازن آخرین : 30.00 13,300 حجم : 192,129 ارزش بازار : 32.724 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سکرما آخرین : 100.00 15,000 حجم : 2.273 میلیون ارزش بازار : 22.71 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سکرد آخرین : 20.00 6,040 حجم : 8.035 میلیون ارزش بازار : 13.288 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/08
نماد : سکارون آخرین : 1,500 52,200 حجم : 263,556 ارزش بازار : 10.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها