سیمان فارس

سفار | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 90,000 1.20
قیمت پایانی: 91,090 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 92,900 پایانی 91,090 0.00
بیشترین 92,900 کمترین 88,030
حجم 869,296 دفعات 523
حد قیمت 86,700 - 95,820 ارزش 49.4 میلیارد
حجم مبنا 302,725 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
63 تعداد خریدار 2
272,342 حجم خرید 38,663
81 تعداد فروشنده 1
311,004 حجم فروش 1
38,662 تغییر مالکیت 38,662

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد65 خرید90,010 فروش91,190 تعداد945 دستور1
دستور2 تعداد6,424 خرید90,000 فروش91,200 تعداد7,000 دستور1
دستور2 تعداد2,000 خرید89,500 فروش91,290 تعداد1,206 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید89,210 فروش91,300 تعداد452 دستور1
دستور2 تعداد1,110 خرید89,200 فروش92,000 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 2,062 دوره 3 ماهه
سود TTM 5,641
P/E TTM 16.185

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 4,605 P/E مجمع 19.83
سود نقدی 4,397
درصد توزیع 95.48 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.75 % رتبه 384
6 ماهه 111.11 % رتبه 337
9 ماهه 52.19 % رتبه 335
1 ساله 5.3 % رتبه 329
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.852 هزار میلیارد

ارزش بازار

24.81

P/B

% 7.46

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 91,090 درصد تغییر : 0.23 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 91,300 درصد تغییر : 0.04 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 91,260 درصد تغییر : 4.60 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 87,250 درصد تغییر : 0.66 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 86,680 درصد تغییر : 4.22 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 83,170 درصد تغییر : 0.00 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 83,170 درصد تغییر : 1.40 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 84,350 درصد تغییر : 1.00 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 85,200 درصد تغییر : 0.00 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 85,200 درصد تغییر : 4.75 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 81,340 درصد تغییر : 0.20 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 81,500 درصد تغییر : 11.31 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 73,220 درصد تغییر : 0.00 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 73,220 درصد تغییر : 0.48 حجم : 869,296 دفعات : 523
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 73,570 درصد تغییر : 0.22 حجم : 869,296 دفعات : 523
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 50.00 7,870 حجم : 966,498 ارزش بازار : 6.156 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 30.00 7,050 حجم : 739,389 ارزش بازار : 36.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 50.00 8,820 حجم : 4.57 میلیون ارزش بازار : 100.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 180.00 28,070 حجم : 310,664 ارزش بازار : 16.361 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : سهرمز آخرین : 180.00 26,690 حجم : 239,876 ارزش بازار : 16.78 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 1,504 20,700 حجم : 79,717 ارزش بازار : 14.05 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سمازن آخرین : 40.00 12,960 حجم : - ارزش بازار : 23.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 50.00 15,300 حجم : - ارزش بازار : 15.015 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 10.00 13,510 حجم : 2.22 میلیون ارزش بازار : 12.804 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 53,520 65,750 حجم : 270,268 ارزش بازار : 10.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها