سیمان غرب

سغرب | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 23,290 7.92
قیمت پایانی: 23,190 7.46

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,250 پایانی 23,190 1,610.00
بیشترین 23,290 کمترین 22,650
حجم 2.41 میلیون دفعات 1,932
حد قیمت 20,570 - 22,730 ارزش 57.3 میلیارد
حجم مبنا 2.86 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
413 تعداد خریدار 2
2.426 میلیون حجم خرید 28,488
409 تعداد فروشنده 1
1.95 میلیون حجم فروش 504,199
475,711 تغییر مالکیت 475,711

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد384 خرید22,560 فروش22,570 تعداد4,259 دستور2
دستور4 تعداد15,983 خرید22,500 فروش22,580 تعداد240 دستور1
دستور2 تعداد1,000 خرید22,340 فروش22,590 تعداد250 دستور1
دستور2 تعداد24,642 خرید22,330 فروش22,600 تعداد41,754 دستور2
دستور2 تعداد3,000 خرید22,310 فروش22,620 تعداد405 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,487 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,487
P/E TTM 14.923

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,487 P/E مجمع 14.92
سود نقدی 1,450
درصد توزیع 97.51 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 38.8 % رتبه 382
6 ماهه 11.03 % رتبه 305
9 ماهه 0.13 % رتبه 309
1 ساله 14.48 % رتبه 292
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.86 هزار میلیارد

ارزش بازار

8.82

P/B

% 25.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 21,580 درصد تغییر : 0.32 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 21,650 درصد تغییر : 2.92 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 22,300 درصد تغییر : 3.13 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 23,020 درصد تغییر : 0.35 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 22,940 درصد تغییر : 3.29 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 23,720 درصد تغییر : 3.07 حجم : 2.41 میلیون دفعات : 1,932
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 24,470 درصد تغییر : 3.20 حجم : 4.03 میلیون دفعات : 1,819
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 25,280 درصد تغییر : 9.36 حجم : 5.48 میلیون دفعات : 2,398
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 27,890 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 27,890 درصد تغییر : 4.97 حجم : 700,180 دفعات : 13
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 29,350 درصد تغییر : 0.00 حجم : 356 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 29,350 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2,615 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 29,360 درصد تغییر : 0.81 حجم : 75,684 دفعات : 15
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 29,600 درصد تغییر : 4.98 حجم : 728,594 دفعات : 37
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 31,150 درصد تغییر : 4.97 حجم : 457,999 دفعات : 43
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 540.00 10,260 حجم : 15,529 ارزش بازار : 13.212 هزار میلیارد تاریخ : 11:43
نماد : سیدکو آخرین : 170.00 5,370 حجم : 4.66 میلیون ارزش بازار : 34.44 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 10.00 15,010 حجم : 4.64 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 70.00 19,800 حجم : 763,908 ارزش بازار : 14.197 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سهرمز آخرین : 1,240 23,560 حجم : - ارزش بازار : 26.883 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : سمتاز آخرین : 4,134 26,338 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمازن آخرین : 210.00 11,950 حجم : 1.87 میلیون ارزش بازار : 19.251 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 200.00 13,460 حجم : 436,041 ارزش بازار : 13.503 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : سکرد آخرین : 330.00 6,400 حجم : - ارزش بازار : 21.384 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سکارون آخرین : 49,759 169,029 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها