سیمان غرب

سغرب | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 40,140 1.98
قیمت پایانی: 40,140 1.98

آخرین معامله

10:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,140 پایانی 40,140 810.00
بیشترین 40,430 کمترین 40,140
حجم 2.32 میلیون دفعات 766
حد قیمت 40,430 - 43,720 ارزش 93.1 میلیارد
حجم مبنا 2.86 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:49
حقیقی حقوقی
1,641 تعداد خریدار 2
5.946 میلیون حجم خرید 495,687
1,725 تعداد فروشنده 1
6.424 میلیون حجم فروش 17,747
477,940 تغییر مالکیت 477,940

عرضه و تقاضا

10:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور7 تعداد212,089 خرید40,430 فروش40,500 تعداد9,132 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش41,000 تعداد23,821 دستور8
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش41,030 تعداد100,300 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش41,040 تعداد102,693 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش41,050 تعداد5,027 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -991 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,184
P/E TTM 34.586

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 831 P/E مجمع 49.28
سود نقدی 1,100
درصد توزیع 132.37 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 121.3 % رتبه 283
6 ماهه 71.3 % رتبه 282
9 ماهه 70.73 % رتبه 274
1 ساله 226.9 % رتبه 315
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.07 هزار میلیارد

ارزش بازار

18.57

P/B

% 25.94

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 40,950 درصد تغییر : 0.73 حجم : 6.44 میلیون دفعات : 4,661
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 41,250 درصد تغییر : 5.61 حجم : 4.75 میلیون دفعات : 3,697
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 39,060 درصد تغییر : 4.33 حجم : 4.61 میلیون دفعات : 3,097
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 37,440 درصد تغییر : 0.53 حجم : 4.36 میلیون دفعات : 3,368
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 37,640 درصد تغییر : 3.38 حجم : 3.9 میلیون دفعات : 2,715
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 36,410 درصد تغییر : 4.36 حجم : 4.69 میلیون دفعات : 2,538
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 34,890 درصد تغییر : 0.66 حجم : 9.11 میلیون دفعات : 5,106
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 34,660 درصد تغییر : 2.73 حجم : 5.77 میلیون دفعات : 3,691
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 33,740 درصد تغییر : 3.24 حجم : 6.96 میلیون دفعات : 3,313
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 32,680 درصد تغییر : 4.54 حجم : 5.82 میلیون دفعات : 2,906
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 31,260 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.25 میلیون دفعات : 1,600
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 31,260 درصد تغییر : 5.50 حجم : 4.25 میلیون دفعات : 1,600
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 29,630 درصد تغییر : 1.59 حجم : 4.27 میلیون دفعات : 1,538
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 30,110 درصد تغییر : 1.76 حجم : 4.85 میلیون دفعات : 2,057
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 30,650 درصد تغییر : 1.07 حجم : 2.48 میلیون دفعات : 857
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 240.00 11,880 حجم : 1.47 میلیون ارزش بازار : 14.436 هزار میلیارد تاریخ : 10:26
نماد : سیدکو آخرین : 90.00 6,350 حجم : 2.41 میلیون ارزش بازار : 37.5 هزار میلیارد تاریخ : 10:49
نماد : سیتا آخرین : 10.00 15,000 حجم : 7.6 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : سهگمت آخرین : 470.00 25,520 حجم : 478,857 ارزش بازار : 18.854 هزار میلیارد تاریخ : 10:48
نماد : سهرمز آخرین : 500.00 24,590 حجم : 1,000 ارزش بازار : 27.198 هزار میلیارد تاریخ : 09:30
نماد : سمتاز آخرین : 3,572 18,632 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 10:42
نماد : سمازن آخرین : 240.00 12,160 حجم : 799,499 ارزش بازار : 20.303 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : سکرما آخرین : 360.00 17,730 حجم : 252,344 ارزش بازار : 17.905 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : سکرد آخرین : 210.00 10,290 حجم : 92,811 ارزش بازار : 23.1 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : سکارون آخرین : 55,767 175,037 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها