سیمان اصفهان

سصفها | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 308,160 1.77
قیمت پایانی: 313,710 0.00

آخرین معامله

1399/12/5
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 308,160 پایانی 313,710 0.00
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت 308,160 - 333,300 ارزش -
حجم مبنا 293,186 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/5
حقیقی حقوقی
151 تعداد خریدار -
18,163 حجم خرید -
4 تعداد فروشنده -
18,163 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/12/5
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش308,160 تعداد886,719 دستور450
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش309,000 تعداد1,000 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش309,560 تعداد6,666 دستور13
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش310,000 تعداد147 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش314,000 تعداد3,157 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,516 دوره 9 ماهه
سود TTM 3,213
P/E TTM 97.638

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,061 P/E مجمع 295.67
سود نقدی 370
درصد توزیع 34.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 97.16 % رتبه 566
6 ماهه 116.84 % رتبه 509
9 ماهه 286.36 % رتبه 496
1 ساله 403.61 % رتبه 467
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
62.742 هزار میلیارد

ارزش بازار

58.55

P/B

% 12.79

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 313,710 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 313,710 درصد تغییر : 0.23 حجم : 18,163 دفعات : 165
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 314,440 درصد تغییر : 0.45 حجم : 35,142 دفعات : 49
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 315,870 درصد تغییر : 1.93 حجم : 150,116 دفعات : 86
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 322,100 درصد تغییر : 0.00 حجم : 155,306 دفعات : 109
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 322,100 درصد تغییر : 2.00 حجم : 155,306 دفعات : 109
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 328,670 درصد تغییر : 0.06 حجم : 4,221 دفعات : 64
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 328,860 درصد تغییر : 2.00 حجم : 162,094 دفعات : 148
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 335,570 درصد تغییر : 2.00 حجم : 162,527 دفعات : 126
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 342,410 درصد تغییر : 2.00 حجم : 206,713 دفعات : 338
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 349,390 درصد تغییر : 4.96 حجم : 248,667 دفعات : 781
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 367,610 درصد تغییر : 2.28 حجم : 481,134 دفعات : 1,751
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 376,170 درصد تغییر : 0.75 حجم : 645,119 دفعات : 2,823
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 379,020 درصد تغییر : 3.79 حجم : 193,665 دفعات : 763
تاریخ : 1399/11/15 پایانی : 393,930 درصد تغییر : 0.31 حجم : 330,055 دفعات : 1,323
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 230.00 11,730 حجم : 1.5 میلیون ارزش بازار : 14.256 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سیدکو آخرین : 120.00 6,060 حجم : 1.52 میلیون ارزش بازار : 36.96 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سیتا آخرین : 10.00 15,010 حجم : 12.36 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سهگمت آخرین : 520.00 25,650 حجم : 1.55 میلیون ارزش بازار : 18.774 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سهرمز آخرین : 500.00 24,780 حجم : 5,612 ارزش بازار : 27.404 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سمتاز آخرین : 4,148 18,056 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سمازن آخرین : 240.00 12,170 حجم : 4.03 میلیون ارزش بازار : 20.057 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سکرما آخرین : 360.00 17,890 حجم : 124,320 ارزش بازار : 18.074 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سکرد آخرین : 210.00 10,500 حجم : 1.45 میلیون ارزش بازار : 23.408 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : سکارون آخرین : 56,782 176,052 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها