سیمان شرق

سشرق | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,990 1.96
قیمت پایانی: 7,070 0.84

آخرین معامله

11:06
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,200 پایانی 7,070 60.00
بیشترین 7,210 کمترین 6,990
حجم 7.68 میلیون دفعات 1,510
حد قیمت 6,880 - 7,440 ارزش 54.3 میلیارد
حجم مبنا 9.542 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:06
حقیقی حقوقی
970 تعداد خریدار 3
13.168 میلیون حجم خرید 68,934
683 تعداد فروشنده 3
10.786 میلیون حجم فروش 2.45 میلیون
2.381 میلیون تغییر مالکیت 2.381 میلیون

عرضه و تقاضا

11:06
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور6 تعداد89,295 خرید7,040 فروش7,060 تعداد43,142 دستور5
دستور8 تعداد104,578 خرید7,030 فروش7,080 تعداد181,604 دستور7
دستور11 تعداد43,038 خرید7,020 فروش7,090 تعداد28,000 دستور2
دستور4 تعداد76,852 خرید7,010 فروش7,100 تعداد134,345 دستور4
دستور17 تعداد247,367 خرید7,000 فروش7,110 تعداد105,000 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 501 دوره 6 ماهه
سود TTM 339
P/E TTM 21.032

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی 339 P/E مجمع 21.03
سود نقدی 140
درصد توزیع 41.3 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.33 % رتبه 183
6 ماهه 25.57 % رتبه 200
9 ماهه 29.85 % رتبه 117
1 ساله 18.82 % رتبه 128
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
18.761 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.67

P/B

% 46.32

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 7,130 درصد تغییر : 1.57 حجم : 13.24 میلیون دفعات : 2,143
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 7,020 درصد تغییر : 1.15 حجم : 23.12 میلیون دفعات : 3,242
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 6,940 درصد تغییر : 0.14 حجم : 755,066 دفعات : 155
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 6,950 درصد تغییر : 0.29 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 148
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 6,970 درصد تغییر : 0.43 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 221
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 7,000 درصد تغییر : 0.99 حجم : 9.2 میلیون دفعات : 1,266
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 7,070 درصد تغییر : 1.29 حجم : 12.66 میلیون دفعات : 2,353
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 6,980 درصد تغییر : 1.83 حجم : 8.24 میلیون دفعات : 748
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 7,110 درصد تغییر : 0.84 حجم : 2.83 میلیون دفعات : 237
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 7,170 درصد تغییر : 1.78 حجم : 7.64 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 7,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14.58 میلیون دفعات : 2,117
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 7,300 درصد تغییر : 0.55 حجم : 14.58 میلیون دفعات : 2,117
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 7,260 درصد تغییر : 1.36 حجم : 9.57 میلیون دفعات : 1,503
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 7,360 درصد تغییر : 1.60 حجم : 10.15 میلیون دفعات : 1,015
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 7,480 درصد تغییر : 0.53 حجم : 10.2 میلیون دفعات : 1,249
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 240.00 11,880 حجم : 1.47 میلیون ارزش بازار : 14.436 هزار میلیارد تاریخ : 10:59
نماد : سیدکو آخرین : - 6,260 حجم : 2.41 میلیون ارزش بازار : 37.5 هزار میلیارد تاریخ : 11:06
نماد : سیتا آخرین : 10.00 15,000 حجم : 7.67 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 11:06
نماد : سهگمت آخرین : 470.00 25,520 حجم : 490,784 ارزش بازار : 18.854 هزار میلیارد تاریخ : 11:00
نماد : سهرمز آخرین : 500.00 24,590 حجم : 1,000 ارزش بازار : 27.198 هزار میلیارد تاریخ : 09:30
نماد : سمتاز آخرین : 3,572 18,632 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 10:54
نماد : سمازن آخرین : 240.00 12,160 حجم : 799,499 ارزش بازار : 20.303 هزار میلیارد تاریخ : 10:43
نماد : سکرما آخرین : 360.00 17,730 حجم : 252,344 ارزش بازار : 17.905 هزار میلیارد تاریخ : 10:50
نماد : سکرد آخرین : 210.00 10,290 حجم : 92,811 ارزش بازار : 23.1 هزار میلیارد تاریخ : 10:23
نماد : سکارون آخرین : 55,767 175,037 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها