سر. مس سرچشمه

سرچشمه | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,900 0.77
قیمت پایانی: 5,922 0.40

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,940 پایانی 5,922 24.00
بیشترین 5,940 کمترین 5,768
حجم 1.68 میلیون دفعات 336
حد قیمت 5,768 - 6,302 ارزش 9.8 میلیارد
حجم مبنا 6.377 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
126 تعداد خریدار -
1.682 میلیون حجم خرید -
109 تعداد فروشنده -
1.682 میلیون حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,747 خرید5,899 فروش5,920 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد990 خرید5,810 فروش5,930 تعداد3,000 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید5,801 فروش5,940 تعداد7,684 دستور2
دستور1 تعداد20,000 خرید5,800 فروش5,950 تعداد600 دستور1
دستور1 تعداد15,403 خرید5,779 فروش5,980 تعداد134,900 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 503 دوره 9 ماهه
سود TTM 759
P/E TTM 7.799

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 617 P/E مجمع 9.6
سود نقدی 170
درصد توزیع 27.55 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 12.55 % رتبه 260
6 ماهه 11.05 % رتبه 254
9 ماهه 57.04 % رتبه 212
1 ساله 49.88 % رتبه 161
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.202 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.8

P/B

% 41.48

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 5,922 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 336
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 5,946 درصد تغییر : 0.69 حجم : 2.57 میلیون دفعات : 657
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 5,987 درصد تغییر : 0.23 حجم : 3.23 میلیون دفعات : 632
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 5,973 درصد تغییر : 1.14 حجم : 1.7 میلیون دفعات : 285
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 6,042 درصد تغییر : 2.99 حجم : 14.98 میلیون دفعات : 411
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 6,228 درصد تغییر : 1.67 حجم : 5.81 میلیون دفعات : 419
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 6,334 درصد تغییر : 4.61 حجم : 4.57 میلیون دفعات : 580
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.66 میلیون دفعات : 998
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.84 میلیون دفعات : 819
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.24 میلیون دفعات : 655
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.65 میلیون دفعات : 1,308
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.82 میلیون دفعات : 1,107
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 16.23 میلیون دفعات : 1,075
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 15.47 میلیون دفعات : 690
تاریخ : 1400/01/29 پایانی : 6,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسبحان آخرین : 84.00 2,720 حجم : 152,843 ارزش بازار : 10.932 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وثوق آخرین : 5,679 16,280 حجم : 496,051 ارزش بازار : 2.65 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : وآتوس آخرین : 9,427 43,933 حجم : 233,040 ارزش بازار : 724.63 میلیارد تاریخ : 1400/01/29
نماد : ومشان آخرین : 9,791 68,974 حجم : 5,314 ارزش بازار : 1.184 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها