سر. مس سرچشمه

سرچشمه | سهام - فرابورس
واسطه گریهای مالی و پولی ( سایر واسطه ها )
گروه:

واسطه گریهای مالی و پولی

زیر گروه:

سایر واسطه ها

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,768 1.43
قیمت پایانی: 3,721 0.16

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,700 پایانی 3,721 6.00
بیشترین 3,796 کمترین 3,680
حجم 1.842 میلیون دفعات 205
حد قیمت 3,530 - 3,900 ارزش 6.86 میلیارد
حجم مبنا 4.031 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
65 تعداد خریدار 2
933,454 حجم خرید 908,250
78 تعداد فروشنده -
1.842 میلیون حجم فروش -
908,250 تغییر مالکیت 908,250

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد10,000 خرید3,700 فروش3,768 تعداد15,323 دستور1
دستور1 تعداد9,900 خرید3,694 فروش3,770 تعداد75,000 دستور1
دستور1 تعداد13,661 خرید3,693 فروش3,780 تعداد1,400 دستور1
دستور3 تعداد41,500 خرید3,680 فروش3,781 تعداد1,350 دستور1
دستور2 تعداد11,600 خرید3,676 فروش3,782 تعداد10,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 97 دوره 6 ماهه
سود TTM 487
P/E TTM 7.641

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 452 P/E مجمع 8.23
سود نقدی 150
درصد توزیع 33.19 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 16.66 % رتبه 436
6 ماهه 12.66 % رتبه 496
9 ماهه 2.25 % رتبه 446
1 ساله 4.96 % رتبه 472
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
28.466 هزار میلیارد

ارزش بازار

2

P/B

% 36.55

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 3,721 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.842 میلیون دفعات : 205
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 3,715 درصد تغییر : 0.49 حجم : 1.562 میلیون دفعات : 175
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 3,697 درصد تغییر : 0.40 حجم : 2.858 میلیون دفعات : 225
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 3,712 درصد تغییر : 0.27 حجم : 1.131 میلیون دفعات : 125
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 3,722 درصد تغییر : 0.83 حجم : 1.436 میلیون دفعات : 222
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,753 درصد تغییر : 0.40 حجم : 1.593 میلیون دفعات : 207
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 3,738 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.287 میلیون دفعات : 174
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,740 درصد تغییر : 0.08 حجم : 765,065 دفعات : 172
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 3,737 درصد تغییر : 4.08 حجم : 1.429 میلیون دفعات : 139
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 3,896 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.297 میلیون دفعات : 147
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 3,896 درصد تغییر : 0.15 حجم : 1.258 میلیون دفعات : 125
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,902 درصد تغییر : 0.61 حجم : 1.603 میلیون دفعات : 192
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,926 درصد تغییر : 0.15 حجم : 612,013 دفعات : 135
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,932 درصد تغییر : 2.61 حجم : 2.809 میلیون دفعات : 261
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,832 درصد تغییر : 0.08 حجم : 2.284 میلیون دفعات : 197
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وسبحان آخرین : 938.00 1,965 حجم : 67.02 میلیون ارزش بازار : 15.187 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وثوق آخرین : 480.00 16,560 حجم : 2.485 میلیون ارزش بازار : 5.299 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : وآتوس آخرین : 1,050 79,350 حجم : 167,603 ارزش بازار : 1.646 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ومشان آخرین : 1,517 60,700 حجم : 5,314 ارزش بازار : 941 میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : ویسا آخرین : 170.00 5,710 حجم : 425,698 ارزش بازار : 6.658 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها