سر. تدبیرگران فارس و خوزستان

سدبیر | سهام - فرابورس
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
گروه:

سرمایه گذاریها

زیر گروه:

زیرگروه سایر واسطه های مالی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 30,750 4.95
قیمت پایانی: 30,700 4.78

آخرین معامله

10:49
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,700 پایانی 30,700 1,400.00
بیشترین 30,750 کمترین 29,700
حجم 2.6 میلیون دفعات 1,006
حد قیمت 29,100 - 32,100 ارزش 79.77 میلیارد
حجم مبنا 1.738 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:49
حقیقی حقوقی
469 تعداد خریدار 1
3.976 میلیون حجم خرید 100,000
529 تعداد فروشنده 2
4.051 میلیون حجم فروش 24,642
75,358 تغییر مالکیت 75,358

عرضه و تقاضا

10:49
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد452 خرید29,750 فروش29,850 تعداد14,260 دستور1
دستور4 تعداد11,470 خرید29,700 فروش30,000 تعداد13,770 دستور4
دستور5 تعداد8,285 خرید29,650 فروش30,400 تعداد600 دستور1
دستور5 تعداد5,000 خرید29,600 فروش30,450 تعداد27,543 دستور2
دستور2 تعداد41,000 خرید29,550 فروش30,500 تعداد48,928 دستور4

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,023 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,115
P/E TTM 26.278

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,460 P/E مجمع 8.47
سود نقدی 400
درصد توزیع 11.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.03 % رتبه 174
6 ماهه 38.48 % رتبه 232
9 ماهه 66.79 % رتبه 415
1 ساله 60.58 % رتبه 440
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.675 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.64

P/B

% 43.24

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 29,300 درصد تغییر : 4.25 حجم : 4.08 میلیون دفعات : 1,231
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 30,600 درصد تغییر : 0.49 حجم : 93,852 دفعات : 72
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 30,750 درصد تغییر : 0.32 حجم : 93,852 دفعات : 72
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 30,850 درصد تغییر : 0.96 حجم : 93,852 دفعات : 72
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 31,150 درصد تغییر : 3.56 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 1,287
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 32,300 درصد تغییر : 2.12 حجم : 185,716 دفعات : 78
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 33,000 درصد تغییر : 4.07 حجم : 13.8 میلیون دفعات : 6,010
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 34,400 درصد تغییر : 0.59 حجم : 13.8 میلیون دفعات : 6,010
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 34,200 درصد تغییر : 0.29 حجم : 13.8 میلیون دفعات : 6,010
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 34,100 درصد تغییر : 2.40 حجم : 13.8 میلیون دفعات : 6,010
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 33,300 درصد تغییر : 14.40 حجم : 9.87 میلیون دفعات : 2,118
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 38,900 درصد تغییر : 0.26 حجم : 15,500 دفعات : 18
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 39,000 درصد تغییر : 0.86 حجم : 13,896 دفعات : 13
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 39,337 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ومهان آخرین : 161.00 4,100 حجم : 5.53 میلیون ارزش بازار : 119.85 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : وملت آخرین : 2,350 2,304 حجم : 3.084 میلیون ارزش بازار : 4.654 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : وگستر آخرین : 89.00 4,239 حجم : - ارزش بازار : 1.665 هزار میلیارد تاریخ : 1400/11/6
نماد : وکادو آخرین : 3,152 13,150 حجم : 2.288 میلیون ارزش بازار : 12.997 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : وصنعت آخرین : 270.00 5,810 حجم : 1.66 میلیون ارزش بازار : 34.56 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : وصنا آخرین : 126.00 2,734 حجم : 2.48 میلیون ارزش بازار : 13.275 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : وسیلام آخرین : 62.00 1,178 حجم : - ارزش بازار : 36.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
نماد : وسیزد آخرین : 58.00 1,216 حجم : 62,185 ارزش بازار : 76.178 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/31
نماد : وسگلستا آخرین : 282.00 1,022 حجم : 18.36 میلیون ارزش بازار : 126.485 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/9
نماد : وسکهبو آخرین : 30.00 1,100 حجم : - ارزش بازار : 44.165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/8
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها