سیمان خوزستان

سخوز | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 22,200 1.46
قیمت پایانی: 22,410 0.53

آخرین معامله

12:07
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 22,280 پایانی 22,410 120.00
بیشترین 22,590 کمترین 22,080
حجم 712,004 دفعات 392
حد قیمت 22,290 - 24,100 ارزش 15.8 میلیارد
حجم مبنا 2.395 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:07
حقیقی حقوقی
300 تعداد خریدار 2
1.075 میلیون حجم خرید 357,024
182 تعداد فروشنده 1
582,089 حجم فروش 850,000
492,976 تغییر مالکیت 492,976

عرضه و تقاضا

12:07
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید22,440 فروش22,500 تعداد300 دستور1
دستور2 تعداد23,833 خرید22,410 فروش22,550 تعداد14,807 دستور2
دستور4 تعداد9,230 خرید22,400 فروش22,650 تعداد1,292 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید22,350 فروش22,690 تعداد2,253 دستور1
دستور1 تعداد250 خرید22,340 فروش22,710 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -1,996 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,179
P/E TTM 10.34

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 735 P/E مجمع 30.65
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 136.05 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.52 % رتبه 301
6 ماهه 14.56 % رتبه 236
9 ماهه 17.1 % رتبه 275
1 ساله 159.91 % رتبه 277
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
31.374 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.26

P/B

% 36.68

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 22,530 درصد تغییر : 0.92 حجم : 1.43 میلیون دفعات : 638
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 22,740 درصد تغییر : 0.62 حجم : 1.18 میلیون دفعات : 692
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 22,600 درصد تغییر : 0.36 حجم : 1.65 میلیون دفعات : 621
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 22,520 درصد تغییر : 0.79 حجم : 962,313 دفعات : 434
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 22,700 درصد تغییر : 0.87 حجم : 1.13 میلیون دفعات : 436
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 22,900 درصد تغییر : 2.23 حجم : 2.14 میلیون دفعات : 1,002
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 22,400 درصد تغییر : 0.22 حجم : 970,369 دفعات : 561
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 22,350 درصد تغییر : 0.76 حجم : 834,892 دفعات : 417
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 22,520 درصد تغییر : 1.53 حجم : 1.96 میلیون دفعات : 657
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 22,870 درصد تغییر : 0.91 حجم : 1.64 میلیون دفعات : 616
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 23,080 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 802
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 23,080 درصد تغییر : 1.85 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 802
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 22,660 درصد تغییر : 1.56 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 655
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 23,020 درصد تغییر : 1.83 حجم : 3.94 میلیون دفعات : 755
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 23,450 درصد تغییر : 0.64 حجم : 3.53 میلیون دفعات : 790
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 240.00 11,880 حجم : 1.48 میلیون ارزش بازار : 14.436 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : سیدکو آخرین : 80.00 6,180 حجم : 3.92 میلیون ارزش بازار : 37.44 هزار میلیارد تاریخ : 12:10
نماد : سیتا آخرین : 10.00 15,000 حجم : 10.75 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 12:10
نماد : سهگمت آخرین : 490.00 25,500 حجم : 615,957 ارزش بازار : 18.825 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : سهرمز آخرین : 500.00 24,590 حجم : 1,250 ارزش بازار : 27.198 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
نماد : سمتاز آخرین : 3,572 18,632 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 12:07
نماد : سمازن آخرین : 240.00 12,160 حجم : 814,192 ارزش بازار : 20.303 هزار میلیارد تاریخ : 11:46
نماد : سکرما آخرین : 360.00 17,730 حجم : 252,634 ارزش بازار : 17.905 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : سکرد آخرین : 210.00 10,290 حجم : 95,577 ارزش بازار : 23.1 هزار میلیارد تاریخ : 11:42
نماد : سکارون آخرین : 55,767 175,037 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها