سیمان خوزستان

سخوز | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,000 0.91
قیمت پایانی: 20,930 0.58

آخرین معامله

1400/03/29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,000 پایانی 20,930 120.00
بیشترین 21,250 کمترین 20,000
حجم 1.63 میلیون دفعات 305
حد قیمت 20,020 - 22,120 ارزش 34 میلیارد
حجم مبنا 2.395 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/29
حقیقی حقوقی
60 تعداد خریدار 5
172,007 حجم خرید 1.097 میلیون
105 تعداد فروشنده 2
1.212 میلیون حجم فروش 56,959
1.04 میلیون تغییر مالکیت 1.04 میلیون

عرضه و تقاضا

1400/03/29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید20,610 فروش21,050 تعداد280 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید20,570 فروش21,150 تعداد3,000 دستور1
دستور1 تعداد4,000 خرید20,540 فروش21,260 تعداد2,000 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید20,310 فروش21,270 تعداد22,242 دستور2
دستور2 تعداد10,328 خرید20,200 فروش21,300 تعداد102,500 دستور4

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,631 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,631
P/E TTM 7.91

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 2,631 P/E مجمع 7.91
سود نقدی 2,200
درصد توزیع 83.62 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.17 % رتبه 379
6 ماهه 5.81 % رتبه 345
9 ماهه 18.24 % رتبه 301
1 ساله 1.65 % رتبه 267
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.176 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.69

P/B

% 34.75

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/29 پایانی : 20,930 درصد تغییر : 0.58 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 20,810 درصد تغییر : 1.23 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 21,070 درصد تغییر : 0.86 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 20,890 درصد تغییر : 0.68 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 20,750 درصد تغییر : 1.02 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 20,540 درصد تغییر : 1.44 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 20,840 درصد تغییر : 1.93 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 305
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 21,250 درصد تغییر : 2.86 حجم : 1.51 میلیون دفعات : 321
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 20,660 درصد تغییر : 3.51 حجم : 2.2 میلیون دفعات : 370
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 19,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 542
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 19,960 درصد تغییر : 4.95 حجم : 4.12 میلیون دفعات : 542
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 3.85 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 338
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 21,840 درصد تغییر : 0.32 حجم : 406,661 دفعات : 135
تاریخ : 1400/02/27 پایانی : 21,770 درصد تغییر : 3.52 حجم : 1.32 میلیون دفعات : 484
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 21,030 درصد تغییر : 0.76 حجم : 2.09 میلیون دفعات : 416
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 540.00 10,260 حجم : 15,529 ارزش بازار : 13.212 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : سیدکو آخرین : 170.00 5,370 حجم : 4.66 میلیون ارزش بازار : 34.44 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : سیتا آخرین : 10.00 15,010 حجم : 4.64 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : سهگمت آخرین : 70.00 19,800 حجم : 763,908 ارزش بازار : 14.197 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : سهرمز آخرین : 1,240 23,560 حجم : - ارزش بازار : 26.883 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : سمتاز آخرین : 4,134 26,338 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : سمازن آخرین : 210.00 11,950 حجم : 1.87 میلیون ارزش بازار : 19.251 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : سکرما آخرین : 200.00 13,460 حجم : 436,041 ارزش بازار : 13.503 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : سکرد آخرین : 330.00 6,400 حجم : - ارزش بازار : 21.384 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/29
نماد : سکارون آخرین : 49,759 169,029 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها