سیمان مجد خواف

سخواف | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,599 30.19
قیمت پایانی: 16,591 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,599 پایانی 16,591 0.00
بیشترین 21,599 کمترین 21,599
حجم 4,500 دفعات 3
حد قیمت 21,599 - 22,935 ارزش 72.43 میلیون
حجم مبنا 1.205 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
101 تعداد خریدار -
455,200 حجم خرید -
17 تعداد فروشنده -
455,200 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,599 تعداد9,119,708 دستور793
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,600 تعداد16,624 دستور10
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,601 تعداد940 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,610 تعداد4,500 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,700 تعداد12,800 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -18 دوره 6 ماهه
سود TTM -31
P/E TTM -707.355

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی -38 P/E مجمع -577.05
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 33.74 % رتبه 543
6 ماهه 99.7 % رتبه 506
9 ماهه 225.02 % رتبه 482
1 ساله 340.76 % رتبه 472
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.798 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 16,591 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,500 دفعات : 3
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 450.00 8,720 حجم : 3.86 میلیون ارزش بازار : 10.704 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سیدکو آخرین : 310.00 6,020 حجم : 3.38 میلیون ارزش بازار : 37.2 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سیتا آخرین : 340.00 15,010 حجم : 37.13 میلیون ارزش بازار : 165.66 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سهگمت آخرین : 1,150 22,000 حجم : 999,733 ارزش بازار : 16.485 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سهرمز آخرین : 1,300 24,740 حجم : 845,203 ارزش بازار : 27.772 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سمتاز آخرین : 10,324 32,528 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : سمازن آخرین : 540.00 10,280 حجم : 3.58 میلیون ارزش بازار : 17.114 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سکرما آخرین : 940.00 17,880 حجم : 1.89 میلیون ارزش بازار : 18.104 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سکرد آخرین : 420.00 7,990 حجم : 3.1 میلیون ارزش بازار : 18.106 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سکارون آخرین : 111,042 230,312 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها