سیمان غرب آسیا

سجام | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,060 3.20
قیمت پایانی: 4,844 1.20

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,733 پایانی 4,844 59.00
بیشترین 5,148 کمترین 4,658
حجم 42.43 میلیون دفعات 1,753
حد قیمت 4,658 - 5,148 ارزش 205.52 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
338 تعداد خریدار 2
39.43 میلیون حجم خرید 3 میلیون
418 تعداد فروشنده 1
42.347 میلیون حجم فروش 82,680
2.917 میلیون تغییر مالکیت 2.917 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد4,000 خرید4,900 فروش5,065 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد620 خرید4,889 فروش5,070 تعداد200,000 دستور1
دستور1 تعداد1,351 خرید4,887 فروش5,079 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد3,076 خرید4,881 فروش5,090 تعداد10,023 دستور1
دستور1 تعداد4,700 خرید4,877 فروش5,095 تعداد55,000 دستور2

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 122 دوره 9 ماهه
سود TTM 128
P/E TTM 37.844

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 142 P/E مجمع 34.11
سود نقدی 15
درصد توزیع 10.56 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 70.2 % رتبه 423
6 ماهه 62.83 % رتبه 487
9 ماهه 124.7 % رتبه 572
1 ساله 156.84 % رتبه 548
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
32.304 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.81

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 4,903 درصد تغییر : 0.43 حجم : 20.937 میلیون دفعات : 1,399
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 4,924 درصد تغییر : 2.86 حجم : 15.243 میلیون دفعات : 957
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 4,787 درصد تغییر : 14.28 حجم : 20.479 میلیون دفعات : 904
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 4,189 درصد تغییر : 2.63 حجم : 22.498 میلیون دفعات : 1,078
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 4,302 درصد تغییر : 17.57 حجم : 12.874 میلیون دفعات : 657
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 3,659 درصد تغییر : 32.62 حجم : 10.936 میلیون دفعات : 330
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 2,759 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4.225 میلیون دفعات : 278
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 2,759 درصد تغییر : 3.67 حجم : 5.838 میلیون دفعات : 381
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 2,864 درصد تغییر : 3.34 حجم : 4.471 میلیون دفعات : 310
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 2,963 درصد تغییر : 0.40 حجم : 3.867 میلیون دفعات : 310
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 2,975 درصد تغییر : 3.91 حجم : 6.421 میلیون دفعات : 535
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 3,096 درصد تغییر : 6.38 حجم : 4.292 میلیون دفعات : 282
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 3,307 درصد تغییر : 2.13 حجم : 2.803 میلیون دفعات : 269
تاریخ : 1402/07/23 پایانی : 3,238 درصد تغییر : 0.40 حجم : 14.851 میلیون دفعات : 826
تاریخ : 1402/07/22 پایانی : 3,251 درصد تغییر : 3.99 حجم : 3.561 میلیون دفعات : 115
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 1,300 24,050 حجم : 3.074 میلیون ارزش بازار : 29.172 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 700.00 15,800 حجم : 1.115 میلیون ارزش بازار : 92.4 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 840.00 17,690 حجم : 3.969 میلیون ارزش بازار : 193.71 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 1,120 58,890 حجم : 199,969 ارزش بازار : 42.605 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهرمز آخرین : 260.00 24,590 حجم : 619,209 ارزش بازار : 44.506 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : - 41,750 حجم : 62,409 ارزش بازار : 41.75 هزار میلیارد تاریخ : 11:51
نماد : سمازن آخرین : 450.00 24,490 حجم : 1.457 میلیون ارزش بازار : 61.255 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سکرما آخرین : 650.00 30,560 حجم : 302,698 ارزش بازار : 45.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : - 8,950 حجم : 1.117 میلیون ارزش بازار : 19.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 850.00 70,600 حجم : 216,593 ارزش بازار : 14.691 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها