سیمان غرب آسیا

سجام | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,923 0.00
قیمت پایانی: 1,924 0.05

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,934 پایانی 1,924 1.00
بیشترین 1,947 کمترین 1,923
حجم 739,120 دفعات 59
حد قیمت 1,866 - 1,980 ارزش 1.42 میلیارد
حجم مبنا 5.198 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
18 تعداد خریدار 1
231,203 حجم خرید 507,917
28 تعداد فروشنده -
739,120 حجم فروش -
507,917 تغییر مالکیت 507,917

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد2,659 خرید1,920 فروش1,939 تعداد5,293 دستور1
دستور1 تعداد4,050 خرید1,901 فروش1,940 تعداد19,520 دستور3
دستور2 تعداد5,293 خرید1,900 فروش1,946 تعداد48,819 دستور3
دستور2 تعداد72,700 خرید1,892 فروش1,947 تعداد3,750 دستور2
دستور1 تعداد3,000 خرید1,891 فروش1,948 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 136 دوره 9 ماهه
سود TTM 173
P/E TTM 11.106

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 144 P/E مجمع 13.36
سود نقدی 15
درصد توزیع 10.42 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.26 % رتبه 465
6 ماهه 20.07 % رتبه 450
9 ماهه 3.68 % رتبه 513
1 ساله 16.02 % رتبه 481
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.831 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 1,924 درصد تغییر : 0.05 حجم : 739,120 دفعات : 59
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 1,923 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.393 میلیون دفعات : 120
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 1,923 درصد تغییر : 0.10 حجم : 820,085 دفعات : 67
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 1,925 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.323 میلیون دفعات : 91
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 1,927 درصد تغییر : 0.10 حجم : 511,165 دفعات : 74
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 1,929 درصد تغییر : 0.46 حجم : 1.906 میلیون دفعات : 115
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 1,938 درصد تغییر : 0.10 حجم : 1.309 میلیون دفعات : 80
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 1,940 درصد تغییر : 0.05 حجم : 1.056 میلیون دفعات : 69
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 1,939 درصد تغییر : 1.52 حجم : 2.554 میلیون دفعات : 88
تاریخ : 1401/08/25 پایانی : 1,910 درصد تغییر : 0.05 حجم : 865,403 دفعات : 86
تاریخ : 1401/08/24 پایانی : 1,909 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.001 میلیون دفعات : 98
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 1,909 درصد تغییر : 0.16 حجم : 1.205 میلیون دفعات : 80
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 1,906 درصد تغییر : 0.37 حجم : 1.432 میلیون دفعات : 96
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 1,899 درصد تغییر : 0.26 حجم : 1.828 میلیون دفعات : 84
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 1,894 درصد تغییر : 0.32 حجم : 1.137 میلیون دفعات : 70
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 190.00 7,720 حجم : 670,941 ارزش بازار : 9.084 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سیدکو آخرین : 150.00 7,500 حجم : 1.116 میلیون ارزش بازار : 44.52 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سیتا آخرین : 50.00 9,050 حجم : 995,492 ارزش بازار : 99.11 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سهگمت آخرین : 300.00 34,800 حجم : 181,426 ارزش بازار : 25.253 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سهرمز آخرین : 30.00 25,500 حجم : 251,876 ارزش بازار : 27.675 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سمتاز آخرین : 200.00 24,200 حجم : 87,151 ارزش بازار : 24.05 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/08
نماد : سمازن آخرین : 30.00 13,300 حجم : 192,129 ارزش بازار : 32.724 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سکرما آخرین : 100.00 15,000 حجم : 2.273 میلیون ارزش بازار : 22.71 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : سکرد آخرین : 20.00 6,040 حجم : 8.035 میلیون ارزش بازار : 13.288 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/08
نماد : سکارون آخرین : 1,500 52,200 حجم : 263,556 ارزش بازار : 10.828 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها