سیمان تهران

ستران | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,180 4.97
قیمت پایانی: 26,360 4.32

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,470 پایانی 26,360 1,190.00
بیشترین 28,470 کمترین 26,180
حجم 2.68 میلیون دفعات 857
حد قیمت 26,360 - 29,120 ارزش 70.7 میلیارد
حجم مبنا 1.729 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
272 تعداد خریدار 3
1.391 میلیون حجم خرید 519,023
308 تعداد فروشنده 2
1.755 میلیون حجم فروش 155,058
363,965 تغییر مالکیت 363,965

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,360 تعداد11,987 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,370 تعداد6,895 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,390 تعداد200 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,400 تعداد13,688 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,450 تعداد3,240 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 261 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,622
P/E TTM 16.326

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,583 P/E مجمع 16.73
سود نقدی 860
درصد توزیع 54.33 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 56.71 % رتبه 482
6 ماهه 12.33 % رتبه 335
9 ماهه 22.49 % رتبه 235
1 ساله 32.21 % رتبه 250
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
46.13 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.67

P/B

% 39.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 27,550 درصد تغییر : 4.04 حجم : 2.81 میلیون دفعات : 1,089
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 26,480 درصد تغییر : 4.54 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 755
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 27,740 درصد تغییر : 4.01 حجم : 1.62 میلیون دفعات : 646
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 28,900 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 1,227
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 28,900 درصد تغییر : 0.24 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 1,227
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 28,830 درصد تغییر : 4.61 حجم : 2.77 میلیون دفعات : 1,082
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 27,560 درصد تغییر : 1.82 حجم : 3.36 میلیون دفعات : 1,145
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 28,070 درصد تغییر : 4.82 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 843
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 29,490 درصد تغییر : 3.82 حجم : 3.21 میلیون دفعات : 1,161
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 30,660 درصد تغییر : 1.19 حجم : 1.08 میلیون دفعات : 1,405
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 31,030 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.88 میلیون دفعات : 1,575
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 30,990 درصد تغییر : 1.31 حجم : 2.27 میلیون دفعات : 1,639
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 31,400 درصد تغییر : 4.65 حجم : 4.49 میلیون دفعات : 2,192
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 32,930 درصد تغییر : 0.27 حجم : 4.16 میلیون دفعات : 2,059
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 32,840 درصد تغییر : 4.62 حجم : 7.97 میلیون دفعات : 1,810
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 420.00 9,900 حجم : 10.93 میلیون ارزش بازار : 11.688 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 280.00 6,540 حجم : 2.32 میلیون ارزش بازار : 39.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 580.00 12,890 حجم : 16.04 میلیون ارزش بازار : 141.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 930.00 23,780 حجم : 735,332 ارزش بازار : 17.287 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : سهرمز آخرین : 230.00 18,100 حجم : 636,425 ارزش بازار : 19.404 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : سمتاز آخرین : 3,734 18,470 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سمازن آخرین : 770.00 14,790 حجم : 5.06 میلیون ارزش بازار : 24.397 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 400.00 16,500 حجم : 605,216 ارزش بازار : 16.508 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 240.00 6,010 حجم : 1.38 میلیون ارزش بازار : 13.442 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 38,601 80,669 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها