سیمان لار سبزوار

سبزوا | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,430 0.12
قیمت پایانی: 3,426 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,500 پایانی 3,426 0.00
بیشترین 3,534 کمترین 3,400
حجم 21.02 میلیون دفعات 788
حد قیمت 3,238 - 3,650 ارزش 39.13 میلیارد
حجم مبنا 8.596 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
238 تعداد خریدار 2
11.989 میلیون حجم خرید 753,216
298 تعداد فروشنده 1
12.52 میلیون حجم فروش 221,900
531,316 تغییر مالکیت 531,316

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد23,531 خرید3,430 فروش3,510 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد20,351 خرید3,429 فروش3,515 تعداد204,196 دستور2
دستور2 تعداد8,000 خرید3,420 فروش3,516 تعداد1,450 دستور1
دستور3 تعداد600,000 خرید3,415 فروش3,517 تعداد5,000 دستور1
دستور2 تعداد9,000 خرید3,411 فروش3,519 تعداد100,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/06/31
تحقق سود 52 دوره 9 ماهه
سود TTM 231
P/E TTM 15.121

DPS

آخرین مجمع 1400/06/31
سود واقعی 278 P/E مجمع 12.56
سود نقدی 100
درصد توزیع 35.97 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.61 % رتبه 63
6 ماهه 122.75 % رتبه 110
9 ماهه 56.9 % رتبه 125
1 ساله 1.38 % رتبه 132
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
6.997 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.29

P/B

% 97.85

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,426 درصد تغییر : 1.92 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,493 درصد تغییر : 1.42 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,444 درصد تغییر : 0.66 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,467 درصد تغییر : 2.03 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,539 درصد تغییر : 1.03 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 3,503 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 3,503 درصد تغییر : 1.05 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,540 درصد تغییر : 3.69 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,414 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,414 درصد تغییر : 3.96 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 3,284 درصد تغییر : 10.50 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,972 درصد تغییر : 0.58 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,955 درصد تغییر : 5.31 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,806 درصد تغییر : 3.51 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 2,908 درصد تغییر : 5.18 حجم : 21.02 میلیون دفعات : 788
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 50.00 7,870 حجم : 966,498 ارزش بازار : 6.156 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 30.00 7,050 حجم : 739,389 ارزش بازار : 36.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 50.00 8,820 حجم : 4.57 میلیون ارزش بازار : 100.54 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 180.00 28,070 حجم : 310,664 ارزش بازار : 16.361 هزار میلیارد تاریخ : 12:16
نماد : سهرمز آخرین : 180.00 26,690 حجم : 239,876 ارزش بازار : 16.78 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمتاز آخرین : 1,504 20,700 حجم : 79,717 ارزش بازار : 14.05 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سمازن آخرین : 40.00 12,960 حجم : - ارزش بازار : 23.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 50.00 15,300 حجم : - ارزش بازار : 15.015 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 10.00 13,510 حجم : 2.22 میلیون ارزش بازار : 12.804 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 53,520 65,750 حجم : 270,268 ارزش بازار : 10.17 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها