سیمان بجنورد

سبجنو | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 41,000 0.27
قیمت پایانی: 40,790 0.78

آخرین معامله

12:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 40,160 پایانی 40,790 320.00
بیشترین 42,900 کمترین 39,680
حجم 248,833 دفعات 252
حد قیمت 38,860 - 42,940 ارزش 10.1 میلیارد
حجم مبنا 1.637 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:30
حقیقی حقوقی
37 تعداد خریدار 1
83,775 حجم خرید 38,987
61 تعداد فروشنده 1
120,907 حجم فروش 1,855
37,132 تغییر مالکیت 37,132

عرضه و تقاضا

12:30
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد1,500 خرید40,970 فروش42,060 تعداد2,366 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید40,730 فروش42,070 تعداد10,707 دستور2
دستور2 تعداد2,551 خرید40,500 فروش42,080 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد390 خرید40,460 فروش42,090 تعداد113 دستور1
دستور1 تعداد266 خرید40,270 فروش42,100 تعداد1,867 دستور2

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,235 دوره 3 ماهه
سود TTM 3,950
P/E TTM 10.408

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 3,266 P/E مجمع 12.59
سود نقدی 3,150
درصد توزیع 96.45 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.87 % رتبه 346
6 ماهه 26.16 % رتبه 428
9 ماهه 21.15 % رتبه 429
1 ساله 33.16 % رتبه 412
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15.99 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.37

P/B

% 10.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 41,110 درصد تغییر : 0.51 حجم : 122,762 دفعات : 182
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 40,900 درصد تغییر : 2.43 حجم : 356,607 دفعات : 239
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 41,920 درصد تغییر : 2.47 حجم : 350,755 دفعات : 236
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 42,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 262,273 دفعات : 252
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 42,980 درصد تغییر : 0.05 حجم : 262,273 دفعات : 252
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 43,000 درصد تغییر : 1.78 حجم : 299,891 دفعات : 295
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 42,250 درصد تغییر : 1.39 حجم : 519,495 دفعات : 494
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 41,670 درصد تغییر : 4.47 حجم : 550,293 دفعات : 272
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 43,620 درصد تغییر : 2.85 حجم : 425,614 دفعات : 392
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 44,900 درصد تغییر : 2.69 حجم : 341,975 دفعات : 421
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 46,140 درصد تغییر : 4.41 حجم : 442,457 دفعات : 401
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 48,270 درصد تغییر : 2.66 حجم : 390,350 دفعات : 470
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 49,590 درصد تغییر : 1.29 حجم : 532,156 دفعات : 427
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 50,240 درصد تغییر : 0.08 حجم : 378,182 دفعات : 430
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 50,280 درصد تغییر : 2.36 حجم : 328,612 دفعات : 431
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 420.00 9,900 حجم : 10.93 میلیون ارزش بازار : 11.688 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیدکو آخرین : 280.00 6,540 حجم : 2.32 میلیون ارزش بازار : 39.36 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 580.00 12,890 حجم : 16.04 میلیون ارزش بازار : 141.24 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 930.00 23,780 حجم : 735,332 ارزش بازار : 17.287 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : سهرمز آخرین : 230.00 18,100 حجم : 636,425 ارزش بازار : 19.404 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : سمتاز آخرین : 3,734 18,470 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سمازن آخرین : 770.00 14,790 حجم : 5.06 میلیون ارزش بازار : 24.397 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 400.00 16,500 حجم : 605,216 ارزش بازار : 16.508 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرد آخرین : 240.00 6,010 حجم : 1.38 میلیون ارزش بازار : 13.442 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکارون آخرین : 38,601 80,669 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها