سیمان باقران

سباقر | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,240 33.62
قیمت پایانی: 13,651 0.00

آخرین معامله

1399/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 18,240 پایانی 13,651 0.00
بیشترین 18,240 کمترین 18,240
حجم 1.832 میلیون دفعات 528
حد قیمت 18,240 - 19,368 ارزش 25.01 میلیارد
حجم مبنا 1.465 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/10/27
حقیقی حقوقی
68 تعداد خریدار -
601,216 حجم خرید -
45 تعداد فروشنده -
601,216 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1399/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید16,451 فروش18,240 تعداد4,423,119 دستور366
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,250 تعداد290 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,400 تعداد2,900 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,485 تعداد2,039 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش18,486 تعداد1,586 دستور6

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 399 دوره 6 ماهه
سود TTM 344
P/E TTM 53.735

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 524 P/E مجمع 35.28
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.82 % رتبه 533
6 ماهه 1.91 % رتبه 488
9 ماهه 90.44 % رتبه 458
1 ساله 113.78 % رتبه 421
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.191 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/10/27 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/24 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/23 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/22 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/21 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/20 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/18 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/17 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/16 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/15 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/14 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/13 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/11 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/10 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
تاریخ : 1399/10/09 پایانی : 13,651 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.832 میلیون دفعات : 528
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 450.00 8,720 حجم : 3.86 میلیون ارزش بازار : 10.704 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سیدکو آخرین : 310.00 6,020 حجم : 3.38 میلیون ارزش بازار : 37.2 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سیتا آخرین : 340.00 15,010 حجم : 37.13 میلیون ارزش بازار : 165.66 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سهگمت آخرین : 1,150 22,000 حجم : 999,733 ارزش بازار : 16.485 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سهرمز آخرین : 1,300 24,740 حجم : 845,203 ارزش بازار : 27.772 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سمتاز آخرین : 10,324 32,528 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/23
نماد : سمازن آخرین : 540.00 10,280 حجم : 3.58 میلیون ارزش بازار : 17.114 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سکرما آخرین : 940.00 17,880 حجم : 1.89 میلیون ارزش بازار : 18.104 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سکرد آخرین : 420.00 7,990 حجم : 3.1 میلیون ارزش بازار : 18.106 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
نماد : سکارون آخرین : 111,042 230,312 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها