ایرانیت

سایرا | سهام - فرابورس
کانی غیر فلزی ( محصولات سیمانی )
گروه:

کانی غیر فلزی

زیر گروه:

محصولات سیمانی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 25,200 30.51
قیمت پایانی: 36,265 0.00

آخرین معامله

1400/10/27
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 25,500 پایانی 36,265 0.00
بیشترین 26,050 کمترین 25,200
حجم 50,412 دفعات 70
حد قیمت 25,200 - 26,200 ارزش 1.83 میلیارد
حجم مبنا 275,748 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/10/27
حقیقی حقوقی
16 تعداد خریدار 2
52,286 حجم خرید 56,000
21 تعداد فروشنده 1
49,860 حجم فروش 58,426
2,426 تغییر مالکیت 2,426

عرضه و تقاضا

1400/10/27
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش25,750 تعداد3,750 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش25,800 تعداد1,197 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,000 تعداد600 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,050 تعداد5,425 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش26,100 تعداد380 دستور1

EPS

سال مالی 1400/06/31
تحقق سود -416 دوره 12 ماهه
سود TTM -416
P/E TTM -61.538

DPS

آخرین مجمع 1399/06/31
سود واقعی -1,457 P/E مجمع -17.57
سود نقدی -
درصد توزیع -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.49 % رتبه 613
6 ماهه 33.31 % رتبه 619
9 ماهه 42 % رتبه 633
1 ساله 40.54 % رتبه 625
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
1.654 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/08 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/07 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/06 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/05 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
تاریخ : 1400/10/04 پایانی : 36,265 درصد تغییر : 0.00 حجم : 50,412 دفعات : 70
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سفاسی آخرین : 7,799 2,765 حجم : 371,067 ارزش بازار : 6.972 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
نماد : سپرمی آخرین : 5,029 13,320 حجم : 700 ارزش بازار : 291.84 میلیارد تاریخ : 11:09
نماد : ساذری آخرین : 1,028 6,830 حجم : 29,527 ارزش بازار : 1.323 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : کفرآور آخرین : 1,643 17,980 حجم : 154,334 ارزش بازار : 3.532 هزار میلیارد تاریخ : 11:27
نماد : سفارود آخرین : 684.00 9,260 حجم : 2.777 میلیون ارزش بازار : 1.203 هزار میلیارد تاریخ : 10:47
نماد : کایتا آخرین : 38,030 47,300 حجم : 242 ارزش بازار : 1.854 هزار میلیارد تاریخ : 11:17
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها