سیمان ساوه

ساوه | سهام - فرابورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 44,767 0.00
قیمت پایانی: 44,819 0.11

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 43,810 پایانی 44,819 51.00
بیشترین 46,000 کمترین 43,110
حجم 393,292 دفعات 1,002
حد قیمت 42,991 - 47,515 ارزش 17.63 میلیارد
حجم مبنا 1.052 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
140 تعداد خریدار 3
362,500 حجم خرید 89,310
1,331 تعداد فروشنده 3
451,699 حجم فروش 111
89,199 تغییر مالکیت 89,199

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,255 خرید44,212 فروش44,260 تعداد384 دستور1
دستور1 تعداد139 خرید44,210 فروش44,499 تعداد37 دستور1
دستور1 تعداد7,206 خرید44,200 فروش44,500 تعداد405 دستور1
دستور1 تعداد170 خرید44,100 فروش44,504 تعداد36 دستور1
دستور1 تعداد115 خرید44,070 فروش44,580 تعداد1,347 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -5,175 دوره 12 ماهه
سود TTM 5,175
P/E TTM 8.651

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 5,175 P/E مجمع 8.65
سود نقدی 4,870
درصد توزیع 94.11 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.27 % رتبه 274
6 ماهه 15.5 % رتبه 198
9 ماهه 35.97 % رتبه 158
1 ساله 28.41 % رتبه 119
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.132 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.89

P/B

% 11.31

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/26 پایانی : 44,768 درصد تغییر : 1.07 حجم : 451,810 دفعات : 1,868
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 45,253 درصد تغییر : 0.53 حجم : 1.21 میلیون دفعات : 2,019
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 45,494 درصد تغییر : 2.03 حجم : 713,123 دفعات : 1,764
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 44,589 درصد تغییر : 3.83 حجم : 1.09 میلیون دفعات : 1,549
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 42,945 درصد تغییر : 0.64 حجم : 673,230 دفعات : 1,263
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 42,674 درصد تغییر : 0.64 حجم : 573,334 دفعات : 1,270
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 42,949 درصد تغییر : 0.18 حجم : 1.17 میلیون دفعات : 1,781
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 43,027 درصد تغییر : 6.00 حجم : 2.81 میلیون دفعات : 2,236
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 40,592 درصد تغییر : 3.59 حجم : 3.4 میلیون دفعات : 4,267
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 42,105 درصد تغییر : 4.41 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 1,675
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 40,327 درصد تغییر : 3.00 حجم : 3.25 میلیون دفعات : 6,115
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 39,153 درصد تغییر : 29.69 حجم : 2.68 میلیون دفعات : 2,697
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 55,682 درصد تغییر : 0.15 حجم : 44,288 دفعات : 63
تاریخ : 1400/02/21 پایانی : 55,765 درصد تغییر : 0.06 حجم : 17,828 دفعات : 22
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 55,798 درصد تغییر : 0.02 حجم : 5,077 دفعات : 12
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 540.00 10,260 حجم : 15,529 ارزش بازار : 13.212 هزار میلیارد تاریخ : 11:43
نماد : سیدکو آخرین : 170.00 5,370 حجم : 4.66 میلیون ارزش بازار : 34.44 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیتا آخرین : 10.00 15,010 حجم : 4.64 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سهگمت آخرین : 70.00 19,800 حجم : 763,908 ارزش بازار : 14.197 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سهرمز آخرین : 1,240 23,560 حجم : - ارزش بازار : 26.883 هزار میلیارد تاریخ : 1400/03/26
نماد : سمتاز آخرین : 4,134 26,338 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سمازن آخرین : 210.00 11,950 حجم : 1.87 میلیون ارزش بازار : 19.251 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سکرما آخرین : 200.00 13,460 حجم : 436,041 ارزش بازار : 13.503 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : سکرد آخرین : 330.00 6,400 حجم : - ارزش بازار : 21.384 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سکارون آخرین : 49,759 169,029 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها