بانک سامان

سامان | سهام - فرابورس
بانکها و موسسات اعتباری ( سایر واسطه های پولی )
گروه:

بانکها و موسسات اعتباری

زیر گروه:

سایر واسطه های پولی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,000 14.52
قیمت پایانی: 8,732 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,000 پایانی 8,732 0.00
بیشترین 10,199 کمترین 9,918
حجم 2.019 میلیون دفعات 152
حد قیمت 10,080 - 10,593 ارزش 17.93 میلیارد
حجم مبنا 4.6 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
440 تعداد خریدار 10
8.172 میلیون حجم خرید 13.154 میلیون
890 تعداد فروشنده 6
20.256 میلیون حجم فروش 1.07 میلیون
12.084 میلیون تغییر مالکیت 12.084 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید10,200 فروش10,200 تعداد31,532 دستور2
دستور1 تعداد1,172 خرید10,130 فروش10,220 تعداد42,000 دستور2
دستور2 تعداد50,497 خرید10,113 فروش10,250 تعداد20,000 دستور1
دستور14 تعداد1,252,602 خرید10,111 فروش10,268 تعداد29,440 دستور2
دستور1 تعداد13,717 خرید10,109 فروش10,270 تعداد7,815 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 455 دوره 9 ماهه
سود TTM 617
P/E TTM 16.4

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 269 P/E مجمع 37.62
سود نقدی 21
درصد توزیع 7.81 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 10.2 % رتبه 122
6 ماهه 7.64 % رتبه 163
9 ماهه 19.09 % رتبه 114
1 ساله 209.42 % رتبه 101
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
100.418 هزار میلیارد

ارزش بازار

-

P/B

-

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 8,732 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.019 میلیون دفعات : 152
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونوین آخرین : 10.00 3,810 حجم : 34.66 میلیون ارزش بازار : 115.314 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وگردش آخرین : 1,341 17,048 حجم : 3.54 میلیون ارزش بازار : 275.835 هزار میلیارد تاریخ : 12:22
نماد : وکار آخرین : 50.00 2,460 حجم : 157,931 ارزش بازار : 99.145 هزار میلیارد تاریخ : 12:17
نماد : وسینا آخرین : 60.00 3,200 حجم : 6.3 میلیون ارزش بازار : 82.244 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وخاور آخرین : 50.00 8,730 حجم : 2.37 میلیون ارزش بازار : 129.75 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپست آخرین : 390.00 17,310 حجم : 17.66 میلیون ارزش بازار : 55.842 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپاسار آخرین : 200.00 11,700 حجم : 23.54 میلیون ارزش بازار : 765.929 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وپارس آخرین : 60.00 3,150 حجم : 48.33 میلیون ارزش بازار : 492.471 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبملت آخرین : 70.00 3,520 حجم : 150.13 میلیون ارزش بازار : 728.791 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وبصادر آخرین : 40.00 2,260 حجم : 47.93 میلیون ارزش بازار : 396.3 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها