سیمان ارومیه

ساروم | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 42,540 1.98
قیمت پایانی: 42,980 0.97

آخرین معامله

11:42
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 42,540 پایانی 42,980 420.00
بیشترین 42,540 کمترین 42,540
حجم 559,200 دفعات 89
حد قیمت 43,120 - 46,640 ارزش 23.8 میلیارد
حجم مبنا 2.149 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:42
حقیقی حقوقی
221 تعداد خریدار 2
806,400 حجم خرید 300,000
123 تعداد فروشنده -
1.106 میلیون حجم فروش -
300,000 تغییر مالکیت 300,000

عرضه و تقاضا

11:42
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد150 خرید42,500 فروش43,120 تعداد1,405,470 دستور485
دستور2 تعداد607 خرید42,020 فروش43,130 تعداد690 دستور2
دستور1 تعداد130 خرید41,630 فروش43,150 تعداد1,500 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید35,000 فروش43,200 تعداد3,800 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش43,360 تعداد398 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -2,503 دوره 9 ماهه
سود TTM 2,661
P/E TTM 16.31

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,310 P/E مجمع 33.13
سود نقدی 1,465
درصد توزیع 111.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 61.11 % رتبه 216
6 ماهه 42.62 % رتبه 220
9 ماهه 69.07 % رتبه 232
1 ساله 138.85 % رتبه 252
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.086 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.53

P/B

% 32.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 43,400 درصد تغییر : 4.25 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 41,630 درصد تغییر : 0.78 حجم : 4.15 میلیون دفعات : 2,411
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 41,310 درصد تغییر : 0.15 حجم : 92,211 دفعات : 39
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 41,370 درصد تغییر : 0.05 حجم : 35,816 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 41,390 درصد تغییر : 0.10 حجم : 52,975 دفعات : 31
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 41,430 درصد تغییر : 0.62 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 657
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 41,690 درصد تغییر : 1.51 حجم : 7.29 میلیون دفعات : 2,399
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 42,330 درصد تغییر : 0.87 حجم : 533,771 دفعات : 104
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 42,700 درصد تغییر : 1.19 حجم : 7.07 میلیون دفعات : 4,010
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 42,200 درصد تغییر : 4.74 حجم : 8.54 میلیون دفعات : 4,439
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 40,290 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12.22 میلیون دفعات : 4,726
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 40,290 درصد تغییر : 4.24 حجم : 12.22 میلیون دفعات : 4,726
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 38,650 درصد تغییر : 1.58 حجم : 1.3 میلیون دفعات : 442
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 39,270 درصد تغییر : 0.15 حجم : 7.64 میلیون دفعات : 4,040
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 39,210 درصد تغییر : 0.89 حجم : 5.25 میلیون دفعات : 2,364
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 240.00 11,880 حجم : 1.48 میلیون ارزش بازار : 14.436 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
نماد : سیدکو آخرین : 120.00 6,140 حجم : 3.52 میلیون ارزش بازار : 37.44 هزار میلیارد تاریخ : 11:44
نماد : سیتا آخرین : - 15,010 حجم : 9.95 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 11:44
نماد : سهگمت آخرین : 490.00 25,500 حجم : 540,793 ارزش بازار : 18.839 هزار میلیارد تاریخ : 11:44
نماد : سهرمز آخرین : 500.00 24,590 حجم : 1,250 ارزش بازار : 27.198 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
نماد : سمتاز آخرین : 3,572 18,632 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : سمازن آخرین : 240.00 12,160 حجم : 809,192 ارزش بازار : 20.303 هزار میلیارد تاریخ : 11:35
نماد : سکرما آخرین : 360.00 17,730 حجم : 252,634 ارزش بازار : 17.905 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : سکرد آخرین : 210.00 10,290 حجم : 95,577 ارزش بازار : 23.1 هزار میلیارد تاریخ : 11:42
نماد : سکارون آخرین : 55,767 175,037 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها