سیمان آرتا اردبیل

ساربیل | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 61,750 2.00
قیمت پایانی: 62,630 0.60

آخرین معامله

11:48
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 61,750 پایانی 62,630 380.00
بیشترین 61,750 کمترین 61,750
حجم 239,113 دفعات 116
حد قیمت 61,840 - 66,880 ارزش 14.8 میلیارد
حجم مبنا 807,103 حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:48
حقیقی حقوقی
1,466 تعداد خریدار 2
3.338 میلیون حجم خرید 240,000
1,108 تعداد فروشنده 5
3.126 میلیون حجم فروش 451,875
211,875 تغییر مالکیت 211,875

عرضه و تقاضا

11:48
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش61,840 تعداد230,001 دستور79
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش61,980 تعداد322 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش61,990 تعداد701 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش62,000 تعداد1,236 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش62,030 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 2,065 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,065
P/E TTM 30.513

DPS

آخرین مجمع 1399/09/30
سود واقعی 2,065 P/E مجمع 30.51
سود نقدی 1,412
درصد توزیع 68.38 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.8 % رتبه 325
6 ماهه 5.33 % رتبه 429
9 ماهه 118.55 % رتبه 421
1 ساله 301.44 % رتبه 407
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
30.062 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.22

P/B

% 11.47

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 63,010 درصد تغییر : 0.14 حجم : 3.58 میلیون دفعات : 3,343
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 63,100 درصد تغییر : 5.43 حجم : 3.35 میلیون دفعات : 3,510
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 59,850 درصد تغییر : 0.27 حجم : 4.32 میلیون دفعات : 3,425
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 59,690 درصد تغییر : 0.63 حجم : 798,965 دفعات : 439
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 60,070 درصد تغییر : 4.27 حجم : 6.92 میلیون دفعات : 5,289
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 57,610 درصد تغییر : 5.78 حجم : 1.69 میلیون دفعات : 1,522
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 54,460 درصد تغییر : 5.14 حجم : 3.96 میلیون دفعات : 2,815
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 51,800 درصد تغییر : 1.80 حجم : 1.74 میلیون دفعات : 1,318
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 52,750 درصد تغییر : 0.86 حجم : 465,177 دفعات : 284
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 53,210 درصد تغییر : 2.28 حجم : 2.2 میلیون دفعات : 1,341
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 54,450 درصد تغییر : 1.09 حجم : 4.08 میلیون دفعات : 2,346
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 55,050 درصد تغییر : 5.64 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 2,085
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 52,110 درصد تغییر : 4.93 حجم : 2.61 میلیون دفعات : 1,180
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 49,660 درصد تغییر : 4.37 حجم : 1.53 میلیون دفعات : 677
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 47,580 درصد تغییر : 4.83 حجم : 1.34 میلیون دفعات : 519
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 240.00 11,880 حجم : 1.48 میلیون ارزش بازار : 14.436 هزار میلیارد تاریخ : 11:37
نماد : سیدکو آخرین : 100.00 6,160 حجم : 3.8 میلیون ارزش بازار : 37.44 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : سیتا آخرین : - 15,010 حجم : 10.14 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 11:51
نماد : سهگمت آخرین : 490.00 25,500 حجم : 567,528 ارزش بازار : 18.839 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : سهرمز آخرین : 500.00 24,590 حجم : 1,250 ارزش بازار : 27.198 هزار میلیارد تاریخ : 11:22
نماد : سمتاز آخرین : 3,572 18,632 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 11:50
نماد : سمازن آخرین : 240.00 12,160 حجم : 814,192 ارزش بازار : 20.303 هزار میلیارد تاریخ : 11:46
نماد : سکرما آخرین : 360.00 17,730 حجم : 252,634 ارزش بازار : 17.905 هزار میلیارد تاریخ : 11:19
نماد : سکرد آخرین : 210.00 10,290 حجم : 95,577 ارزش بازار : 23.1 هزار میلیارد تاریخ : 11:42
نماد : سکارون آخرین : 55,767 175,037 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 10:44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها