سیمان داراب

ساراب | سهام - بورس
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
گروه:

سیمان آهک گچ

زیر گروه:

سیمان و گچ

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 18,100 5.97
قیمت پایانی: 17,870 4.63

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,750 پایانی 17,870 790.00
بیشترین 18,100 کمترین 16,740
حجم 9.7 میلیون دفعات 1,682
حد قیمت 16,730 - 18,090 ارزش 173.3 میلیارد
حجم مبنا 4.533 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
280 تعداد خریدار 2
2.044 میلیون حجم خرید 35,774
270 تعداد فروشنده 1
2.077 میلیون حجم فروش 2,611
33,163 تغییر مالکیت 33,163

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد400 خرید16,900 فروش16,990 تعداد4,573 دستور1
دستور3 تعداد3,274 خرید16,800 فروش17,000 تعداد16,975 دستور4
دستور2 تعداد3,590 خرید16,760 فروش17,020 تعداد1,700 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید16,750 فروش17,030 تعداد6,265 دستور2
دستور5 تعداد7,450 خرید16,740 فروش17,040 تعداد10,430 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 1,265 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,370
P/E TTM 12.468

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 402 P/E مجمع 42.49
سود نقدی 350
درصد توزیع 87.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 28.64 % رتبه 249
6 ماهه 35.69 % رتبه 316
9 ماهه 2.02 % رتبه 368
1 ساله 130.16 % رتبه 358
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
22.516 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.94

P/B

% 24.8

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 17,870 درصد تغییر : 4.63 حجم : 9.7 میلیون دفعات : 1,682
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 17,080 درصد تغییر : 0.06 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 716
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 17,070 درصد تغییر : 1.79 حجم : 6.63 میلیون دفعات : 1,506
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 16,770 درصد تغییر : 0.90 حجم : 2.51 میلیون دفعات : 1,066
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 16,620 درصد تغییر : 0.30 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 1,065
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 16,570 درصد تغییر : 1.41 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 1,101
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 16,340 درصد تغییر : 0.93 حجم : 2.26 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 16,190 درصد تغییر : 1.16 حجم : 2.77 میلیون دفعات : 747
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 16,380 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7,254 دفعات : 12
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 16,380 درصد تغییر : 0.06 حجم : 57,498 دفعات : 52
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 16,390 درصد تغییر : 1.09 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 262
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 16,570 درصد تغییر : 0.66 حجم : 961,152 دفعات : 177
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 16,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 335
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 16,680 درصد تغییر : 1.48 حجم : 2.22 میلیون دفعات : 335
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 16,930 درصد تغییر : 1.46 حجم : 2.74 میلیون دفعات : 644
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیلام آخرین : 220.00 11,010 حجم : 700 ارزش بازار : 13.476 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سیدکو آخرین : 120.00 6,090 حجم : 1.56 میلیون ارزش بازار : 37.14 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سیتا آخرین : 30.00 15,000 حجم : 7.76 میلیون ارزش بازار : 165 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سهگمت آخرین : 500.00 24,530 حجم : 888,909 ارزش بازار : 18.205 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سهرمز آخرین : 490.00 24,470 حجم : 1,760 ارزش بازار : 27.057 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سمتاز آخرین : 322.00 21,882 حجم : 79,717 ارزش بازار : 13.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سمازن آخرین : - 14,100 حجم : 12.01 میلیون ارزش بازار : 23.148 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکرما آخرین : 130.00 16,490 حجم : 799,279 ارزش بازار : 16.18 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکرد آخرین : 190.00 9,600 حجم : 2,500 ارزش بازار : 21.538 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : سکارون آخرین : 55,126 174,396 حجم : 270,268 ارزش بازار : 24.908 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها