سر. کشاورزی کوثر

زکوثر | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش حیوانات )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش حیوانات

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 21,510 1.96
قیمت پایانی: 21,930 0.05

آخرین معامله

11:48
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 21,510 پایانی 21,930 10.00
بیشترین 21,510 کمترین 21,510
حجم 43,208 دفعات 33
حد قیمت 21,530 - 23,270 ارزش 929.4 میلیون
حجم مبنا 2.639 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:48
حقیقی حقوقی
39 تعداد خریدار -
85,622 حجم خرید -
2 تعداد فروشنده -
85,622 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

11:48
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد250 خرید20,400 فروش21,530 تعداد3,030,895 دستور905
دستور1 تعداد300 خرید19,950 فروش21,540 تعداد3,359 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,550 تعداد10,847 دستور16
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,560 تعداد16,526 دستور11
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش21,590 تعداد1,403 دستور7

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 189 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,192
P/E TTM 18.406

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,114 P/E مجمع 19.69
سود نقدی 700
درصد توزیع 62.84 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 4.15 % رتبه 126
6 ماهه 21.63 % رتبه 104
9 ماهه 21.46 % رتبه 88
1 ساله 72.71 % رتبه 40
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
60.308 هزار میلیارد

ارزش بازار

11.45

P/B

% 18.34

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 21,940 درصد تغییر : 0.09 حجم : 85,622 دفعات : 40
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 21,960 درصد تغییر : 0.09 حجم : 105,064 دفعات : 77
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 21,980 درصد تغییر : 0.09 حجم : 109,346 دفعات : 30
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 22,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 14,176 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 22,000 درصد تغییر : 0.14 حجم : 138,008 دفعات : 60
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 22,030 درصد تغییر : 0.59 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 523
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 22,160 درصد تغییر : 0.89 حجم : 980,694 دفعات : 262
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 22,360 درصد تغییر : 0.80 حجم : 874,282 دفعات : 399
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 22,540 درصد تغییر : 1.18 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 1,665
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 22,810 درصد تغییر : 0.75 حجم : 9.1 میلیون دفعات : 4,379
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 22,640 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.31 میلیون دفعات : 3,602
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 22,640 درصد تغییر : 0.53 حجم : 8.31 میلیون دفعات : 3,602
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 22,760 درصد تغییر : 4.60 حجم : 13.07 میلیون دفعات : 4,620
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 21,760 درصد تغییر : 0.91 حجم : 5.03 میلیون دفعات : 2,442
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 21,960 درصد تغییر : 1.26 حجم : 4.04 میلیون دفعات : 1,199
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سیمرغ آخرین : 320.00 16,010 حجم : 16,130 ارزش بازار : 21.229 هزار میلیارد تاریخ : 11:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها