کشاورزی مکانیزه اصفهان کشت

زکشت | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

ممنوع-متوقف

آخرین قیمت: 27,450 0.54
قیمت پایانی: 27,600 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,000 پایانی 27,600 0.00
بیشترین 28,000 کمترین 26,350
حجم 432,812 دفعات 73
حد قیمت 23,550 - 26,550 ارزش 8.24 میلیارد
حجم مبنا 876,681 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
69 تعداد خریدار -
916,930 حجم خرید -
205 تعداد فروشنده 1
816,930 حجم فروش 100,000
100,000 تغییر مالکیت 100,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور120 تعداد800,363 خرید26,550 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور5 تعداد16,160 خرید26,500 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد2,328 خرید26,100 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد51,620 خرید26,000 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور1 تعداد49,000 خرید25,800 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,300 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,300
P/E TTM 20.346

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,300 P/E مجمع 20.35
سود نقدی 910
درصد توزیع 70 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.19 % رتبه 269
6 ماهه 120.29 % رتبه 288
9 ماهه 8.96 % رتبه 251
1 ساله 3.69 % رتبه 288
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.571 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.92

P/B

% 19.29

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 27,600 درصد تغییر : 4.35 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 26,450 درصد تغییر : 5.59 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 25,050 درصد تغییر : 5.03 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 23,850 درصد تغییر : 6.00 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 22,500 درصد تغییر : 5.63 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 21,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 21,300 درصد تغییر : 0.24 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 21,250 درصد تغییر : 0.70 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 21,400 درصد تغییر : 0.00 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 21,400 درصد تغییر : 1.91 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 21,000 درصد تغییر : 0.96 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 20,800 درصد تغییر : 1.19 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 21,050 درصد تغییر : 1.45 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 20,750 درصد تغییر : 0.24 حجم : 432,812 دفعات : 73
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 20,800 درصد تغییر : 2.21 حجم : 432,812 دفعات : 73
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زقیام آخرین : 21.00 1,892 حجم : 21.16 میلیون ارزش بازار : 14.022 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زشگزا آخرین : 27.00 4,800 حجم : 10.07 میلیون ارزش بازار : 4.843 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زبینا آخرین : 118.00 2,970 حجم : 7.77 میلیون ارزش بازار : 8.711 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : تلیسه آخرین : 2.00 2,999 حجم : 12.96 میلیون ارزش بازار : 11.401 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها