کشت و صنعت و دامپروری پارس

زپارس | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 174,180 2.00
قیمت پایانی: 177,130 0.34

آخرین معامله

12:22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 174,180 پایانی 177,130 600.00
بیشترین 174,180 کمترین 174,180
حجم 46,022 دفعات 36
حد قیمت 176,260 - 190,640 ارزش 8 میلیارد
حجم مبنا 819,001 حد حجم 1 - 50,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:22
حقیقی حقوقی
52 تعداد خریدار 4
92,893 حجم خرید 92,639
82 تعداد فروشنده -
185,532 حجم فروش -
92,639 تغییر مالکیت 92,639

عرضه و تقاضا

12:22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش176,260 تعداد124,309 دستور82
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش178,610 تعداد60 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش179,000 تعداد36 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش179,870 تعداد254 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش179,940 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1399/09/30
تحقق سود 2,873 دوره 12 ماهه
سود TTM 2,873
P/E TTM 61.862

DPS

آخرین مجمع 1398/09/30
سود واقعی 879 P/E مجمع 202.2
سود نقدی 1,000
درصد توزیع 113.77 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 173.69 % رتبه 451
6 ماهه 80.72 % رتبه 383
9 ماهه 161.88 % رتبه 383
1 ساله 299.39 % رتبه 482
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
57.628 هزار میلیارد

ارزش بازار

35.38

P/B

% 13.07

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 177,130 درصد تغییر : 0.34 حجم : 46,022 دفعات : 36
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 177,730 درصد تغییر : 1.18 حجم : 185,532 دفعات : 153
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 179,850 درصد تغییر : 1.36 حجم : 358,933 دفعات : 553
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 182,330 درصد تغییر : 0.50 حجم : 314,732 دفعات : 702
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 181,430 درصد تغییر : 0.17 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 1,538
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 181,740 درصد تغییر : 0.15 حجم : 21,429 دفعات : 14
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 182,020 درصد تغییر : 0.71 حجم : 100,665 دفعات : 142
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 183,320 درصد تغییر : 1.82 حجم : 461,680 دفعات : 960
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 180,040 درصد تغییر : 2.35 حجم : 201,086 دفعات : 441
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 175,910 درصد تغییر : 4.65 حجم : 644,522 دفعات : 900
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 168,090 درصد تغییر : 0.30 حجم : 848,299 دفعات : 1,386
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 168,590 درصد تغییر : 2.86 حجم : 1.2 میلیون دفعات : 1,472
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 163,900 درصد تغییر : 2.53 حجم : 1.54 میلیون دفعات : 1,678
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 159,850 درصد تغییر : 1.65 حجم : 2.45 میلیون دفعات : 2,377
تاریخ : 1399/11/18 پایانی : 157,250 درصد تغییر : 4.85 حجم : 1.6 میلیون دفعات : 1,148
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زملارد آخرین : 752.00 36,890 حجم : 37,783 ارزش بازار : 11.286 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : زمگسا آخرین : 650.00 32,170 حجم : 14,401 ارزش بازار : 9.843 هزار میلیارد تاریخ : 12:13
نماد : زگلدشت آخرین : 914.00 44,811 حجم : 317,796 ارزش بازار : 9.092 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : زفکا آخرین : 267.00 13,102 حجم : 283,147 ارزش بازار : 20.024 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : زشریف آخرین : 18,786 5,052 حجم : 52,222 ارزش بازار : 12.394 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : زدشت آخرین : 597.00 29,283 حجم : 405,237 ارزش بازار : 20.516 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها