مگسال

زمگسا | سهام - بورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز-متوقف

آخرین قیمت: 30,400 5.00
قیمت پایانی: 32,000 0.00

آخرین معامله

1400/03/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,400 پایانی 32,000 0.00
بیشترین 30,400 کمترین 30,400
حجم 1,004 دفعات 4
حد قیمت 30,400 - 33,600 ارزش 30.5 میلیون
حجم مبنا 1.667 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/03/25
حقیقی حقوقی
1 تعداد خریدار -
150 حجم خرید -
1 تعداد فروشنده -
150 حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

1400/03/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,400 تعداد3,734,128 دستور493
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,410 تعداد4,013 دستور3
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,420 تعداد2,422 دستور5
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,430 تعداد4,550 دستور4
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش30,500 تعداد20,442 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 817 دوره 12 ماهه
سود TTM 817
P/E TTM 39.168

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 660 P/E مجمع 48.48
سود نقدی 620
درصد توزیع 93.94 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.38 % رتبه 485
6 ماهه 49.6 % رتبه 296
9 ماهه 2.4 % رتبه 262
1 ساله 47.77 % رتبه 327
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.72

P/B

% 26.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/03/25 پایانی : 32,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,004 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/24 پایانی : 32,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,004 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/23 پایانی : 32,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,004 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/22 پایانی : 32,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,004 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/19 پایانی : 32,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,004 دفعات : 4
تاریخ : 1400/03/18 پایانی : 32,000 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,027 دفعات : 3
تاریخ : 1400/03/17 پایانی : 32,000 درصد تغییر : 1.51 حجم : 5,353 دفعات : 8
تاریخ : 1400/03/03 پایانی : 32,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/03/02 پایانی : 32,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 565 دفعات : 2
تاریخ : 1400/03/01 پایانی : 32,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/29 پایانی : 32,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 500 دفعات : 1
تاریخ : 1400/02/28 پایانی : 32,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,365 دفعات : 3
تاریخ : 1400/02/26 پایانی : 32,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,333 دفعات : 4
تاریخ : 1400/02/25 پایانی : 32,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1,032 دفعات : 5
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 32,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2,250 دفعات : 2
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زملارد آخرین : 1,644 31,244 حجم : 2.14 میلیون ارزش بازار : 9.424 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زگلدشت آخرین : 146.00 9,651 حجم : 4.95 میلیون ارزش بازار : 6.845 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زفکا آخرین : 596.00 11,332 حجم : 11,759 ارزش بازار : 17.883 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
نماد : زشریف آخرین : 226.00 4,304 حجم : 30,340 ارزش بازار : 10.889 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : زدشت آخرین : 1,085 20,630 حجم : 3.33 میلیون ارزش بازار : 14.349 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زپارس آخرین : 3,740 119,950 حجم : 546,463 ارزش بازار : 41.429 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها