کشاورزی و دامپروری ملارد شیر

زملارد | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 36,417 2.00
قیمت پایانی: 36,935 0.61

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 36,417 پایانی 36,935 225.00
بیشترین 36,417 کمترین 36,417
حجم 407,686 دفعات 98
حد قیمت 36,848 - 39,854 ارزش 14.85 میلیارد
حجم مبنا 1.35 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
54 تعداد خریدار 1
176,403 حجم خرید 600,000
52 تعداد فروشنده 5
662,382 حجم فروش 114,021
485,979 تغییر مالکیت 485,979

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد500 خرید33,817 فروش36,848 تعداد954,585 دستور9122
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,849 تعداد4,999 دستور35
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,850 تعداد804 دستور47
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,853 تعداد70 دستور10
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش36,854 تعداد287 دستور22

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -534 دوره 9 ماهه
سود TTM -
P/E TTM -

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 603 P/E مجمع 61.63
سود نقدی 560
درصد توزیع 92.87 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.75 % رتبه 72
6 ماهه 42.75 % رتبه 46
9 ماهه 79.04 % رتبه 39
1 ساله 79.04 % رتبه 65
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.081 هزار میلیارد

ارزش بازار

22.51

P/B

% 22.19

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 36,935 درصد تغییر : 0.61 حجم : 407,686 دفعات : 98
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 37,160 درصد تغییر : 1.17 حجم : 776,403 دفعات : 115
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 37,599 درصد تغییر : 0.06 حجم : 39,342 دفعات : 68
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 37,621 درصد تغییر : 0.06 حجم : 37,783 دفعات : 75
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 37,642 درصد تغییر : 0.01 حجم : 8,328 دفعات : 26
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 37,647 درصد تغییر : 0.02 حجم : 15,675 دفعات : 28
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 37,656 درصد تغییر : 1.26 حجم : 1.01 میلیون دفعات : 8,386
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 38,137 درصد تغییر : 0.07 حجم : 40,846 دفعات : 43
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 38,162 درصد تغییر : 2.00 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 278
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 38,940 درصد تغییر : 1.86 حجم : 1.67 میلیون دفعات : 2,488
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 39,677 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.02 میلیون دفعات : 13,073
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 39,677 درصد تغییر : 0.00 حجم : 7.44 میلیون دفعات : 13,286
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 39,677 درصد تغییر : 2.32 حجم : 7.44 میلیون دفعات : 13,286
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 38,778 درصد تغییر : 4.95 حجم : 3.9 میلیون دفعات : 11,266
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 36,950 درصد تغییر : 0.70 حجم : 4.37 میلیون دفعات : 11,756
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زمگسا آخرین : 650.00 32,140 حجم : 3,523 ارزش بازار : 9.837 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : زگلدشت آخرین : 907.00 44,490 حجم : 10,106 ارزش بازار : 9.078 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : زفکا آخرین : 266.00 13,056 حجم : 34,119 ارزش بازار : 19.98 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : زشریف آخرین : 102.00 5,047 حجم : 121,412 ارزش بازار : 12.38 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : زدشت آخرین : 588.00 28,814 حجم : 345,945 ارزش بازار : 20.205 هزار میلیارد تاریخ : 12:25
نماد : زپارس آخرین : 3,520 172,950 حجم : 56,661 ارزش بازار : 57.185 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها