گوشت مرغ ماهان

زماهان | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( پرورش طیور )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

پرورش طیور

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,690 0.30
قیمت پایانی: 6,760 1.35

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,790 پایانی 6,760 90.00
بیشترین 6,850 کمترین 6,690
حجم 1.619 میلیون دفعات 216
حد قیمت 6,210 - 7,130 ارزش 11 میلیارد
حجم مبنا 2.219 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
53 تعداد خریدار 1
619,174 حجم خرید 1,000,000
89 تعداد فروشنده 2
951,448 حجم فروش 667,726
332,274 تغییر مالکیت 332,274

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد7,347 خرید6,690 فروش6,720 تعداد734 دستور1
دستور1 تعداد7,500 خرید6,680 فروش6,730 تعداد15,867 دستور2
دستور3 تعداد20,938 خرید6,670 فروش6,740 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید6,650 فروش6,750 تعداد11,000 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید6,600 فروش6,760 تعداد1,056 دستور2

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 355 دوره 9 ماهه
سود TTM 528
P/E TTM 12.803

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 675 P/E مجمع 10.01
سود نقدی 500
درصد توزیع 74.07 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.59 % رتبه 581
6 ماهه 16.54 % رتبه 384
9 ماهه 12.04 % رتبه 391
1 ساله 6.5 % رتبه 324
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
7.639 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.74

P/B

% 20.72

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 6,760 درصد تغییر : 1.35 حجم : 1.619 میلیون دفعات : 216
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 6,670 درصد تغییر : 0.91 حجم : 1.539 میلیون دفعات : 185
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 6,610 درصد تغییر : 0.15 حجم : 589,257 دفعات : 141
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 6,600 درصد تغییر : 1.35 حجم : 1.085 میلیون دفعات : 235
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 6,690 درصد تغییر : 0.45 حجم : 1.258 میلیون دفعات : 131
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 6,720 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.288 میلیون دفعات : 177
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 6,720 درصد تغییر : 0.89 حجم : 815,136 دفعات : 238
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 6,780 درصد تغییر : 1.96 حجم : 1.691 میلیون دفعات : 186
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 6,650 درصد تغییر : 2.35 حجم : 1.309 میلیون دفعات : 303
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 6,810 درصد تغییر : 0.59 حجم : 1.405 میلیون دفعات : 336
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 6,770 درصد تغییر : 2.73 حجم : 2.705 میلیون دفعات : 370
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 6,590 درصد تغییر : 2.97 حجم : 2.14 میلیون دفعات : 361
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 6,400 درصد تغییر : 3.23 حجم : 3.02 میلیون دفعات : 410
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 6,200 درصد تغییر : 5.80 حجم : 2.521 میلیون دفعات : 385
تاریخ : 1401/08/15 پایانی : 5,860 درصد تغییر : 3.35 حجم : 1.895 میلیون دفعات : 341
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : سپید آخرین : 30.00 18,180 حجم : 1.295 میلیون ارزش بازار : 54.63 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها