کشت و دام قیام اصفهان

زقیام | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 1,332 2.07
قیمت پایانی: 1,311 0.46

آخرین معامله

09:59
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1,329 پایانی 1,311 6.00
بیشترین 1,359 کمترین 1,290
حجم 4.53 میلیون دفعات 267
حد قیمت 1,267 - 1,399 ارزش 6.01 میلیارد
حجم مبنا 1.422 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:59
حقیقی حقوقی
341 تعداد خریدار 1
32.208 میلیون حجم خرید 1.2 میلیون
288 تعداد فروشنده 1
33.405 میلیون حجم فروش 2,965
1.197 میلیون تغییر مالکیت 1.197 میلیون

عرضه و تقاضا

09:59
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد20,000 خرید1,308 فروش1,320 تعداد26,150 دستور2
دستور4 تعداد461,544 خرید1,305 فروش1,324 تعداد10,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید1,300 فروش1,330 تعداد29,999 دستور1
دستور1 تعداد4,496 خرید1,270 فروش1,334 تعداد90,000 دستور1
دستور2 تعداد108,900 خرید1,268 فروش1,340 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 102 دوره 9 ماهه
سود TTM 125
P/E TTM 10.42

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 898 P/E مجمع 1.45
سود نقدی 140
درصد توزیع 15.59 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.19 % رتبه 153
6 ماهه 35.11 % رتبه 531
9 ماهه 55.15 % رتبه 464
1 ساله 53.6 % رتبه 437
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.063 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.12

P/B

% 20.26

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 1,305 درصد تغییر : 2.10 حجم : 33.41 میلیون دفعات : 1,221
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 1,333 درصد تغییر : 4.85 حجم : 18.9 میلیون دفعات : 611
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 1,401 درصد تغییر : 4.63 حجم : 18.9 میلیون دفعات : 611
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 1,469 درصد تغییر : 4.80 حجم : 18.9 میلیون دفعات : 611
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 1,543 درصد تغییر : 1.78 حجم : 51.88 میلیون دفعات : 1,799
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 1,516 درصد تغییر : 0.00 حجم : 58.26 میلیون دفعات : 1,856
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 1,516 درصد تغییر : 3.93 حجم : 13.28 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 1,578 درصد تغییر : 7.79 حجم : 13.28 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 1,464 درصد تغییر : 1.28 حجم : 13.28 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 1,483 درصد تغییر : 4.95 حجم : 13.28 میلیون دفعات : 286
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 1,413 درصد تغییر : 4.74 حجم : 30.66 میلیون دفعات : 594
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 1,349 درصد تغییر : 3.69 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 1,301 درصد تغییر : 3.06 حجم : 22.9 میلیون دفعات : 826
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 1,342 درصد تغییر : 4.19 حجم : 110.87 میلیون دفعات : 3,028
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 1,288 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زکشت آخرین : 500.00 14,840 حجم : 310,169 ارزش بازار : 4.314 هزار میلیارد تاریخ : 09:57
نماد : زشگزا آخرین : 221.00 4,660 حجم : 608,959 ارزش بازار : 4.298 هزار میلیارد تاریخ : 09:58
نماد : زبینا آخرین : 98.00 2,075 حجم : 1.22 میلیون ارزش بازار : 7.255 هزار میلیارد تاریخ : 09:58
نماد : تلیسه آخرین : 93.00 1,963 حجم : 3.78 میلیون ارزش بازار : 9.533 هزار میلیارد تاریخ : 09:59
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها