کشت و دامداری فکا

زفکا | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 7,500 4.90
قیمت پایانی: 7,350 2.80

آخرین معامله

11:34
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 7,460 پایانی 7,350 200.00
بیشترین 7,500 کمترین 7,150
حجم 1.44 میلیون دفعات 246
حد قیمت 6,470 - 7,150 ارزش 10.71 میلیارد
حجم مبنا 1.186 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:34
حقیقی حقوقی
53 تعداد خریدار 1
1.413 میلیون حجم خرید 2.4 میلیون
130 تعداد فروشنده -
3.813 میلیون حجم فروش -
2.4 میلیون تغییر مالکیت 2.4 میلیون

عرضه و تقاضا

11:34
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور15 تعداد1,690,554 خرید7,150 فروش7,480 تعداد18,000 دستور1
دستور1 تعداد1,131 خرید7,060 فروش7,490 تعداد35,675 دستور2
دستور1 تعداد10,000 خرید7,010 فروش7,500 تعداد11,000 دستور1
دستور1 تعداد90,000 خرید6,950 فروش7,640 تعداد4,600 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید6,660 فروش7,780 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 631 دوره 9 ماهه
سود TTM 755
P/E TTM 9.47

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 526 P/E مجمع 13.59
سود نقدی 500
درصد توزیع 95.06 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 1.46 % رتبه 327
6 ماهه 36.91 % رتبه 362
9 ماهه 41.4 % رتبه 275
1 ساله 42.98 % رتبه 295
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
11.04 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.64

P/B

% 32.27

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 7,150 درصد تغییر : 2.44 حجم : 3.81 میلیون دفعات : 242
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 6,980 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 6,980 درصد تغییر : 2.05 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 6,840 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 227
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 6,870 درصد تغییر : 1.18 حجم : 3.07 میلیون دفعات : 222
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 6,790 درصد تغییر : 0.74 حجم : 761,953 دفعات : 157
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 6,740 درصد تغییر : 4.67 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 7,070 درصد تغییر : 1.12 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 7,150 درصد تغییر : 2.32 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 7,320 درصد تغییر : 1.48 حجم : 1.87 میلیون دفعات : 328
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 7,430 درصد تغییر : 3.77 حجم : 2.93 میلیون دفعات : 256
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 7,160 درصد تغییر : 0.83 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 7,220 درصد تغییر : 1.64 حجم : 516,125 دفعات : 129
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 7,340 درصد تغییر : 4.05 حجم : 1.63 میلیون دفعات : 162
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 7,650 درصد تغییر : 2.54 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زملارد آخرین : 130.00 7,300 حجم : 456,921 ارزش بازار : 5.76 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : زمگسا آخرین : 380.00 17,820 حجم : 132,543 ارزش بازار : 5.253 هزار میلیارد تاریخ : 11:31
نماد : زگلدشت آخرین : 160.00 8,160 حجم : 253,286 ارزش بازار : 5.614 هزار میلیارد تاریخ : 11:33
نماد : زشریف آخرین : 153.00 3,352 حجم : 6.31 میلیون ارزش بازار : 8.07 هزار میلیارد تاریخ : 11:31
نماد : زدشت آخرین : 480.00 12,170 حجم : 521,227 ارزش بازار : 8.156 هزار میلیارد تاریخ : 11:31
نماد : زپارس آخرین : 12,690 115,220 حجم : 411,286 ارزش بازار : 38.192 هزار میلیارد تاریخ : 1400/08/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها