شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

زشگزا | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,652 4.74
قیمت پایانی: 5,694 4.03

آخرین معامله

12:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,880 پایانی 5,694 239.00
بیشترین 5,999 کمترین 5,637
حجم 3.21 میلیون دفعات 481
حد قیمت 5,807 - 6,417 ارزش 18.27 میلیارد
حجم مبنا 399,630 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:15
حقیقی حقوقی
177 تعداد خریدار 1
2.368 میلیون حجم خرید 303,115
187 تعداد فروشنده 2
2.658 میلیون حجم فروش 12,979
290,136 تغییر مالکیت 290,136

عرضه و تقاضا

12:15
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد866 خرید5,911 فروش5,930 تعداد6,582 دستور1
دستور1 تعداد3,338 خرید5,910 فروش5,970 تعداد4,081 دستور2
دستور1 تعداد16,890 خرید5,901 فروش5,979 تعداد6,000 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید5,874 فروش5,980 تعداد4,000 دستور1
دستور1 تعداد5,423 خرید5,873 فروش5,984 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 108 دوره 3 ماهه
سود TTM 362
P/E TTM 16.47

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 317 P/E مجمع 18.78
سود نقدی 180
درصد توزیع 56.78 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 2.51 % رتبه 403
6 ماهه 19.06 % رتبه 258
9 ماهه 44.7 % رتبه 476
1 ساله 22.26 % رتبه 349
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
5.463 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.77

P/B

% 49.3

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 5,933 درصد تغییر : 0.35 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 394
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 5,954 درصد تغییر : 2.59 حجم : 2.67 میلیون دفعات : 544
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 6,112 درصد تغییر : 4.11 حجم : 4.21 میلیون دفعات : 585
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 6,374 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 779
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 6,374 درصد تغییر : 1.44 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 779
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 6,467 درصد تغییر : 1.19 حجم : 3.69 میلیون دفعات : 687
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 6,391 درصد تغییر : 3.59 حجم : 4.19 میلیون دفعات : 696
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 6,629 درصد تغییر : 4.43 حجم : 3.58 میلیون دفعات : 576
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 6,936 درصد تغییر : 0.82 حجم : 4.6 میلیون دفعات : 820
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 6,993 درصد تغییر : 1.98 حجم : 5.03 میلیون دفعات : 1,232
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 7,134 درصد تغییر : 0.21 حجم : 4.89 میلیون دفعات : 1,126
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 7,119 درصد تغییر : 2.62 حجم : 10.73 میلیون دفعات : 1,694
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 6,937 درصد تغییر : 3.62 حجم : 2.61 میلیون دفعات : 431
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 6,695 درصد تغییر : 4.82 حجم : 7.95 میلیون دفعات : 930
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 6,387 درصد تغییر : 1.66 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 540
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زکشت آخرین : 905.00 24,447 حجم : 659,416 ارزش بازار : 7.326 هزار میلیارد تاریخ : 12:12
نماد : زقیام آخرین : 809.00 18,958 حجم : 826,973 ارزش بازار : 13.287 هزار میلیارد تاریخ : 12:14
نماد : زبینا آخرین : 146.00 2,778 حجم : 9.26 میلیون ارزش بازار : 10.178 هزار میلیارد تاریخ : 12:10
نماد : تلیسه آخرین : 168.00 3,210 حجم : 11.43 میلیون ارزش بازار : 16.11 هزار میلیارد تاریخ : 12:15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها