کشت و صنعت شریف آباد

زشریف | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,950 2.68
قیمت پایانی: 4,061 5.56

آخرین معامله

1401/09/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,110 پایانی 4,061 214.00
بیشترین 4,116 کمترین 3,950
حجم 21.144 میلیون دفعات 1,158
حد قیمت 3,578 - 4,116 ارزش 85.86 میلیارد
حجم مبنا 3.694 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1401/09/09
حقیقی حقوقی
263 تعداد خریدار 6
12.332 میلیون حجم خرید 8.812 میلیون
360 تعداد فروشنده 3
17.883 میلیون حجم فروش 3.261 میلیون
5.551 میلیون تغییر مالکیت 5.551 میلیون

عرضه و تقاضا

1401/09/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد10,000 خرید3,950 فروش3,997 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید3,915 فروش3,998 تعداد50,000 دستور1
دستور1 تعداد20,000 خرید3,914 فروش3,999 تعداد23,807 دستور1
دستور1 تعداد2,000 خرید3,913 فروش4,000 تعداد222,894 دستور2
دستور3 تعداد53,863 خرید3,900 فروش4,009 تعداد2,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 329 دوره 9 ماهه
سود TTM 441
P/E TTM 9.209

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 311 P/E مجمع 13.06
سود نقدی 250
درصد توزیع 80.39 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.14 % رتبه 420
6 ماهه 4.96 % رتبه 340
9 ماهه 47.08 % رتبه 323
1 ساله 13.93 % رتبه 284
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.766 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.49

P/B

% 23.51

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/09/09 پایانی : 4,061 درصد تغییر : 5.56 حجم : 21.144 میلیون دفعات : 1,158
تاریخ : 1401/09/08 پایانی : 3,847 درصد تغییر : 6.54 حجم : 12.113 میلیون دفعات : 487
تاریخ : 1401/09/07 پایانی : 3,611 درصد تغییر : 1.29 حجم : 15.124 میلیون دفعات : 860
تاریخ : 1401/09/06 پایانی : 3,565 درصد تغییر : 0.06 حجم : 1.97 میلیون دفعات : 163
تاریخ : 1401/09/05 پایانی : 3,563 درصد تغییر : 0.25 حجم : 2.157 میلیون دفعات : 212
تاریخ : 1401/09/02 پایانی : 3,554 درصد تغییر : 0.62 حجم : 1.572 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1401/09/01 پایانی : 3,532 درصد تغییر : 0.14 حجم : 3.048 میلیون دفعات : 237
تاریخ : 1401/08/30 پایانی : 3,537 درصد تغییر : 2.31 حجم : 4.075 میلیون دفعات : 334
تاریخ : 1401/08/29 پایانی : 3,457 درصد تغییر : 0.38 حجم : 3.153 میلیون دفعات : 179
تاریخ : 1401/08/23 پایانی : 3,444 درصد تغییر : 4.28 حجم : 5.204 میلیون دفعات : 544
تاریخ : 1401/08/22 پایانی : 3,598 درصد تغییر : 1.69 حجم : 5.13 میلیون دفعات : 591
تاریخ : 1401/08/21 پایانی : 3,660 درصد تغییر : 5.90 حجم : 13.27 میلیون دفعات : 991
تاریخ : 1401/08/18 پایانی : 3,456 درصد تغییر : 2.86 حجم : 4.652 میلیون دفعات : 445
تاریخ : 1401/08/17 پایانی : 3,360 درصد تغییر : 1.14 حجم : 5.058 میلیون دفعات : 368
تاریخ : 1401/08/16 پایانی : 3,322 درصد تغییر : 6.17 حجم : 5.799 میلیون دفعات : 416
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زملارد آخرین : 500.00 11,720 حجم : 1.847 میلیون ارزش بازار : 9.584 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : زمگسا آخرین : 710.00 27,160 حجم : 307,539 ارزش بازار : 8.286 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : زگلدشت آخرین : 670.00 10,620 حجم : 8.903 میلیون ارزش بازار : 7.413 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : زفکا آخرین : 190.00 8,810 حجم : 1.923 میلیون ارزش بازار : 13.41 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : زدشت آخرین : 300.00 18,520 حجم : 501,671 ارزش بازار : 13.027 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
نماد : زپارس آخرین : 140.00 64,500 حجم : 427,433 ارزش بازار : 90.292 هزار میلیارد تاریخ : 1401/09/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها