کشت و صنعت شریف آباد

زشریف | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 5,320 0.38
قیمت پایانی: 5,380 1.51

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,390 پایانی 5,380 80.00
بیشترین 5,450 کمترین 5,300
حجم 5.202 میلیون دفعات 412
حد قیمت 4,930 - 5,670 ارزش 27.97 میلیارد
حجم مبنا 2.83 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
123 تعداد خریدار 2
4.669 میلیون حجم خرید 532,562
112 تعداد فروشنده -
5.202 میلیون حجم فروش -
532,562 تغییر مالکیت 532,562

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد929 خرید5,320 فروش5,370 تعداد13,000 دستور1
دستور3 تعداد51,251 خرید5,300 فروش5,380 تعداد34,910 دستور3
دستور1 تعداد960 خرید5,290 فروش5,400 تعداد159,348 دستور5
دستور1 تعداد1,000 خرید5,280 فروش5,410 تعداد77,051 دستور4
دستور1 تعداد1,050 خرید5,260 فروش5,420 تعداد4,000 دستور2

EPS

سال مالی 1402/09/30
تحقق سود 583 دوره 9 ماهه
سود TTM 735
P/E TTM 7.32

DPS

آخرین مجمع 1401/09/30
سود واقعی 481 P/E مجمع 11.19
سود نقدی 340
درصد توزیع 70.69 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 8.9 % رتبه 278
6 ماهه 16.35 % رتبه 239
9 ماهه 21.8 % رتبه 317
1 ساله 56.74 % رتبه 290
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
12.938 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.34

P/B

% 23.09

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 5,300 درصد تغییر : 0.38 حجم : 7.571 میلیون دفعات : 683
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 5,320 درصد تغییر : 1.12 حجم : 3.622 میلیون دفعات : 459
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 5,380 درصد تغییر : 4.06 حجم : 6.308 میلیون دفعات : 471
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 1.52 حجم : 12.432 میلیون دفعات : 937
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 5,250 درصد تغییر : 0.38 حجم : 3.686 میلیون دفعات : 391
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 5,270 درصد تغییر : 1.86 حجم : 6.761 میلیون دفعات : 543
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 5,370 درصد تغییر : 3.87 حجم : 6.705 میلیون دفعات : 503
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 5,170 درصد تغییر : 5.08 حجم : 5.61 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 4,920 درصد تغییر : 4.02 حجم : 1.668 میلیون دفعات : 206
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 5,126 درصد تغییر : 1.33 حجم : 3.635 میلیون دفعات : 380
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 5,195 درصد تغییر : 1.03 حجم : 5.02 میلیون دفعات : 474
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 5,142 درصد تغییر : 1.70 حجم : 3.985 میلیون دفعات : 363
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 5,056 درصد تغییر : 3.18 حجم : 4.806 میلیون دفعات : 411
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 4,900 درصد تغییر : 1.66 حجم : 2.959 میلیون دفعات : 404
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 4,820 درصد تغییر : 2.34 حجم : 4.276 میلیون دفعات : 326
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زملارد آخرین : 110.00 18,570 حجم : 3.128 میلیون ارزش بازار : 15.008 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زمگسا آخرین : 30.00 35,390 حجم : 232,667 ارزش بازار : 10.638 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زگلدشت آخرین : 350.00 22,000 حجم : 446,903 ارزش بازار : 15.645 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : زفکا آخرین : 90.00 17,170 حجم : 1.924 میلیون ارزش بازار : 25.77 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زدشت آخرین : 100.00 28,250 حجم : 1.201 میلیون ارزش بازار : 19.527 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زپارس آخرین : 920.00 38,120 حجم : 1.619 میلیون ارزش بازار : 52.967 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها