کشت و صنعت دشت خرمدره

زدشت | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,150 3.93
قیمت پایانی: 11,790 0.86

آخرین معامله

10:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,250 پایانی 11,790 100.00
بیشترین 12,250 کمترین 11,800
حجم 437,027 دفعات 144
حد قیمت 10,610 - 11,710 ارزش 5.25 میلیارد
حجم مبنا 1.386 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

10:25
حقیقی حقوقی
59 تعداد خریدار -
1.77 میلیون حجم خرید -
143 تعداد فروشنده 1
1.769 میلیون حجم فروش 338
338.00 تغییر مالکیت 338.00

عرضه و تقاضا

10:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور12 تعداد24,989 خرید11,710 فروش11,950 تعداد439 دستور1
دستور2 تعداد2,471 خرید11,660 فروش12,550 تعداد3,180 دستور1
دستور1 تعداد500 خرید11,510 فروش13,570 تعداد768 دستور1
دستور2 تعداد2,500 خرید11,350 فروش13,860 تعداد885 دستور2
دستور1 تعداد1,000 خرید11,340 فروش15,000 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 538 دوره 6 ماهه
سود TTM 842
P/E TTM 13.884

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 596 P/E مجمع 19.61
سود نقدی 470
درصد توزیع 78.86 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 13.53 % رتبه 249
6 ماهه 38.9 % رتبه 263
9 ماهه 58.7 % رتبه 243
1 ساله 63.16 % رتبه 228
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
8.142 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.16

P/B

% 23.77

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 11,690 درصد تغییر : 4.75 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 331
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 11,160 درصد تغییر : 4.53 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 11,690 درصد تغییر : 2.66 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 12,010 درصد تغییر : 3.92 حجم : 1.04 میلیون دفعات : 369
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 12,500 درصد تغییر : 1.22 حجم : 1.68 میلیون دفعات : 494
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 12,350 درصد تغییر : 4.85 حجم : 2.35 میلیون دفعات : 390
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 12,980 درصد تغییر : 1.67 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 835
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 13,200 درصد تغییر : 0.15 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 835
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 13,180 درصد تغییر : 0.75 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 835
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 13,280 درصد تغییر : 2.71 حجم : 2.7 میلیون دفعات : 835
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 12,930 درصد تغییر : 4.44 حجم : 1.11 میلیون دفعات : 274
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 12,380 درصد تغییر : 0.81 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1400/10/20 پایانی : 12,280 درصد تغییر : 4.58 حجم : 949,030 دفعات : 281
تاریخ : 1400/10/19 پایانی : 12,870 درصد تغییر : 0.08 حجم : 3.74 میلیون دفعات : 862
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 12,860 درصد تغییر : 0.83 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زملارد آخرین : 140.00 7,310 حجم : 293,412 ارزش بازار : 5.752 هزار میلیارد تاریخ : 10:28
نماد : زمگسا آخرین : 370.00 17,810 حجم : 115,748 ارزش بازار : 5.25 هزار میلیارد تاریخ : 10:22
نماد : زگلدشت آخرین : 230.00 8,230 حجم : 161,726 ارزش بازار : 5.614 هزار میلیارد تاریخ : 10:27
نماد : زفکا آخرین : 350.00 7,500 حجم : 1.26 میلیون ارزش بازار : 10.995 هزار میلیارد تاریخ : 10:27
نماد : زشریف آخرین : 158.00 3,357 حجم : 4.81 میلیون ارزش بازار : 8.07 هزار میلیارد تاریخ : 10:27
نماد : زپارس آخرین : 12,690 115,220 حجم : 411,286 ارزش بازار : 38.192 هزار میلیارد تاریخ : 1400/08/15
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها