کشت و صنعت دشت خرمدره

زدشت | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی دامپروری و خدمات وابسته

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 28,814 2.00
قیمت پایانی: 29,282 0.41

آخرین معامله

12:25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,814 پایانی 29,282 120.00
بیشترین 28,814 کمترین 28,814
حجم 345,945 دفعات 61
حد قیمت 28,945 - 31,307 ارزش 9.97 میلیارد
حجم مبنا 1.386 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:25
حقیقی حقوقی
26 تعداد خریدار 1
47,191 حجم خرید 325,000
7 تعداد فروشنده 1
222,380 حجم فروش 149,811
175,189 تغییر مالکیت 175,189

عرضه و تقاضا

12:25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,945 تعداد1,839,907 دستور330
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,946 تعداد250,752 دستور7
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,950 تعداد190 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش28,952 تعداد190 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش29,000 تعداد480 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -511 دوره 9 ماهه
سود TTM 579
P/E TTM 50.781

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 557 P/E مجمع 52.79
سود نقدی 370
درصد توزیع 66.43 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 36.75 % رتبه 53
6 ماهه 51.92 % رتبه 75
9 ماهه 18.42 % رتبه 96
1 ساله 121.5 % رتبه 109
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
20.205 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.71

P/B

% 24.61

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 29,282 درصد تغییر : 0.41 حجم : 345,945 دفعات : 61
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 29,402 درصد تغییر : 0.45 حجم : 372,191 دفعات : 46
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 29,535 درصد تغییر : 0.67 حجم : 548,728 دفعات : 93
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 29,733 درصد تغییر : 0.49 حجم : 405,237 دفعات : 57
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 29,880 درصد تغییر : 0.47 حجم : 384,778 دفعات : 49
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 30,020 درصد تغییر : 0.94 حجم : 775,045 دفعات : 336
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 30,305 درصد تغییر : 1.39 حجم : 1.81 میلیون دفعات : 1,455
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 30,732 درصد تغییر : 1.29 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 862
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 31,135 درصد تغییر : 0.52 حجم : 405,924 دفعات : 125
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 31,299 درصد تغییر : 1.23 حجم : 956,716 دفعات : 439
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 31,689 درصد تغییر : 1.91 حجم : 2.86 میلیون دفعات : 1,036
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 32,305 درصد تغییر : 1.15 حجم : 880,036 دفعات : 362
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 32,681 درصد تغییر : 1.99 حجم : 2 میلیون دفعات : 770
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 33,346 درصد تغییر : 1.84 حجم : 5.42 میلیون دفعات : 3,272
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 32,744 درصد تغییر : 1.09 حجم : 4.76 میلیون دفعات : 2,797
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زملارد آخرین : 743.00 36,417 حجم : 407,686 ارزش بازار : 11.081 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : زمگسا آخرین : 650.00 32,140 حجم : 3,523 ارزش بازار : 9.837 هزار میلیارد تاریخ : 11:34
نماد : زگلدشت آخرین : 907.00 44,490 حجم : 10,106 ارزش بازار : 9.078 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : زفکا آخرین : 266.00 13,056 حجم : 34,119 ارزش بازار : 19.98 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : زشریف آخرین : 102.00 5,047 حجم : 121,412 ارزش بازار : 12.38 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : زپارس آخرین : 3,520 172,950 حجم : 56,661 ارزش بازار : 57.185 هزار میلیارد تاریخ : 12:21
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها