کشاورزی و دامپروری بینالود

زبینا | سهام - فرابورس
زراعت و خدمات وابسته ( کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی )
گروه:

زراعت و خدمات وابسته

زیر گروه:

کشاورزی و خدمات دامپروری جز دامپزشکی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 4,160 0.29
قیمت پایانی: 4,168 0.10

آخرین معامله

1402/12/09
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,099 پایانی 4,168 4.00
بیشترین 4,292 کمترین 4,099
حجم 328,506 دفعات 81
حد قیمت 4,224 - 4,858 ارزش 1.47 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1402/12/09
حقیقی حقوقی
28 تعداد خریدار 1
294,311 حجم خرید 23,625
25 تعداد فروشنده 1
275,537 حجم فروش 42,399
18,774 تغییر مالکیت 18,774

عرضه و تقاضا

1402/12/09
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد6,023 خرید4,466 فروش4,470 تعداد48,104 دستور2
دستور2 تعداد7,444 خرید4,465 فروش4,505 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید4,464 فروش4,520 تعداد3,740 دستور1
دستور1 تعداد5,000 خرید4,433 فروش4,541 تعداد44,542 دستور1
دستور1 تعداد26,136 خرید4,422 فروش4,580 تعداد1,200 دستور1

EPS

سال مالی 1402/12/29
تحقق سود 522 دوره 9 ماهه
سود TTM 602
P/E TTM 7.455

DPS

آخرین مجمع 1401/12/29
سود واقعی 406 P/E مجمع 11.05
سود نقدی 330
درصد توزیع 81.28 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 14.15 % رتبه 305
6 ماهه 38.07 % رتبه 336
9 ماهه 7.1 % رتبه 342
1 ساله 35.23 % رتبه 278
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.333 هزار میلیارد

ارزش بازار

2.41

P/B

% 26.63

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/12/09 پایانی : 4,168 درصد تغییر : 0.10 حجم : 328,506 دفعات : 81
تاریخ : 1402/12/08 پایانی : 4,172 درصد تغییر : 0.97 حجم : 328,506 دفعات : 81
تاریخ : 1402/12/07 پایانی : 4,213 درصد تغییر : 5.37 حجم : 328,506 دفعات : 81
تاریخ : 1402/12/05 پایانی : 4,452 درصد تغییر : 0.00 حجم : 328,506 دفعات : 81
تاریخ : 1402/12/02 پایانی : 4,452 درصد تغییر : 0.00 حجم : 328,506 دفعات : 81
تاریخ : 1402/12/01 پایانی : 4,452 درصد تغییر : 1.96 حجم : 328,506 دفعات : 81
تاریخ : 1402/11/30 پایانی : 4,541 درصد تغییر : 0.58 حجم : 3.602 میلیون دفعات : 314
تاریخ : 1402/11/29 پایانی : 4,515 درصد تغییر : 2.59 حجم : 4.009 میلیون دفعات : 335
تاریخ : 1402/11/28 پایانی : 4,635 درصد تغییر : 1.51 حجم : 10.085 میلیون دفعات : 652
تاریخ : 1402/11/25 پایانی : 4,566 درصد تغییر : 2.85 حجم : 6.036 میلیون دفعات : 441
تاریخ : 1402/11/24 پایانی : 4,700 درصد تغییر : 3.55 حجم : 8.514 میلیون دفعات : 575
تاریخ : 1402/11/23 پایانی : 4,539 درصد تغییر : 5.07 حجم : 11.422 میلیون دفعات : 862
تاریخ : 1402/11/21 پایانی : 4,320 درصد تغییر : 0.60 حجم : 3.283 میلیون دفعات : 241
تاریخ : 1402/11/18 پایانی : 4,346 درصد تغییر : 1.40 حجم : 2.491 میلیون دفعات : 261
تاریخ : 1402/11/17 پایانی : 4,286 درصد تغییر : 2.27 حجم : 4.796 میلیون دفعات : 363
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : زشگزا آخرین : 100.00 14,360 حجم : 2.08 میلیون ارزش بازار : 14.294 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : زقیام آخرین : 45.00 3,430 حجم : 2.233 میلیون ارزش بازار : 24.836 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : زکشت آخرین : 300.00 21,250 حجم : 98,482 ارزش بازار : 14.04 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : تلیسه آخرین : 32.00 4,130 حجم : 30.08 میلیون ارزش بازار : 23.546 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
نماد : زفجر آخرین : 600.00 20,750 حجم : 333,908 ارزش بازار : 18.9 هزار میلیارد تاریخ : 1402/12/09
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها