پتروشیمی زاگرس

زاگرس | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 201,910 2.97
قیمت پایانی: 197,504 0.72

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 189,910 پایانی 197,504 1,412.00
بیشترین 201,990 کمترین 198,000
حجم 146,861 دفعات 357
حد قیمت 190,837 - 208,543 ارزش 29.55 میلیارد
حجم مبنا 591,206 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
213 تعداد خریدار 5
107,153 حجم خرید 135,594
173 تعداد فروشنده 3
137,491 حجم فروش 105,256
30,338 تغییر مالکیت 30,338

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد17 خرید192,871 فروش192,900 تعداد408 دستور1
دستور1 تعداد30 خرید192,870 فروش193,000 تعداد278 دستور1
دستور1 تعداد100 خرید192,801 فروش193,900 تعداد5,500 دستور2
دستور1 تعداد250 خرید192,500 فروش194,000 تعداد5,100 دستور3
دستور1 تعداد50 خرید192,222 فروش194,300 تعداد12,593 دستور5

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 21,826 دوره 9 ماهه
سود TTM 22,359
P/E TTM 8.744

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 12,245 P/E مجمع 15.97
سود نقدی 11,000
درصد توزیع 89.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.79 % رتبه 52
6 ماهه 29.45 % رتبه 66
9 ماهه 5.61 % رتبه 64
1 ساله 65.9 % رتبه 79
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
474.187 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.68

P/B

% 13.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 196,092 درصد تغییر : 0.31 حجم : 499,299 دفعات : 673
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 195,496 درصد تغییر : 0.63 حجم : 242,747 دفعات : 567
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 196,739 درصد تغییر : 0.26 حجم : 244,165 دفعات : 701
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 197,251 درصد تغییر : 0.97 حجم : 231,516 دفعات : 585
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 195,362 درصد تغییر : 0.55 حجم : 72,588 دفعات : 273
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 196,442 درصد تغییر : 2.98 حجم : 1.4 میلیون دفعات : 956
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 202,473 درصد تغییر : 1.00 حجم : 240,255 دفعات : 617
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 204,509 درصد تغییر : 2.66 حجم : 233,240 دفعات : 767
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 210,096 درصد تغییر : 0.00 حجم : 257,832 دفعات : 737
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 210,096 درصد تغییر : 0.00 حجم : 359,292 دفعات : 910
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 210,096 درصد تغییر : 0.00 حجم : 279,950 دفعات : 492
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 210,096 درصد تغییر : 0.00 حجم : 203,226 دفعات : 564
تاریخ : 1400/02/01 پایانی : 210,096 درصد تغییر : 0.00 حجم : 218,136 دفعات : 700
تاریخ : 1400/01/31 پایانی : 210,096 درصد تغییر : 0.00 حجم : 386,361 دفعات : 1,096
تاریخ : 1400/01/30 پایانی : 210,096 درصد تغییر : 0.00 حجم : 876,342 دفعات : 878
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 3,320 58,740 حجم : 1.95 میلیون ارزش بازار : 524.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مارون آخرین : 2,258 145,500 حجم : 27,816 ارزش بازار : 1181.048 هزار میلیارد تاریخ : 12:23
نماد : کلر آخرین : 3,896 125,985 حجم : 1,579 ارزش بازار : 42.531 هزار میلیارد تاریخ : 10:52
نماد : کرماشا آخرین : 330.00 32,600 حجم : 401,576 ارزش بازار : 114.276 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : فسا آخرین : 1,282 1,736 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 12:24
نماد : فارس آخرین : 410.00 8,700 حجم : 18.2 میلیون ارزش بازار : 2482.55 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
نماد : شیران آخرین : 1,150 20,450 حجم : 2.73 میلیون ارزش بازار : 192.611 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 505.00 8,928 حجم : 18.46 میلیون ارزش بازار : 212.049 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : شفن آخرین : 1,870 306,500 حجم : 72,080 ارزش بازار : 289.484 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها