پتروشیمی زاگرس

زاگرس | سهام - فرابورس
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
گروه:

شیمیایی

زیر گروه:

شیمیایی پایه به جز کود

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 178,800 1.65
قیمت پایانی: 180,474 0.73

آخرین معامله

1399/12/9
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 180,500 پایانی 180,474 1,321.00
بیشترین 183,000 کمترین 178,300
حجم 263,530 دفعات 650
حد قیمت 178,223 - 192,771 ارزش 47.18 میلیارد
حجم مبنا 591,206 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/9
حقیقی حقوقی
434 تعداد خریدار 4
338,921 حجم خرید 319,762
406 تعداد فروشنده 8
129,433 حجم فروش 529,250
209,488 تغییر مالکیت 209,488

عرضه و تقاضا

1399/12/9
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد25 خرید180,614 فروش180,616 تعداد988 دستور3
دستور1 تعداد100 خرید180,002 فروش181,000 تعداد3,510 دستور3
دستور1 تعداد330 خرید180,001 فروش181,400 تعداد21 دستور1
دستور2 تعداد83 خرید180,000 فروش181,511 تعداد275 دستور2
دستور3 تعداد468 خرید179,992 فروش181,741 تعداد256 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 21,826 دوره 9 ماهه
سود TTM 22,359
P/E TTM 8.131

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 12,245 P/E مجمع 14.85
سود نقدی 11,000
درصد توزیع 89.83 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 5.39 % رتبه 63
6 ماهه 19.74 % رتبه 62
9 ماهه 73.12 % رتبه 78
1 ساله 133.3 % رتبه 85
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
433.138 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.07

P/B

% 13.05

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 180,474 درصد تغییر : 0.73 حجم : 263,530 دفعات : 650
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 181,795 درصد تغییر : 0.04 حجم : 658,683 دفعات : 1,204
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 181,860 درصد تغییر : 0.58 حجم : 338,420 دفعات : 463
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 182,920 درصد تغییر : 1.08 حجم : 290,027 دفعات : 715
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 184,923 درصد تغییر : 1.88 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 802
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 188,465 درصد تغییر : 0.81 حجم : 544,248 دفعات : 896
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 189,997 درصد تغییر : 0.00 حجم : 433,917 دفعات : 835
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 189,997 درصد تغییر : 0.51 حجم : 433,917 دفعات : 835
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 190,977 درصد تغییر : 1.98 حجم : 688,859 دفعات : 658
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 194,840 درصد تغییر : 1.89 حجم : 814,777 دفعات : 905
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 198,599 درصد تغییر : 1.56 حجم : 794,784 دفعات : 2,496
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 201,735 درصد تغییر : 4.54 حجم : 992,616 دفعات : 1,739
تاریخ : 1399/11/21 پایانی : 192,966 درصد تغییر : 2.46 حجم : 476,562 دفعات : 1,229
تاریخ : 1399/11/20 پایانی : 188,334 درصد تغییر : 2.08 حجم : 887,315 دفعات : 1,610
تاریخ : 1399/11/19 پایانی : 184,497 درصد تغییر : 4.98 حجم : 863,518 دفعات : 534
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : نوری آخرین : 1,020 50,150 حجم : 2.88 میلیون ارزش بازار : 451.53 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : مارون آخرین : 1,693 149,940 حجم : 97,165 ارزش بازار : 1185.976 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کلر آخرین : 2,677 131,190 حجم : 10,409 ارزش بازار : 43.817 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : کرماشا آخرین : 600.00 34,280 حجم : 995,440 ارزش بازار : 121.475 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فسا آخرین : 1,235 1,783 حجم : 286,129 ارزش بازار : 10.521 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : فارس آخرین : 170.00 8,660 حجم : 13.06 میلیون ارزش بازار : 2488.29 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شیران آخرین : 550.00 27,060 حجم : 564,777 ارزش بازار : 265.298 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شمواد آخرین : 2,985 61,442 حجم : 8,673 ارزش بازار : 9.245 هزار میلیارد تاریخ : 1399/10/16
نماد : شگویا آخرین : 166.00 8,154 حجم : 16.48 میلیون ارزش بازار : 195.566 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
نماد : شفن آخرین : 2,180 277,200 حجم : 178,748 ارزش بازار : 263.91 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/9
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها