کارت اعتباری ایران کیش

رکیش | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,005 0.99
قیمت پایانی: 3,035 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,109 پایانی 3,035 0.00
بیشترین 3,109 کمترین 3,001
حجم 5.08 میلیون دفعات 664
حد قیمت 2,853 - 3,153 ارزش 23.8 میلیارد
حجم مبنا 3.51 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
435 تعداد خریدار 1
15.495 میلیون حجم خرید 319,350
348 تعداد فروشنده 2
15.451 میلیون حجم فروش 363,350
44,000 تغییر مالکیت 44,000

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,680 خرید3,070 فروش3,079 تعداد27,341 دستور1
دستور1 تعداد3,000 خرید3,057 فروش3,080 تعداد72,389 دستور1
دستور3 تعداد12,115 خرید3,053 فروش3,087 تعداد1,900 دستور1
دستور1 تعداد16,322 خرید3,052 فروش3,088 تعداد12,156 دستور1
دستور1 تعداد81,610 خرید3,051 فروش3,093 تعداد25,000 دستور1

EPS

سال مالی 1401/09/30
تحقق سود 54 دوره 6 ماهه
سود TTM 119
P/E TTM 26.205

DPS

آخرین مجمع 1400/09/30
سود واقعی 180 P/E مجمع 17.36
سود نقدی 18
درصد توزیع 10 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 42.15 % رتبه 461
6 ماهه 39.09 % رتبه 415
9 ماهه 42.23 % رتبه 360
1 ساله 52.84 % رتبه 398
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.144 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.01

P/B

% 8.67

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,035 درصد تغییر : 2.85 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,124 درصد تغییر : 4.03 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,003 درصد تغییر : 4.42 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 2,876 درصد تغییر : 0.98 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 2,848 درصد تغییر : 1.75 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 2,799 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 2,799 درصد تغییر : 4.31 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 2,925 درصد تغییر : 0.90 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 2,899 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 2,899 درصد تغییر : 1.40 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 2,859 درصد تغییر : 2.00 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 2,803 درصد تغییر : 3.38 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 2,901 درصد تغییر : 0.17 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 2,896 درصد تغییر : 4.74 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,040 درصد تغییر : 4.64 حجم : 5.08 میلیون دفعات : 664
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 70.00 9,650 حجم : 1.38 میلیون ارزش بازار : 3.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مداران آخرین : 500.00 24,590 حجم : 284,292 ارزش بازار : 9.074 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیستم آخرین : 30.00 6,030 حجم : 1.71 میلیون ارزش بازار : 53.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپ آخرین : 20.00 25,630 حجم : 130,388 ارزش بازار : 179.76 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : رتاپ آخرین : 26.00 4,220 حجم : 1.65 میلیون ارزش بازار : 29.118 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رانفور آخرین : 31.00 3,877 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 138.708 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : رافزا آخرین : 600.00 51,050 حجم : 385,138 ارزش بازار : 9.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پرداخت آخرین : 550.00 23,060 حجم : 1.77 میلیون ارزش بازار : 66.45 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : آپ آخرین : 40.00 6,460 حجم : 11.47 میلیون ارزش بازار : 36.519 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپیدار آخرین : 100.00 20,500 حجم : 1.26 میلیون ارزش بازار : 14.63 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها