جنرال مکانیک

رنیک | سهام - فرابورس
فنی و مهندسی ( فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,920 2.14
قیمت پایانی: 15,527 4.55

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,268 پایانی 15,527 741.00
بیشترین 16,319 کمترین 15,455
حجم 1.79 میلیون دفعات 697
حد قیمت 16,119 - 17,815 ارزش 27.75 میلیارد
حجم مبنا 2.285 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
270 تعداد خریدار 4
1.569 میلیون حجم خرید 1.015 میلیون
354 تعداد فروشنده 2
2.579 میلیون حجم فروش 3,965
1.011 میلیون تغییر مالکیت 1.011 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد369 خرید16,200 فروش16,399 تعداد604 دستور1
دستور2 تعداد5,786 خرید16,172 فروش16,500 تعداد2,421 دستور5
دستور1 تعداد42 خرید16,171 فروش16,587 تعداد1,000 دستور1
دستور1 تعداد35,263 خرید16,170 فروش16,589 تعداد3,060 دستور1
دستور4 تعداد12,048 خرید16,119 فروش16,680 تعداد1,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 247 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,027
P/E TTM 15.749

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 1,197 P/E مجمع 13.51
سود نقدی 780
درصد توزیع 65.16 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 29.1 % رتبه 412
6 ماهه 5.89 % رتبه 333
9 ماهه 11.12 % رتبه 250
1 ساله 17.54 % رتبه 209
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
29.967 هزار میلیارد

ارزش بازار

1.08

P/B

% 13.49

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 16,268 درصد تغییر : 0.63 حجم : 909,974 دفعات : 624
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 16,167 درصد تغییر : 4.72 حجم : 2.58 میلیون دفعات : 786
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 16,967 درصد تغییر : 3.94 حجم : 1.91 میلیون دفعات : 858
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 17,663 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3.82 میلیون دفعات : 1,746
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 17,663 درصد تغییر : 3.27 حجم : 3.82 میلیون دفعات : 1,746
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 17,104 درصد تغییر : 2.95 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 670
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 16,614 درصد تغییر : 0.99 حجم : 1.46 میلیون دفعات : 837
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 16,780 درصد تغییر : 4.76 حجم : 2.71 میلیون دفعات : 707
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 17,619 درصد تغییر : 2.85 حجم : 1.73 میلیون دفعات : 899
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 18,135 درصد تغییر : 2.35 حجم : 2.18 میلیون دفعات : 1,250
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 18,571 درصد تغییر : 3.40 حجم : 1.98 میلیون دفعات : 984
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 19,224 درصد تغییر : 0.69 حجم : 2.75 میلیون دفعات : 1,052
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 19,358 درصد تغییر : 0.44 حجم : 1.74 میلیون دفعات : 446
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 19,273 درصد تغییر : 4.65 حجم : 5.96 میلیون دفعات : 1,554
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 18,416 درصد تغییر : 3.41 حجم : 4.13 میلیون دفعات : 1,399
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رمپنا آخرین : 80.00 18,320 حجم : - ارزش بازار : 729.6 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها