گروه مپنا

رمپنا | سهام - بورس
فنی و مهندسی ( فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 12,340 1.44
قیمت پایانی: 12,560 0.32

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,600 پایانی 12,560 40.00
بیشترین 12,790 کمترین 12,320
حجم 14.596 میلیون دفعات 1,743
حد قیمت 11,650 - 13,390 ارزش 183.39 میلیارد
حجم مبنا 9.585 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
424 تعداد خریدار 13
6.535 میلیون حجم خرید 8.061 میلیون
354 تعداد فروشنده 7
12.157 میلیون حجم فروش 2.438 میلیون
5.622 میلیون تغییر مالکیت 5.622 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد45,051 خرید12,320 فروش12,350 تعداد17,790 دستور1
دستور3 تعداد66,260 خرید12,310 فروش12,400 تعداد500 دستور1
دستور15 تعداد885,960 خرید12,300 فروش12,430 تعداد33,359 دستور4
دستور3 تعداد71,970 خرید12,290 فروش12,500 تعداد87,710 دستور2
دستور3 تعداد72,750 خرید12,280 فروش12,520 تعداد15,306 دستور2

EPS

سال مالی 1403/01/31
تحقق سود 633 دوره 6 ماهه
سود TTM 1,631
P/E TTM 7.701

DPS

آخرین مجمع 1402/01/31
سود واقعی 1,362 P/E مجمع 9.22
سود نقدی 350
درصد توزیع 25.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 9.28 % رتبه 148
6 ماهه 14.59 % رتبه 93
9 ماهه 4.75 % رتبه 76
1 ساله 27.85 % رتبه 92
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
753.6 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.53

P/B

% 19.9

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/09/08 پایانی : 12,520 درصد تغییر : 6.37 حجم : 39.735 میلیون دفعات : 2,560
تاریخ : 1402/09/07 پایانی : 11,770 درصد تغییر : 3.43 حجم : 15.03 میلیون دفعات : 1,610
تاریخ : 1402/09/06 پایانی : 11,380 درصد تغییر : 2.99 حجم : 10.411 میلیون دفعات : 1,199
تاریخ : 1402/09/04 پایانی : 11,050 درصد تغییر : 0.09 حجم : 7.724 میلیون دفعات : 593
تاریخ : 1402/09/01 پایانی : 11,060 درصد تغییر : 1.60 حجم : 6.993 میلیون دفعات : 573
تاریخ : 1402/08/28 پایانی : 11,240 درصد تغییر : 0.09 حجم : 9.107 میلیون دفعات : 1,209
تاریخ : 1402/08/27 پایانی : 11,250 درصد تغییر : 0.45 حجم : 5.673 میلیون دفعات : 772
تاریخ : 1402/08/17 پایانی : 11,200 درصد تغییر : 7.49 حجم : 6.44 میلیون دفعات : 458
تاریخ : 1402/08/10 پایانی : 10,420 درصد تغییر : 7.13 حجم : 3.706 میلیون دفعات : 484
تاریخ : 1402/08/02 پایانی : 11,220 درصد تغییر : 1.49 حجم : 5.019 میلیون دفعات : 760
تاریخ : 1402/08/01 پایانی : 11,390 درصد تغییر : 0.52 حجم : 3.128 میلیون دفعات : 361
تاریخ : 1402/07/30 پایانی : 11,450 درصد تغییر : 0.09 حجم : 3.684 میلیون دفعات : 425
تاریخ : 1402/07/29 پایانی : 11,460 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.43 میلیون دفعات : 482
تاریخ : 1402/07/26 پایانی : 11,460 درصد تغییر : 0.61 حجم : 3.312 میلیون دفعات : 426
تاریخ : 1402/07/24 پایانی : 11,530 درصد تغییر : 0.17 حجم : 2.501 میلیون دفعات : 467
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رنیک آخرین : 140.00 9,370 حجم : 1.854 میلیون ارزش بازار : 30.745 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها