گروه مپنا

رمپنا | سهام - بورس
فنی و مهندسی ( فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 10,350 0.39
قیمت پایانی: 10,180 1.26

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,300 پایانی 10,180 130.00
بیشترین 10,600 کمترین 9,940
حجم 20.55 میلیون دفعات 1,205
حد قیمت 9,590 - 11,030 ارزش 209.3 میلیارد
حجم مبنا 10.619 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
241 تعداد خریدار 6
9.678 میلیون حجم خرید 10.872 میلیون
168 تعداد فروشنده 12
1.44 میلیون حجم فروش 19.11 میلیون
8.239 میلیون تغییر مالکیت 8.239 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,261 خرید10,350 فروش10,390 تعداد68,573 دستور3
دستور1 تعداد10,000 خرید10,210 فروش10,400 تعداد35,534 دستور5
دستور1 تعداد1,000 خرید10,200 فروش10,450 تعداد60,180 دستور3
دستور1 تعداد100,000 خرید10,140 فروش10,470 تعداد490 دستور1
دستور5 تعداد500,000 خرید10,130 فروش10,500 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/01/31
تحقق سود 364 دوره 6 ماهه
سود TTM 949
P/E TTM 10.723

DPS

آخرین مجمع 1401/01/31
سود واقعی 1,236 P/E مجمع 8.24
سود نقدی 350
درصد توزیع 28.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 41.62 % رتبه 481
6 ماهه 21.52 % رتبه 612
9 ماهه 8.68 % رتبه 342
1 ساله 27.25 % رتبه 211
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
610.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

4.47

P/B

% 15.17

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/11/11 پایانی : 10,180 درصد تغییر : 1.26 حجم : 20.55 میلیون دفعات : 1,205
تاریخ : 1401/11/10 پایانی : 10,310 درصد تغییر : 0.77 حجم : 5.852 میلیون دفعات : 641
تاریخ : 1401/11/09 پایانی : 10,390 درصد تغییر : 6.73 حجم : 15.931 میلیون دفعات : 742
تاریخ : 1401/11/08 پایانی : 11,140 درصد تغییر : 1.50 حجم : 8.473 میلیون دفعات : 646
تاریخ : 1401/11/06 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 0.00 حجم : 8.317 میلیون دفعات : 790
تاریخ : 1401/11/05 پایانی : 11,310 درصد تغییر : 3.83 حجم : 8.317 میلیون دفعات : 790
تاریخ : 1401/11/04 پایانی : 11,760 درصد تغییر : 1.67 حجم : 3.171 میلیون دفعات : 388
تاریخ : 1401/11/03 پایانی : 11,960 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.52 میلیون دفعات : 846
تاریخ : 1401/11/02 پایانی : 11,960 درصد تغییر : 0.34 حجم : 11.52 میلیون دفعات : 846
تاریخ : 1401/11/01 پایانی : 11,920 درصد تغییر : 1.57 حجم : 10.013 میلیون دفعات : 831
تاریخ : 1401/10/29 پایانی : 12,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.787 میلیون دفعات : 943
تاریخ : 1401/10/28 پایانی : 12,110 درصد تغییر : 0.00 حجم : 6.787 میلیون دفعات : 943
تاریخ : 1401/10/27 پایانی : 12,110 درصد تغییر : 1.77 حجم : 22.841 میلیون دفعات : 1,501
تاریخ : 1401/10/26 پایانی : 11,900 درصد تغییر : 5.03 حجم : 39.853 میلیون دفعات : 1,911
تاریخ : 1401/10/25 پایانی : 11,330 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.63 میلیون دفعات : 691
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رنیک آخرین : 10.00 13,740 حجم : 2.013 میلیون ارزش بازار : 27.464 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها