گروه مپنا

رمپنا | سهام - بورس
فنی و مهندسی ( فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,660 0.54
قیمت پایانی: 14,740 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,000 پایانی 14,740 0.00
بیشترین 15,100 کمترین 14,500
حجم 14.822 میلیون دفعات 1,372
حد قیمت 13,880 - 15,960 ارزش 218.43 میلیارد
حجم مبنا 8.043 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
451 تعداد خریدار 8
7.096 میلیون حجم خرید 7.725 میلیون
373 تعداد فروشنده 11
11.151 میلیون حجم فروش 3.671 میلیون
4.055 میلیون تغییر مالکیت 4.055 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور3 تعداد7,558 خرید14,650 فروش14,710 تعداد350 دستور1
دستور1 تعداد1,210 خرید14,610 فروش14,750 تعداد20,000 دستور1
دستور5 تعداد93,161 خرید14,600 فروش14,760 تعداد5,000 دستور1
دستور3 تعداد3,031 خرید14,580 فروش14,770 تعداد52,000 دستور2
دستور1 تعداد8,368 خرید14,570 فروش14,780 تعداد20,000 دستور1

EPS

سال مالی 1402/01/31
تحقق سود 402 دوره 9 ماهه
سود TTM 955
P/E TTM 15.429

DPS

آخرین مجمع 1401/01/31
سود واقعی 1,236 P/E مجمع 11.93
سود نقدی 350
درصد توزیع 28.32 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.61 % رتبه 64
6 ماهه 54.51 % رتبه 73
9 ماهه 49.73 % رتبه 205
1 ساله 29.83 % رتبه 147
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
884.4 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.36

P/B

% 19.65

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1402/03/13 پایانی : 14,740 درصد تغییر : 1.21 حجم : 14.822 میلیون دفعات : 1,372
تاریخ : 1402/03/11 پایانی : 14,920 درصد تغییر : 0.00 حجم : 21.032 میلیون دفعات : 2,053
تاریخ : 1402/03/10 پایانی : 14,920 درصد تغییر : 1.78 حجم : 21.032 میلیون دفعات : 2,053
تاریخ : 1402/03/09 پایانی : 15,190 درصد تغییر : 6.60 حجم : 124.491 میلیون دفعات : 4,314
تاریخ : 1402/03/08 پایانی : 14,250 درصد تغییر : 0.42 حجم : 3.842 میلیون دفعات : 523
تاریخ : 1402/03/07 پایانی : 14,190 درصد تغییر : 5.65 حجم : 11.497 میلیون دفعات : 1,169
تاریخ : 1402/03/06 پایانی : 15,040 درصد تغییر : 0.92 حجم : 7.258 میلیون دفعات : 1,278
تاریخ : 1402/03/04 پایانی : 15,180 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.45 میلیون دفعات : 1,147
تاریخ : 1402/03/03 پایانی : 15,180 درصد تغییر : 0.07 حجم : 9.45 میلیون دفعات : 1,147
تاریخ : 1402/03/02 پایانی : 15,170 درصد تغییر : 2.71 حجم : 13.033 میلیون دفعات : 1,660
تاریخ : 1402/03/01 پایانی : 14,770 درصد تغییر : 1.44 حجم : 11.53 میلیون دفعات : 1,222
تاریخ : 1402/02/31 پایانی : 14,560 درصد تغییر : 0.14 حجم : 5.008 میلیون دفعات : 695
تاریخ : 1402/02/30 پایانی : 14,580 درصد تغییر : 0.82 حجم : 4.622 میلیون دفعات : 1,119
تاریخ : 1402/02/28 پایانی : 14,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : 11.441 میلیون دفعات : 1,023
تاریخ : 1402/02/27 پایانی : 14,700 درصد تغییر : 2.01 حجم : 11.441 میلیون دفعات : 1,023
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رنیک آخرین : 140.00 12,860 حجم : 2.33 میلیون ارزش بازار : 41.34 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها