گروه مپنا

رمپنا | سهام - بورس
فنی و مهندسی ( فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 15,610 1.63
قیمت پایانی: 15,360 0.00

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 15,790 پایانی 15,360 0.00
بیشترین 15,790 کمترین 15,220
حجم - دفعات -
حد قیمت 14,200 - 16,000 ارزش -
حجم مبنا 8.23 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
146 تعداد خریدار 5
2.473 میلیون حجم خرید 1.658 میلیون
197 تعداد فروشنده 1
3.781 میلیون حجم فروش 349,473
1.308 میلیون تغییر مالکیت 1.308 میلیون

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,000 خرید15,330 فروش15,330 تعداد22,031 دستور2
دستور2 تعداد72,099 خرید15,320 فروش15,400 تعداد176 دستور1
دستور2 تعداد58,215 خرید15,300 فروش15,450 تعداد26,882 دستور2
دستور1 تعداد45,884 خرید15,290 فروش15,570 تعداد65,900 دستور1
دستور2 تعداد50,337 خرید15,260 فروش15,580 تعداد125,000 دستور2

EPS

سال مالی 1401/01/31
تحقق سود 1,003 دوره 12 ماهه
سود TTM 1,003
P/E TTM 15.274

DPS

آخرین مجمع 1400/01/31
سود واقعی 503 P/E مجمع 30.46
سود نقدی 150
درصد توزیع 29.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.24 % رتبه 50
6 ماهه 17.04 % رتبه 58
9 ماهه 7.1 % رتبه 74
1 ساله 21.07 % رتبه 68
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
583.2 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.55

P/B

% 19.84

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 15,360 درصد تغییر : 0.26 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 15,320 درصد تغییر : 1.46 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 15,100 درصد تغییر : 0.80 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 14,980 درصد تغییر : 0.07 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 14,990 درصد تغییر : 2.11 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 14,680 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 14,680 درصد تغییر : 0.34 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 14,730 درصد تغییر : 0.20 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 14,700 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 14,700 درصد تغییر : 0.55 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 14,620 درصد تغییر : 0.14 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 14,640 درصد تغییر : 0.07 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 14,650 درصد تغییر : 0.00 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 14,650 درصد تغییر : 0.48 حجم : - دفعات : -
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 14,720 درصد تغییر : 0.14 حجم : - دفعات : -
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رنیک آخرین : 60.00 11,110 حجم : 2.74 میلیون ارزش بازار : 22.099 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

پیام ناظر

مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها