گروه مپنا

رمپنا | سهام - بورس
فنی و مهندسی ( فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی )
گروه:

فنی و مهندسی

زیر گروه:

فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 14,210 4.26
قیمت پایانی: 13,880 1.83

آخرین معامله

11:37
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 13,940 پایانی 13,880 250.00
بیشترین 14,310 کمترین 13,510
حجم 3.44 میلیون دفعات 328
حد قیمت 12,930 - 14,290 ارزش 49.1 میلیارد
حجم مبنا 6.637 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:37
حقیقی حقوقی
126 تعداد خریدار 7
1.797 میلیون حجم خرید 1.008 میلیون
149 تعداد فروشنده 2
1.768 میلیون حجم فروش 1.037 میلیون
29,017 تغییر مالکیت 29,017

عرضه و تقاضا

11:37
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,500 خرید13,650 فروش13,740 تعداد3,472 دستور1
دستور13 تعداد1,022,398 خرید13,600 فروش13,750 تعداد28,770 دستور2
دستور2 تعداد113,530 خرید13,530 فروش13,790 تعداد592 دستور1
دستور7 تعداد468,353 خرید13,520 فروش13,880 تعداد365 دستور1
دستور1 تعداد45,000 خرید13,510 فروش13,900 تعداد2,500 دستور2

EPS

سال مالی 1401/01/31
تحقق سود 358 دوره 6 ماهه
سود TTM 526
P/E TTM 25.913

DPS

آخرین مجمع 1400/01/31
سود واقعی 503 P/E مجمع 27.1
سود نقدی 150
درصد توزیع 29.82 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.22 % رتبه 105
6 ماهه 21.21 % رتبه 64
9 ماهه 18.85 % رتبه 60
1 ساله 21.44 % رتبه 61
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
554.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.92

P/B

% 19.83

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/11/06 پایانی : 13,630 درصد تغییر : 0.15 حجم : 2.8 میلیون دفعات : 395
تاریخ : 1400/11/05 پایانی : 13,610 درصد تغییر : 3.61 حجم : 5.96 میلیون دفعات : 330
تاریخ : 1400/11/04 پایانی : 14,120 درصد تغییر : 0.70 حجم : 2.79 میلیون دفعات : 345
تاریخ : 1400/11/03 پایانی : 14,220 درصد تغییر : 0.91 حجم : 2.39 میلیون دفعات : 324
تاریخ : 1400/11/02 پایانی : 14,350 درصد تغییر : 4.21 حجم : 7.87 میلیون دفعات : 737
تاریخ : 1400/10/29 پایانی : 14,980 درصد تغییر : 0.53 حجم : 3.97 میلیون دفعات : 404
تاریخ : 1400/10/28 پایانی : 15,060 درصد تغییر : 4.74 حجم : 9.73 میلیون دفعات : 1,326
تاریخ : 1400/10/27 پایانی : 15,810 درصد تغییر : 0.44 حجم : 3.68 میلیون دفعات : 830
تاریخ : 1400/10/26 پایانی : 15,880 درصد تغییر : 1.49 حجم : 4.05 میلیون دفعات : 581
تاریخ : 1400/10/25 پایانی : 16,120 درصد تغییر : 1.04 حجم : 2.97 میلیون دفعات : 365
تاریخ : 1400/10/22 پایانی : 16,290 درصد تغییر : 0.25 حجم : 3.46 میلیون دفعات : 518
تاریخ : 1400/10/21 پایانی : 16,330 درصد تغییر : 0.06 حجم : 113,972 دفعات : 66
تاریخ : 1400/10/18 پایانی : 16,340 درصد تغییر : 0.06 حجم : 6.06 میلیون دفعات : 466
تاریخ : 1400/10/15 پایانی : 16,350 درصد تغییر : 0.68 حجم : 4.31 میلیون دفعات : 553
تاریخ : 1400/10/14 پایانی : 16,240 درصد تغییر : 0.31 حجم : 1.95 میلیون دفعات : 247
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : رنیک آخرین : 470.00 9,960 حجم : 1.54 میلیون ارزش بازار : 18.972 هزار میلیارد تاریخ : 11:35
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها