خدمات انفورماتیک

رانفور | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 6,500 4.50
قیمت پایانی: 6,110 1.77

آخرین معامله

1400/02/22
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,140 پایانی 6,110 110.00
بیشترین 6,500 کمترین 5,960
حجم 16.68 میلیون دفعات 1,872
حد قیمت 5,960 - 6,500 ارزش 105.9 میلیارد
حجم مبنا 2.86 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/02/22
حقیقی حقوقی
553 تعداد خریدار 1
16.674 میلیون حجم خرید 10,000
756 تعداد فروشنده 2
15.717 میلیون حجم فروش 966,567
956,567 تغییر مالکیت 956,567

عرضه و تقاضا

1400/02/22
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور4 تعداد173,334 خرید6,500 فروش6,510 تعداد433 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید6,490 فروش6,550 تعداد5,000 دستور1
دستور3 تعداد24,611 خرید6,480 فروش6,560 تعداد5,000 دستور1
دستور1 تعداد5,607 خرید6,420 فروش6,600 تعداد10,800 دستور2
دستور2 تعداد3,800 خرید6,400 فروش6,800 تعداد2,344 دستور2

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -488 دوره 12 ماهه
سود TTM 488
P/E TTM 13.012

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 488 P/E مجمع 13.01
سود نقدی 390
درصد توزیع 79.92 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 21.38 % رتبه 538
6 ماهه 37.04 % رتبه 302
9 ماهه 54.76 % رتبه 158
1 ساله 45.41 % رتبه 99
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
177.8 هزار میلیارد

ارزش بازار

5.68

P/B

% 9.82

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/22 پایانی : 6,110 درصد تغییر : 1.77 حجم : 16.68 میلیون دفعات : 1,872
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 6,220 درصد تغییر : 1.27 حجم : 93.56 میلیون دفعات : 5,122
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 6,300 درصد تغییر : 2.48 حجم : 17.42 میلیون دفعات : 665
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 6,460 درصد تغییر : 2.56 حجم : 10.22 میلیون دفعات : 548
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 6,630 درصد تغییر : 72.92 حجم : 9.75 میلیون دفعات : 1,336
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 24,480 درصد تغییر : 0.33 حجم : 15.02 میلیون دفعات : 5,954
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 24,400 درصد تغییر : 5.58 حجم : 8.72 میلیون دفعات : 2,111
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 23,110 درصد تغییر : 0.60 حجم : 2.87 میلیون دفعات : 1,016
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 23,250 درصد تغییر : 1.02 حجم : 2.34 میلیون دفعات : 1,124
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 23,490 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 795
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 23,490 درصد تغییر : 0.26 حجم : 1.19 میلیون دفعات : 795
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 23,430 درصد تغییر : 0.86 حجم : 1.61 میلیون دفعات : 901
تاریخ : 1399/12/27 پایانی : 23,230 درصد تغییر : 0.13 حجم : 1.48 میلیون دفعات : 846
تاریخ : 1399/12/26 پایانی : 23,200 درصد تغییر : 0.43 حجم : 4.05 میلیون دفعات : 1,177
تاریخ : 1399/12/25 پایانی : 23,100 درصد تغییر : 0.99 حجم : 4.36 میلیون دفعات : 1,320
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 580.00 18,880 حجم : 46,812 ارزش بازار : 9.725 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : مداران آخرین : 750.00 24,360 حجم : 11,632 ارزش بازار : 16.322 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سیستم آخرین : 760.00 24,850 حجم : 26,902 ارزش بازار : 43.52 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سپ آخرین : 1,310 23,280 حجم : 5.52 میلیون ارزش بازار : 116.2 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : رکیش آخرین : 710.00 23,050 حجم : - ارزش بازار : 61.776 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : رتاپ آخرین : 140.00 6,720 حجم : 4.46 میلیون ارزش بازار : 40.44 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : رافزا آخرین : 3,199 103,449 حجم : 2,765 ارزش بازار : 21.326 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : پرداخت آخرین : 730.00 23,850 حجم : 58,673 ارزش بازار : 73.65 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : آپ آخرین : 520.00 16,890 حجم : 2,563 ارزش بازار : 46.137 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
نماد : سپیدار آخرین : 1,762 56,983 حجم : 7,310 ارزش بازار : 11.746 هزار میلیارد تاریخ : 1400/02/22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها