خدمات انفورماتیک

رانفور | سهام - بورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 3,877 0.81
قیمت پایانی: 3,846 0.00

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,920 پایانی 3,846 0.00
بیشترین 3,920 کمترین 3,800
حجم 2.01 میلیون دفعات 270
حد قیمت 4,306 - 4,854 ارزش 7.9 میلیارد
حجم مبنا 14.4 میلیون حد حجم 1 - 400,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
342 تعداد خریدار 2
9.126 میلیون حجم خرید 10.011 میلیون
360 تعداد فروشنده 2
16.108 میلیون حجم فروش 3.029 میلیون
6.982 میلیون تغییر مالکیت 6.982 میلیون

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,300 خرید4,529 فروش4,636 تعداد1,500 دستور1
دستور1 تعداد3,450 خرید4,528 فروش4,637 تعداد37,500 دستور3
دستور1 تعداد70,000 خرید4,527 فروش4,638 تعداد81,774 دستور1
دستور1 تعداد100,000 خرید4,526 فروش4,640 تعداد85,000 دستور2
دستور1 تعداد11,008 خرید4,525 فروش4,647 تعداد1,227 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 381 دوره 12 ماهه
سود TTM 381
P/E TTM 12.102

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 488 P/E مجمع 9.45
سود نقدی 390
درصد توزیع 79.92 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 24.93 % رتبه 128
6 ماهه 3.57 % رتبه 123
9 ماهه 1.03 % رتبه 131
1 ساله 0.29 % رتبه 131
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
138.708 هزار میلیارد

ارزش بازار

3.29

P/B

% 9.73

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/05/26 پایانی : 3,846 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/25 پایانی : 3,846 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/24 پایانی : 3,844 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/23 پایانی : 3,849 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/22 پایانی : 3,843 درصد تغییر : 0.21 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/20 پایانی : 3,835 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/19 پایانی : 3,835 درصد تغییر : 0.10 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/18 پایانی : 3,839 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/16 پایانی : 3,834 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/15 پایانی : 3,834 درصد تغییر : 0.26 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/12 پایانی : 3,824 درصد تغییر : 0.13 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/11 پایانی : 3,819 درصد تغییر : 0.16 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/10 پایانی : 3,813 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/09 پایانی : 3,813 درصد تغییر : 0.03 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
تاریخ : 1401/05/08 پایانی : 3,814 درصد تغییر : 0.05 حجم : 2.01 میلیون دفعات : 270
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 70.00 9,650 حجم : 1.38 میلیون ارزش بازار : 3.875 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مداران آخرین : 500.00 24,590 حجم : 284,292 ارزش بازار : 9.074 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سیستم آخرین : 30.00 6,030 حجم : 1.71 میلیون ارزش بازار : 53.7 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپ آخرین : 20.00 25,630 حجم : 130,388 ارزش بازار : 179.76 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : رکیش آخرین : 30.00 3,005 حجم : 5.08 میلیون ارزش بازار : 29.144 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رتاپ آخرین : 26.00 4,220 حجم : 1.65 میلیون ارزش بازار : 29.118 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رافزا آخرین : 600.00 51,050 حجم : 385,138 ارزش بازار : 9.95 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : پرداخت آخرین : 550.00 23,060 حجم : 1.77 میلیون ارزش بازار : 66.45 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : آپ آخرین : 40.00 6,460 حجم : 11.47 میلیون ارزش بازار : 36.519 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپیدار آخرین : 100.00 20,500 حجم : 1.26 میلیون ارزش بازار : 14.63 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها