رایان هم افزا

رافزا | سهام - فرابورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 43,250 5.15
قیمت پایانی: 45,500 0.22

آخرین معامله

11:07
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 42,700 پایانی 45,500 100.00
بیشترین 44,500 کمترین 42,700
حجم 25,996 دفعات 260
حد قیمت 42,450 - 48,750 ارزش 1.12 میلیارد
حجم مبنا 321,889 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:07
حقیقی حقوقی
47 تعداد خریدار -
25,984 حجم خرید -
216 تعداد فروشنده 1
25,978 حجم فروش 6
6.00 تغییر مالکیت 6.00

عرضه و تقاضا

11:07
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد318 خرید43,000 فروش43,400 تعداد36 دستور6
دستور2 تعداد422 خرید42,950 فروش43,500 تعداد106 دستور2
دستور2 تعداد1,194 خرید42,900 فروش43,700 تعداد100 دستور1
دستور1 تعداد159 خرید42,800 فروش43,750 تعداد112 دستور3
دستور2 تعداد494 خرید42,750 فروش43,800 تعداد428 دستور5

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 800 دوره 3 ماهه
سود TTM 3,710
P/E TTM 12.237

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 4,120 P/E مجمع 11.02
سود نقدی 3,800
درصد توزیع 92.23 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.37 % رتبه 342
6 ماهه 0.7 % رتبه 354
9 ماهه 19.23 % رتبه 258
1 ساله 37.01 % رتبه 187
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
9.08 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.99

P/B

% 14.56

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 45,600 درصد تغییر : 2.15 حجم : 127,019 دفعات : 686
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 46,600 درصد تغییر : 0.11 حجم : 35,048 دفعات : 463
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 46,550 درصد تغییر : 0.75 حجم : 97,702 دفعات : 549
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 46,900 درصد تغییر : 1.06 حجم : 75,124 دفعات : 497
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 47,400 درصد تغییر : 0.42 حجم : 31,804 دفعات : 408
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 47,600 درصد تغییر : 1.75 حجم : 164,320 دفعات : 566
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 48,450 درصد تغییر : 0.41 حجم : 50,200 دفعات : 624
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 48,650 درصد تغییر : 0.41 حجم : 55,097 دفعات : 538
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 48,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 58,096 دفعات : 545
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 48,850 درصد تغییر : 0.20 حجم : 58,096 دفعات : 545
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 48,950 درصد تغییر : 0.20 حجم : 59,431 دفعات : 514
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 49,050 درصد تغییر : 0.41 حجم : 52,746 دفعات : 570
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 49,250 درصد تغییر : 0.61 حجم : 72,634 دفعات : 623
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 49,550 درصد تغییر : 0.50 حجم : 86,668 دفعات : 562
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 49,800 درصد تغییر : 0.00 حجم : 47,241 دفعات : 606
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 420.00 8,540 حجم : 1.314 میلیون ارزش بازار : 4.33 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
نماد : مداران آخرین : 800.00 15,420 حجم : 837,709 ارزش بازار : 10.095 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
نماد : سیستم آخرین : 60.00 6,140 حجم : 476,172 ارزش بازار : 61.9 هزار میلیارد تاریخ : 11:04
نماد : سپ آخرین : 100.00 25,500 حجم : 111,273 ارزش بازار : 204.64 هزار میلیارد تاریخ : 10:57
نماد : رکیش آخرین : 31.00 2,750 حجم : 911,280 ارزش بازار : 19.418 هزار میلیارد تاریخ : 11:03
نماد : رتاپ آخرین : 207.00 3,833 حجم : 1.65 میلیون ارزش بازار : 29.118 هزار میلیارد تاریخ : 11:06
نماد : رانفور آخرین : 144.00 3,726 حجم : 2.01 میلیون ارزش بازار : 138.708 هزار میلیارد تاریخ : 10:57
نماد : پرداخت آخرین : 360.00 23,000 حجم : 26,843 ارزش بازار : 70.05 هزار میلیارد تاریخ : 11:06
نماد : آپ آخرین : 80.00 6,310 حجم : 1.509 میلیون ارزش بازار : 35.465 هزار میلیارد تاریخ : 11:03
نماد : سپیدار آخرین : 200.00 23,150 حجم : 83,815 ارزش بازار : 16.205 هزار میلیارد تاریخ : 11:07
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها