رایان هم افزا

رافزا | سهام - فرابورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 83,436 5.00
قیمت پایانی: 83,762 4.63

آخرین معامله

12:28
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 85,200 پایانی 83,762 4,065.00
بیشترین 87,000 کمترین 83,436
حجم 589,721 دفعات 1,536
حد قیمت 86,196 - 95,268 ارزش 49.4 میلیارد
حجم مبنا 1.468 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:28
حقیقی حقوقی
620 تعداد خریدار 1
714,489 حجم خرید 835,000
5,628 تعداد فروشنده 8
744,448 حجم فروش 805,041
29,959 تغییر مالکیت 29,959

عرضه و تقاضا

12:28
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد231 خرید86,260 فروش86,300 تعداد6 دستور1
دستور2 تعداد906 خرید86,250 فروش87,000 تعداد30 دستور5
دستور1 تعداد200 خرید86,230 فروش87,180 تعداد2,771 دستور3
دستور3 تعداد11,238 خرید86,220 فروش87,190 تعداد5,298 دستور4
دستور1 تعداد9,346 خرید86,210 فروش87,200 تعداد138 دستور3

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 1,210 دوره 3 ماهه
سود TTM 5,771
P/E TTM 15.219

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 5,809 P/E مجمع 15.12
سود نقدی 5,500
درصد توزیع 94.68 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 11.98 % رتبه 80
6 ماهه 4.29 % رتبه 87
9 ماهه 161.68 % رتبه 91
1 ساله 237.19 % رتبه 89
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
16.752 هزار میلیارد

ارزش بازار

30.32

P/B

% 18.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 87,827 درصد تغییر : 3.20 حجم : 1.55 میلیون دفعات : 6,704
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 90,732 درصد تغییر : 4.83 حجم : 638,484 دفعات : 2,058
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 95,336 درصد تغییر : 2.65 حجم : 949,085 دفعات : 6,270
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 92,871 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 20,605
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 92,871 درصد تغییر : 3.83 حجم : 1.07 میلیون دفعات : 20,605
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 96,572 درصد تغییر : 4.21 حجم : 2.83 میلیون دفعات : 17,060
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 100,817 درصد تغییر : 3.86 حجم : 2.53 میلیون دفعات : 11,542
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 97,074 درصد تغییر : 4.48 حجم : 1.93 میلیون دفعات : 6,286
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 92,913 درصد تغییر : 4.87 حجم : 1.54 میلیون دفعات : 8,009
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 88,600 درصد تغییر : 3.49 حجم : 728,684 دفعات : 27,689
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 91,807 درصد تغییر : 5.36 حجم : 1.23 میلیون دفعات : 16,221
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 97,006 درصد تغییر : 2.18 حجم : 1.39 میلیون دفعات : 15,642
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 94,937 درصد تغییر : 4.16 حجم : 864,072 دفعات : 1,103
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 99,062 درصد تغییر : 2.17 حجم : 3.12 میلیون دفعات : 10,139
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 101,258 درصد تغییر : 4.50 حجم : 1.64 میلیون دفعات : 5,580
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 770.00 14,710 حجم : 4.84 میلیون ارزش بازار : 7.445 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : مداران آخرین : 970.00 18,570 حجم : 823,497 ارزش بازار : 12.123 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : سیستم آخرین : 1,380 29,290 حجم : 3.04 میلیون ارزش بازار : 49.674 هزار میلیارد تاریخ : 1400/05/5
نماد : سپ آخرین : 100.00 32,090 حجم : 599,149 ارزش بازار : 159.5 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رکیش آخرین : 370.00 7,210 حجم : 2.46 میلیون ارزش بازار : 45.612 هزار میلیارد تاریخ : 12:27
نماد : رتاپ آخرین : 300.00 5,940 حجم : 5.14 میلیون ارزش بازار : 35.82 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رانفور آخرین : 330.00 6,360 حجم : 13.43 میلیون ارزش بازار : 178.64 هزار میلیارد تاریخ : 1400/06/28
نماد : پرداخت آخرین : 650.00 16,700 حجم : 1.3 میلیون ارزش بازار : 50.37 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آپ آخرین : 630.00 12,020 حجم : 586,243 ارزش بازار : 69.264 هزار میلیارد تاریخ : 12:26
نماد : سپیدار آخرین : 562.00 19,110 حجم : 6.01 میلیون ارزش بازار : 13.243 هزار میلیارد تاریخ : 12:30
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها