رایان هم افزا

رافزا | سهام - فرابورس
رایانه ( مشاوره و تهیه نرم افزار )
گروه:

رایانه

زیر گروه:

مشاوره و تهیه نرم افزار

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 75,000 73.84
قیمت پایانی: 75,000 73.84

آخرین معامله

11:21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 75,000 پایانی 75,000 31,857.00
بیشترین 75,000 کمترین 75,000
حجم 3.7 میلیون دفعات 3,793
حد قیمت 42,148 - 45,588 ارزش 277.43 میلیارد
حجم مبنا 1.468 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

11:21
حقیقی حقوقی
3 تعداد خریدار -
61,159 حجم خرید -
10,459 تعداد فروشنده 4
61,135 حجم فروش 24
24.00 تغییر مالکیت 24.00

عرضه و تقاضا

11:21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور891 تعداد15,854,272 خرید45,588 فروش45,588 تعداد15 دستور3
دستور5 تعداد2,429 خرید45,587 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور2 تعداد4,950 خرید45,586 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور3 تعداد2,191 خرید45,550 فروش0 تعداد0 دستور0
دستور6 تعداد1,733 خرید45,500 فروش0 تعداد0 دستور0

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 4,786 دوره 9 ماهه
سود TTM 5,258
P/E TTM 8.205

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,375 P/E مجمع 31.38
سود نقدی 1,200
درصد توزیع 87.27 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 22.86 % رتبه 252
6 ماهه 59.79 % رتبه 102
9 ماهه 72.03 % رتبه 59
1 ساله 72.03 % رتبه 106
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
15 هزار میلیارد

ارزش بازار

7.13

P/B

% 14.92

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/16 پایانی : 75,000 درصد تغییر : 73.84 حجم : 3.7 میلیون دفعات : 3,793
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 43,143 درصد تغییر : 0.31 حجم : 61,171 دفعات : 10,466
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 43,008 درصد تغییر : 0.28 حجم : 54,024 دفعات : 9,254
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 42,889 درصد تغییر : 0.25 حجم : 48,393 دفعات : 8,216
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 42,783 درصد تغییر : 0.23 حجم : 45,182 دفعات : 7,722
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 42,684 درصد تغییر : 0.67 حجم : 103,300 دفعات : 17,681
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 42,399 درصد تغییر : 0.18 حجم : 35,183 دفعات : 6,019
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 42,324 درصد تغییر : 0.28 حجم : 54,759 دفعات : 9,365
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 42,208 درصد تغییر : 0.22 حجم : 43,157 دفعات : 7,404
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 42,116 درصد تغییر : 0.26 حجم : 50,861 دفعات : 8,710
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 42,008 درصد تغییر : 0.00 حجم : 49,738 دفعات : 8,513
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 42,008 درصد تغییر : 0.25 حجم : 49,738 دفعات : 8,513
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 41,904 درصد تغییر : 0.12 حجم : 24,584 دفعات : 2,314
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 41,853 درصد تغییر : 0.65 حجم : 130,777 دفعات : 7,378
تاریخ : 1399/11/25 پایانی : 41,583 درصد تغییر : 0.33 حجم : 65,481 دفعات : 10,426
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : مرقام آخرین : 350.00 17,600 حجم : 355,585 ارزش بازار : 8.955 هزار میلیارد تاریخ : 12:09
نماد : مداران آخرین : 520.00 25,530 حجم : 8,888 ارزش بازار : 16.933 هزار میلیارد تاریخ : 11:57
نماد : سیستم آخرین : 460.00 25,550 حجم : 1.25 میلیون ارزش بازار : 44.081 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : سپ آخرین : 340.00 16,900 حجم : 199,381 ارزش بازار : 86.1 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : رکیش آخرین : 520.00 25,910 حجم : 3,512 ارزش بازار : 68.718 هزار میلیارد تاریخ : 09:08
نماد : رتاپ آخرین : 50.00 6,460 حجم : 5.12 میلیون ارزش بازار : 38.82 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : رانفور آخرین : 480.00 23,870 حجم : 229,480 ارزش بازار : 204.288 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
نماد : پرداخت آخرین : 720.00 35,650 حجم : 1,123 ارزش بازار : 109.11 هزار میلیارد تاریخ : 11:11
نماد : آپ آخرین : 360.00 17,910 حجم : 19,426 ارزش بازار : 48.416 هزار میلیارد تاریخ : 12:06
نماد : سپیدار آخرین : 1,370 67,159 حجم : 313,838 ارزش بازار : 13.588 هزار میلیارد تاریخ : 12:28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها