کیمیدارو

دکیمی | سهام - بورس
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
گروه:

دارویی

زیر گروه:

داروهای شیمیایی و گیاهی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 29,420 2.00
قیمت پایانی: 30,020 0.00

آخرین معامله

1400/01/25
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,420 پایانی 30,020 0.00
بیشترین 29,420 کمترین 29,420
حجم 540 دفعات 3
حد قیمت 29,420 - 31,820 ارزش 15.9 میلیون
حجم مبنا 2.392 میلیون حد حجم 1 - 100,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1400/01/25
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار 1
- حجم خرید 170
1 تعداد فروشنده -
170 حجم فروش -
170.00 تغییر مالکیت 170.00

عرضه و تقاضا

1400/01/25
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش29,420 تعداد2,694,638 دستور189
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش29,430 تعداد300 دستور1
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش29,440 تعداد16,983 دستور6
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش29,800 تعداد2,411 دستور2
دستور0 تعداد0 خرید0 فروش29,880 تعداد625 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود -788 دوره 9 ماهه
سود TTM 1,680
P/E TTM 17.869

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 1,310 P/E مجمع 22.92
سود نقدی 900
درصد توزیع 68.7 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 0.37 % رتبه 356
6 ماهه 28.46 % رتبه 354
9 ماهه 14.98 % رتبه 318
1 ساله 39.51 % رتبه 339
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
17.292 هزار میلیارد

ارزش بازار

10.36

P/B

% 26.66

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 30,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 540 دفعات : 3
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 30,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 170 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 30,020 درصد تغییر : 0.00 حجم : 225 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/22 پایانی : 30,020 درصد تغییر : 0.07 حجم : 61,809 دفعات : 4
تاریخ : 1400/01/21 پایانی : 30,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 170 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/18 پایانی : 30,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 200 دفعات : 1
تاریخ : 1400/01/17 پایانی : 30,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 3,632 دفعات : 6
تاریخ : 1400/01/16 پایانی : 30,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 4,872 دفعات : 4
تاریخ : 1400/01/15 پایانی : 30,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 385 دفعات : 2
تاریخ : 1400/01/14 پایانی : 30,040 درصد تغییر : 0.00 حجم : 12,540 دفعات : 10
تاریخ : 1400/01/11 پایانی : 30,040 درصد تغییر : 0.69 حجم : 611,917 دفعات : 56
تاریخ : 1400/01/10 پایانی : 30,250 درصد تغییر : 0.17 حجم : 139,822 دفعات : 67
تاریخ : 1400/01/09 پایانی : 30,300 درصد تغییر : 0.00 حجم : 1.66 میلیون دفعات : 912
تاریخ : 1400/01/08 پایانی : 30,300 درصد تغییر : 3.13 حجم : 1.66 میلیون دفعات : 912
تاریخ : 1400/01/07 پایانی : 29,380 درصد تغییر : 4.59 حجم : 4.43 میلیون دفعات : 894
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : وپخش آخرین : 1,990 97,790 حجم : 132,899 ارزش بازار : 83.37 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : والبر آخرین : 360.00 17,640 حجم : 2.39 میلیون ارزش بازار : 84.866 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کی بی سی آخرین : 555.00 27,206 حجم : 38,589 ارزش بازار : 8.047 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : کاسپین آخرین : 522.00 25,610 حجم : 79,738 ارزش بازار : 18.277 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : ریشمک آخرین : 1,142 55,973 حجم : 417 ارزش بازار : 17.134 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دیران آخرین : 520.00 25,940 حجم : 19,856 ارزش بازار : 15.341 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دلقما آخرین : 510.00 25,440 حجم : 170,576 ارزش بازار : 17.483 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دلر آخرین : 720.00 35,410 حجم : 80,629 ارزش بازار : 40.646 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دکوثر آخرین : 410.00 20,290 حجم : 340,005 ارزش بازار : 11.146 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
نماد : دقاضی آخرین : 43,626 42,979 حجم : 20,795 ارزش بازار : 35.075 هزار میلیارد تاریخ : 1400/01/25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها