تولید برق دماوند

دماوند | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 48,800 1.67
قیمت پایانی: 49,220 0.83

آخرین معامله

1399/12/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 48,639 پایانی 49,220 411.00
بیشترین 50,731 کمترین 48,639
حجم 8.59 میلیون دفعات 5,120
حد قیمت 48,639 - 52,608 ارزش 422.93 میلیارد
حجم مبنا 1.104 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

1399/12/13
حقیقی حقوقی
2,160 تعداد خریدار 1
8.364 میلیون حجم خرید 229,210
2,011 تعداد فروشنده 1
8.592 میلیون حجم فروش 500
228,710 تغییر مالکیت 228,710

عرضه و تقاضا

1399/12/13
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد35,694 خرید49,479 فروش49,479 تعداد47,309 دستور21
دستور4 تعداد23,666 خرید48,800 فروش49,480 تعداد106 دستور1
دستور2 تعداد1,971 خرید48,780 فروش49,500 تعداد221 دستور1
دستور2 تعداد1,500 خرید48,640 فروش49,520 تعداد1,258 دستور1
دستور13 تعداد4,402 خرید48,639 فروش49,605 تعداد10,327 دستور1

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 798 دوره 9 ماهه
سود TTM 703
P/E TTM 70.014

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 891 P/E مجمع 55.24
سود نقدی 90
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 37.59 % رتبه 87
6 ماهه 12.86 % رتبه 66
9 ماهه 27.2 % رتبه 52
1 ساله 6.74 % رتبه 33
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
135.847 هزار میلیارد

ارزش بازار

16.08

P/B

% 12.38

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1399/12/13 پایانی : 49,220 درصد تغییر : 0.83 حجم : 8.59 میلیون دفعات : 5,120
تاریخ : 1399/12/12 پایانی : 49,631 درصد تغییر : 0.32 حجم : 175,733 دفعات : 118
تاریخ : 1399/12/11 پایانی : 49,789 درصد تغییر : 0.11 حجم : 60,627 دفعات : 90
تاریخ : 1399/12/10 پایانی : 49,844 درصد تغییر : 0.03 حجم : 15,080 دفعات : 58
تاریخ : 1399/12/09 پایانی : 49,858 درصد تغییر : 0.16 حجم : 86,687 دفعات : 70
تاریخ : 1399/12/06 پایانی : 49,936 درصد تغییر : 0.76 حجم : 313,654 دفعات : 162
تاریخ : 1399/12/05 پایانی : 50,320 درصد تغییر : 0.04 حجم : 23,055 دفعات : 44
تاریخ : 1399/12/04 پایانی : 50,341 درصد تغییر : 0.08 حجم : 41,175 دفعات : 90
تاریخ : 1399/12/03 پایانی : 50,379 درصد تغییر : 0.75 حجم : 539,826 دفعات : 648
تاریخ : 1399/12/02 پایانی : 50,760 درصد تغییر : 2.02 حجم : 7.07 میلیون دفعات : 4,794
تاریخ : 1399/11/30 پایانی : 49,754 درصد تغییر : 0.00 حجم : 9.54 میلیون دفعات : 4,254
تاریخ : 1399/11/29 پایانی : 49,754 درصد تغییر : 3.86 حجم : 9.54 میلیون دفعات : 4,254
تاریخ : 1399/11/28 پایانی : 47,903 درصد تغییر : 1.73 حجم : 3.34 میلیون دفعات : 1,773
تاریخ : 1399/11/27 پایانی : 48,745 درصد تغییر : 1.17 حجم : 680,053 دفعات : 635
تاریخ : 1399/11/26 پایانی : 49,324 درصد تغییر : 1.87 حجم : 1.77 میلیون دفعات : 1,302
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 90.00 2,680 حجم : 63.77 میلیون ارزش بازار : 27.72 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بمپنا آخرین : 1,598 78,346 حجم : 6.15 میلیون ارزش بازار : 57.096 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بگیلان آخرین : 1,183 20,908 حجم : 5.57 میلیون ارزش بازار : 88.709 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بزاگرس آخرین : 51.00 7,440 حجم : 34.54 میلیون ارزش بازار : 44.49 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بجهرم آخرین : 167.00 2,963 حجم : 54.07 میلیون ارزش بازار : 70.021 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بپیوند آخرین : 824.00 14,571 حجم : 13.04 میلیون ارزش بازار : 43.002 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : آبادا آخرین : 850.00 15,030 حجم : 10.87 میلیون ارزش بازار : 36.675 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : وهور آخرین : 47.00 2,331 حجم : 4.88 میلیون ارزش بازار : 156.772 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
نماد : بکهنوج آخرین : 46.00 1,890 حجم : 58.36 میلیون ارزش بازار : 30.159 هزار میلیارد تاریخ : 1399/12/13
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها