تولید برق دماوند

دماوند | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 26,972 5.00
قیمت پایانی: 27,716 2.38

آخرین معامله

12:02
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 28,390 پایانی 27,716 675.00
بیشترین 28,390 کمترین 26,972
حجم 1.14 میلیون دفعات 529
حد قیمت 28,094 - 31,050 ارزش 30.97 میلیارد
حجم مبنا 1.104 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:02
حقیقی حقوقی
482 تعداد خریدار 3
3.443 میلیون حجم خرید 1.373 میلیون
712 تعداد فروشنده 1
3.816 میلیون حجم فروش 1,000,000
372,500 تغییر مالکیت 372,500

عرضه و تقاضا

12:02
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد1,050 خرید28,210 فروش28,388 تعداد1,353 دستور2
دستور1 تعداد2,000 خرید28,123 فروش28,390 تعداد270 دستور1
دستور6 تعداد23,369 خرید28,094 فروش28,396 تعداد2,150 دستور1
دستور1 تعداد1,000 خرید27,750 فروش28,430 تعداد300 دستور1
دستور1 تعداد400 خرید27,500 فروش28,490 تعداد5,000 دستور1

EPS

سال مالی 1400/12/29
تحقق سود 228 دوره 3 ماهه
سود TTM 529
P/E TTM 54.709

DPS

آخرین مجمع 1399/12/29
سود واقعی 410 P/E مجمع 70.59
سود نقدی 363
درصد توزیع 88.54 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 6.38 % رتبه 134
6 ماهه 22.15 % رتبه 119
9 ماهه 10.43 % رتبه 106
1 ساله 11.88 % رتبه 83
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
152.992 هزار میلیارد

ارزش بازار

15.65

P/B

% 10.59

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/06/29 پایانی : 28,391 درصد تغییر : 1.90 حجم : 3.57 میلیون دفعات : 1,465
تاریخ : 1400/06/28 پایانی : 28,941 درصد تغییر : 2.13 حجم : 4.82 میلیون دفعات : 1,721
تاریخ : 1400/06/27 پایانی : 29,572 درصد تغییر : 3.84 حجم : 8.21 میلیون دفعات : 3,518
تاریخ : 1400/06/25 پایانی : 28,479 درصد تغییر : 0.00 حجم : 5.16 میلیون دفعات : 3,362
تاریخ : 1400/06/24 پایانی : 28,479 درصد تغییر : 1.44 حجم : 5.16 میلیون دفعات : 3,362
تاریخ : 1400/06/23 پایانی : 28,894 درصد تغییر : 1.37 حجم : 5.83 میلیون دفعات : 3,725
تاریخ : 1400/06/22 پایانی : 29,294 درصد تغییر : 2.60 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 677
تاریخ : 1400/06/21 پایانی : 30,077 درصد تغییر : 2.15 حجم : 895,052 دفعات : 649
تاریخ : 1400/06/20 پایانی : 30,737 درصد تغییر : 1.03 حجم : 5.23 میلیون دفعات : 2,394
تاریخ : 1400/06/17 پایانی : 31,058 درصد تغییر : 2.00 حجم : 3.91 میلیون دفعات : 3,067
تاریخ : 1400/06/16 پایانی : 31,691 درصد تغییر : 0.09 حجم : 6.09 میلیون دفعات : 3,523
تاریخ : 1400/06/15 پایانی : 31,664 درصد تغییر : 2.94 حجم : 9.02 میلیون دفعات : 4,444
تاریخ : 1400/06/14 پایانی : 30,760 درصد تغییر : 2.88 حجم : 4.53 میلیون دفعات : 1,627
تاریخ : 1400/06/13 پایانی : 29,900 درصد تغییر : 4.91 حجم : 16.3 میلیون دفعات : 2,769
تاریخ : 1400/06/10 پایانی : 28,502 درصد تغییر : 2.72 حجم : 3.66 میلیون دفعات : 1,909
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 141.00 2,681 حجم : 6.75 میلیون ارزش بازار : 28.361 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : بمپنا آخرین : 351.00 7,380 حجم : 6.72 میلیون ارزش بازار : 57.033 هزار میلیارد تاریخ : 12:01
نماد : بگیلان آخرین : 890.00 17,985 حجم : 971,520 ارزش بازار : 79.09 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
نماد : بزاگرس آخرین : 149.00 5,020 حجم : 4.51 میلیون ارزش بازار : 30.126 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : بجهرم آخرین : 90.00 2,254 حجم : 20.34 میلیون ارزش بازار : 54.086 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : بپیوند آخرین : 566.00 11,094 حجم : 3.8 میلیون ارزش بازار : 33.435 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : آبادا آخرین : 820.00 15,590 حجم : 70,589 ارزش بازار : 40.875 هزار میلیارد تاریخ : 11:57
نماد : وهور آخرین : 83.00 1,595 حجم : 24.69 میلیون ارزش بازار : 106.676 هزار میلیارد تاریخ : 12:02
نماد : بکهنوج آخرین : 73.00 1,403 حجم : 19.01 میلیون ارزش بازار : 22.711 هزار میلیارد تاریخ : 12:03
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها