تولید برق دماوند

دماوند | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 17,250 3.67
قیمت پایانی: 16,950 1.86

آخرین معامله

09:21
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,940 پایانی 16,950 310.00
بیشترین 17,350 کمترین 16,730
حجم 659,260 دفعات 91
حد قیمت 15,810 - 17,470 ارزش 11.18 میلیارد
حجم مبنا 1 حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

09:21
حقیقی حقوقی
- تعداد خریدار -
- حجم خرید -
- تعداد فروشنده -
- حجم فروش -
- تغییر مالکیت -

عرضه و تقاضا

09:21
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور2 تعداد7,123 خرید17,160 فروش17,170 تعداد10,107 دستور1
دستور1 تعداد34,927 خرید16,950 فروش17,190 تعداد16,600 دستور5
دستور1 تعداد50,000 خرید16,640 فروش17,200 تعداد12,620 دستور2
دستور1 تعداد546 خرید16,400 فروش17,220 تعداد1,434 دستور1
دستور1 تعداد10,000 خرید16,120 فروش17,240 تعداد93,247 دستور2

EPS

سال مالی 1401/12/29
تحقق سود 307 دوره 3 ماهه
سود TTM 1,186
P/E TTM 14.03

DPS

آخرین مجمع 1400/12/29
سود واقعی 1,107 P/E مجمع 15.03
سود نقدی 500
درصد توزیع 45.17 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 19.61 % رتبه 141
6 ماهه 12.73 % رتبه 137
9 ماهه 9.92 % رتبه 147
1 ساله 30.57 % رتبه 156
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
93.509 هزار میلیارد

ارزش بازار

6.57

P/B

% 14.23

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1401/07/09 پایانی : 16,640 درصد تغییر : 4.59 حجم : 5.614 میلیون دفعات : 1,770
تاریخ : 1401/07/06 پایانی : 15,910 درصد تغییر : 4.33 حجم : 1.975 میلیون دفعات : 840
تاریخ : 1401/07/04 پایانی : 15,250 درصد تغییر : 3.42 حجم : 4.059 میلیون دفعات : 1,037
تاریخ : 1401/07/02 پایانی : 15,790 درصد تغییر : 3.60 حجم : 1.426 میلیون دفعات : 579
تاریخ : 1401/06/30 پایانی : 16,380 درصد تغییر : 0.97 حجم : 1.727 میلیون دفعات : 645
تاریخ : 1401/06/29 پایانی : 16,540 درصد تغییر : 1.31 حجم : 728,393 دفعات : 301
تاریخ : 1401/06/28 پایانی : 16,760 درصد تغییر : 0.54 حجم : 1.33 میلیون دفعات : 521
تاریخ : 1401/06/27 پایانی : 16,670 درصد تغییر : 3.36 حجم : 1.607 میلیون دفعات : 770
تاریخ : 1401/06/24 پایانی : 17,250 درصد تغییر : 0.00 حجم : 2.937 میلیون دفعات : 686
تاریخ : 1401/06/23 پایانی : 17,250 درصد تغییر : 0.82 حجم : 2.937 میلیون دفعات : 686
تاریخ : 1401/06/22 پایانی : 17,110 درصد تغییر : 4.84 حجم : 5.75 میلیون دفعات : 653
تاریخ : 1401/06/21 پایانی : 16,320 درصد تغییر : 3.38 حجم : 2.227 میلیون دفعات : 804
تاریخ : 1401/06/20 پایانی : 16,890 درصد تغییر : 2.71 حجم : 1.491 میلیون دفعات : 601
تاریخ : 1401/06/19 پایانی : 17,360 درصد تغییر : 2.75 حجم : 1.083 میلیون دفعات : 484
تاریخ : 1401/06/17 پایانی : 17,850 درصد تغییر : 0.00 حجم : 635,413 دفعات : 368
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 121.00 2,187 حجم : 271,381 ارزش بازار : 24.192 هزار میلیارد تاریخ : 09:21
نماد : بمپنا آخرین : 10.00 5,700 حجم : 3.886 میلیون ارزش بازار : 44.127 هزار میلیارد تاریخ : 09:22
نماد : بگیلان آخرین : 330.00 11,630 حجم : 903,970 ارزش بازار : 51.428 هزار میلیارد تاریخ : 09:22
نماد : بزاگرس آخرین : 121.00 3,754 حجم : 1.641 میلیون ارزش بازار : 23.25 هزار میلیارد تاریخ : 09:20
نماد : بجهرم آخرین : 43.00 1,720 حجم : 23.385 میلیون ارزش بازار : 42.568 هزار میلیارد تاریخ : 09:22
نماد : بپیوند آخرین : 110.00 8,230 حجم : 1,623 ارزش بازار : 25.02 هزار میلیارد تاریخ : 09:22
نماد : آبادا آخرین : 390.00 8,560 حجم : 735,903 ارزش بازار : 22.375 هزار میلیارد تاریخ : 09:22
نماد : وهور آخرین : 58.00 1,121 حجم : 17.58 میلیون ارزش بازار : 75.706 هزار میلیارد تاریخ : 1401/07/09
نماد : بکهنوج آخرین : 41.00 1,057 حجم : 8.043 میلیون ارزش بازار : 17.623 هزار میلیارد تاریخ : 09:22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها