تولید برق دماوند

دماوند | سهام - فرابورس
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
گروه:

عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

زیر گروه:

تولید انتقال و توزیع نیروی برق

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 31,519 2.52
قیمت پایانی: 31,256 1.67

آخرین معامله

12:29
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,000 پایانی 31,256 512.00
بیشترین 31,530 کمترین 30,720
حجم 5.7 میلیون دفعات 2,920
حد قیمت 28,148 - 30,759 ارزش 178.05 میلیارد
حجم مبنا 1.104 میلیون حد حجم 1 - 200,000

معاملات حقیقی و حقوقی

12:29
حقیقی حقوقی
1,560 تعداد خریدار 6
6.731 میلیون حجم خرید 1.049 میلیون
1,661 تعداد فروشنده 4
6.319 میلیون حجم فروش 1.461 میلیون
411,800 تغییر مالکیت 411,800

عرضه و تقاضا

12:29
دستور تعداد خرید فروش تعداد دستور
دستور1 تعداد190 خرید29,812 فروش29,830 تعداد8,087 دستور2
دستور1 تعداد3 خرید29,810 فروش29,850 تعداد319 دستور1
دستور3 تعداد553 خرید29,800 فروش29,890 تعداد960 دستور2
دستور2 تعداد953 خرید29,760 فروش29,900 تعداد1,974 دستور3
دستور5 تعداد21,761 خرید29,754 فروش29,915 تعداد34,899 دستور3

EPS

سال مالی 1399/12/29
تحقق سود 399 دوره 9 ماهه
سود TTM 352
P/E TTM 84.666

DPS

آخرین مجمع 1398/12/29
سود واقعی 891 P/E مجمع 33.4
سود نقدی 90
درصد توزیع 10.1 %

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 7.65 % رتبه 138
6 ماهه 15.84 % رتبه 91
9 ماهه 31.89 % رتبه 76
1 ساله 20.02 % رتبه 52
بزرگ
متوسط
کوچک
رشدی میانه ارزشی
172.572 هزار میلیارد

ارزش بازار

20.08

P/B

% 11.62

سهام شناور آزاد

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
تاریخ : 1400/02/20 پایانی : 30,744 درصد تغییر : 3.31 حجم : 8.21 میلیون دفعات : 5,485
تاریخ : 1400/02/19 پایانی : 29,760 درصد تغییر : 2.56 حجم : 7.78 میلیون دفعات : 4,548
تاریخ : 1400/02/18 پایانی : 29,018 درصد تغییر : 4.24 حجم : 5.97 میلیون دفعات : 4,183
تاریخ : 1400/02/15 پایانی : 27,838 درصد تغییر : 3.43 حجم : 6.32 میلیون دفعات : 3,433
تاریخ : 1400/02/13 پایانی : 26,915 درصد تغییر : 5.07 حجم : 1.25 میلیون دفعات : 894
تاریخ : 1400/02/12 پایانی : 25,617 درصد تغییر : 0.93 حجم : 2.74 میلیون دفعات : 1,456
تاریخ : 1400/02/11 پایانی : 25,382 درصد تغییر : 0.71 حجم : 1.56 میلیون دفعات : 1,276
تاریخ : 1400/02/08 پایانی : 25,202 درصد تغییر : 1.28 حجم : 2.05 میلیون دفعات : 1,371
تاریخ : 1400/02/07 پایانی : 24,884 درصد تغییر : 0.88 حجم : 1.59 میلیون دفعات : 1,234
تاریخ : 1400/02/06 پایانی : 24,668 درصد تغییر : 1.02 حجم : 2.08 میلیون دفعات : 1,493
تاریخ : 1400/02/05 پایانی : 24,419 درصد تغییر : 2.12 حجم : 3.33 میلیون دفعات : 2,644
تاریخ : 1400/02/04 پایانی : 23,912 درصد تغییر : 48.24 حجم : 9.06 میلیون دفعات : 2,407
تاریخ : 1400/01/25 پایانی : 46,196 درصد تغییر : 0.98 حجم : 7.06 میلیون دفعات : 4,819
تاریخ : 1400/01/24 پایانی : 45,749 درصد تغییر : 0.34 حجم : 187,906 دفعات : 227
تاریخ : 1400/01/23 پایانی : 45,905 درصد تغییر : 0.09 حجم : 50,831 دفعات : 68
مشاهده بیشتر

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
نماد : ونیرو آخرین : 77.00 2,498 حجم : 7.11 میلیون ارزش بازار : 26.744 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بمپنا آخرین : 2,107 68,152 حجم : 90,725 ارزش بازار : 50.953 هزار میلیارد تاریخ : 11:20
نماد : بگیلان آخرین : 385.00 20,300 حجم : 535,640 ارزش بازار : 85.789 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بزاگرس آخرین : 214.00 6,940 حجم : 9,043 ارزش بازار : 42.924 هزار میلیارد تاریخ : 12:00
نماد : بجهرم آخرین : 100.00 2,248 حجم : 13.75 میلیون ارزش بازار : 53.144 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بپیوند آخرین : 432.00 11,260 حجم : 2.49 میلیون ارزش بازار : 33.042 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : آبادا آخرین : 360.00 12,200 حجم : 2.76 میلیون ارزش بازار : 30.8 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : وهور آخرین : 60.00 1,963 حجم : 6.93 میلیون ارزش بازار : 132.816 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
نماد : بکهنوج آخرین : 49.00 1,586 حجم : 752,904 ارزش بازار : 26.227 هزار میلیارد تاریخ : 12:29
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها